Eğitimde Öncü Adres

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

SINAVIN ADI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

1

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Son başvuru tarihi itibariyle, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

Süresi içinde başvuruda bulunmak.

SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR BAŞVURU İŞLEMLERİ
1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 16 Eylül
2013 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2013 tarihinde saat 18.00’da sona erecektir.

Adayların başvurularını, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş 06600 /ANKARA adresine yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinden temin edilerek doldurulacak olan başvuru formu,
b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından onaylı örneği)
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV İŞLEMLERİ

Giriş Sınavının Şekli

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Yazılı Sınav

Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban puana göre başvuran adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi 7 Ekim 2013 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümü 26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava giriş belgelerini 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının “www.meb.gov.tr” internet adresinden temin edeceklerdir.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) ile birlikte, sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte yazılı sınava alıncaklardır.

SINAV KONULARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:
a) Genel kültür ve genel yetenek (%25),
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev alanına ait bilgiler (%10),
– 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
– Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği

c) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%65),

2

 

Sınavda kopya çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Bu adaylar, İdarece bundan sonra yapılacak sınavlara katılamazlar.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınav soru ve cevap anahtarı 30 Ekim 2013 tarihinde www.oib.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Yazılı sınav sonuçları 15 Kasım 2013 tarihinde www.oib.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Adaylar, sözlü sınav şartları ve diğer hususlar için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından bilgi alabileceklerdir.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

3

 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 4 yanlış 1 doğru götürecek ve 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular tüm adaylar lehine kabul edilecektir.
Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapacaktır.

SINAVA İTİRAZLAR

Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.oib.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yapacaklardır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yapılan bu itirazları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere YEĞİTEK’e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirecektir.

“Uzman Yardımcığı Giriş Sınavının” yazılı bölümü ile ilgili konulara ait 52 mesleki alan soruları ile 20 genel yetenek/genel kültür sorularına ilişkin itirazları YEĞİTEK,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın görev alanına ait bilgilerle ilgili konulara ait 8 sorunun itirazlarını ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

İLETİŞİM

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı için;

Telefon : 0 (312) 585 81 60

Millî Eğitim Bakanlığı için;

Telefon : “Alo 147”

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir