8.sınıf vatandaşlık dersi 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları

Adı: …………………ORTAOKULU PUAN…………….

Soyadı: 8. SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
Sınıf :
No : II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

1-Devlete karşı yerine getirmemiz gereken vatandaşlık görevlerimizi yazınız. (10 puan)
2-Ersin adlı öğrenci sınıfa yeni gelmişti. İkinci gün öğretmenine sordu: öğretmenim, insana yapmadığı bir şey için ceza verir misiniz? “ öğretmen şaşkınlıkla: olur mu çocuğum insan yapmadığı şey için cezalandırılır mı , niye sordun bunu?” ersin gülümser: “efendim ,dün televizyon seyredip verdiğiniz ev ödevini yapmamıştım da ceza verirsiniz sanıyordum!”
Yukarıdaki parçaya göre Ersin’in tutumu doğru mudur? Nedenini yazınız. (10 puan)

3-Aşağıda verilen hakları ilgili bölümlerin altına yazınız (10 puan)
SOSYAL HAKLAR SİYASİ HAKLAR EKONOMİK HAKLAR
1-Ailenin Korunması 2-Eğitim Hakkı 3-Sağlık Hakkı 4- Çalışma Hakkı 5-Seçme Seçilme

4-Aşağıda verilen cümlelerin “Doğru” veya” Yanlış” olma durumlarını belirtiniz. (15 puan)
1-)….…….. Ailemize,okulumuza ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz
2-)………… Kamu mallarından ve ortak yaşam alanlarından herkes yararlanamaz.
3-)…………Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, engellilere sunulan imkan ve hizmetlerle doğru orantılıdır.
4-)…………İnsan olma bilincine sahip kişiler dili, dini, cinsiyeti, toplumsal konumu ne olursa olsun bütün insanları eşit değerde görür.
5-)………..Devlet, daha çok bir sınıf veya kesimin refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar yürütülmelidir.
6-)…………Toplum kuralları sadece yöneticileri ilgilendirir.
7-)………….Atatürk ülkemizin her alanda kalkınıp gelişmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.
8)…………….Atatürk’ün yaptığı çalışmaların hedefi Türk toplumunun yaşam kalitesini her alanda yükseltilmesi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir ortam oluşturulmasıdır.
9-)………….Hangi yaşta olursak olalım ailede, okulda ve toplumda hangi grubun içinde olursak olalım etkin ve katılımcı bir vatandaş olmalı ve alınan kararlara katkı sağlamalıyız
10-)……………….Birlikte yaşamak ancak başkalarının yaşamına, onuruna tercihlerine saygı duyarak mümkün olur.
11)……..…..Demokrasilerde vatandaşlar, kendilerini ilgilendiren tüm kararlarda söz sahibi değildirler.
12)……….…..Dilekçe yazma, Gösteri yapma anketlere katılma gibi karar alma süreçlerine katılım yolları vardır.
13)…..……..Devletin görevi vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak bunlara saygılı olmaktır.
14)……………Milli birlik ve beraberlik duygusu insanları ayrıştırır güven duygusunu ortadan kaldırır.
15)……………..Toplumsal değerler toplum yaşamını yönlendirir, düzeni sağlar, toplumun geleceğini hazırlar.

5-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (15 puan)
Kamu Malları—Barış—Yaşama—Dayanışma—Sorumluluk—Vatandaşlık Bilincine—Sorunlarla–
a) Atatürk “Yurtta ………….,dünyada ……..….. “sözüyle barışa verdiği önemi vurgulamıştır.
b)………………….hakkı vazgeçilmez hakların başında gelir
c)………….……….kişinin kendi davranışlarının veya yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
d)………….……..sayesinde ortak sorunlar el ele vererek kolayca çözülür.
e)Kişilere ait olmayan, doğrudan doğruya halkın yararlanması için sunulan okullar, parklar, toplu taşıma, araçları……………..……………..adını alır.

6-Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulara uygun şıkları işaretleyerek cevap veriniz(40 puan)
6-1)Bir kişi, bankada ödeme yapmak üzere sıra beklerken, sırasını yaşlı birisine vermiş, daha sonra kendi faturalarını ödemiş ve paranın üstünü korunmaya muhtaç çocuklar için toplanan yardım kutusuna atmıştır.
Bu kişinin yaptıklarından hangisi ‘yazılı kurala’ bir örnek oluşturur?
A) Faturalarını ödemesi B)Sırada beklemesi
C) Yardımda bulunması
D)Yaşlı birisine sırasını vermesi

6-2)Bir toplumda yaşayan bireyler;
-Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,
-Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, -İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?
A)Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin B) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın
C) Toplumsal dayanışmanın
D)Ekonomik ve sosyal kalkınmanın

6-3)Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur.
İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar.
Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur.
Parçada, yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A)Zamanla değişebileceğinin
B) Mahkemelerce uygulandığının
C) Toplumsal düzeni sağladığının
D)Parlamento tarafından çıkarıldığının

6-4)Demokratik bir toplumda insanlar sorunlarını uzlaşarak çözer. Hakkımızı aramamız için başvuracağımız bazı yollar vardır.
Bunun için başvuracağımız ilk yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şiddet uygulamak.
b)Hukuksal yola başvurmak.
c)Kendi başımızın çaresine bakmak.
d) Karşı tarafla anlaşmaya çalışmak.

6-5)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerinden birisi değildir?
A)İnsan hak ve özgürlüklerini korumak
B) Bireylerin güvenliğini ve sağlıklı bir çevrede onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak
C)Adil yargılama ve adalete kolay erişim için düzenleme yapmak
D)Kişinin temel hak ve hürriyetlerini adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlamak
6-6) Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.
Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?
A) Uzlaşmanın sağlanmasıyla
B) Kamuoyu oluşturulmasıyla
C) Dilekçe hakkının kullanılmasıyla
D) Ayrıcalıkların tanınmasıyla
6-7)“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”
Atatürk’ün yukarıdaki sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toplumda sadece belli bir sınıfın üstünlüğü vardır.
B)Kadın ve erkeğin ancak birlikte ilerlemesi mümkündür.
C)Kadınlar her alanda çalışmamalıdır.
D)Yasalar herkese eşit uygulanmalıdır

6-8)Hangi yaşta olursa olsun her birey kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini artırmak için rol alabilir. Biz de kendi çevremizden başlayarak bir takım sorumluluklar alabilir, evimizde, sınıfımızda, okulumuzda yaşamın daha güzelleştirilmesi için sorumluluklar üstlenebilir, çalışmalar yapabiliriz.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kaliteli bir yaşam için yapılan bir davranış olarak kabul edilemez?
A) Esra’nın okul bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılmaması
B) Nisa’nın okulundaki atık pil toplama kampanyasına katılması.
C)Mehmet Öğretmen’in mahallesindeki kütüphaneye kitap bağışlaması.
D)Çağrı’nın bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alması.

6-9) Hukukun üstünlüğünde toplum devletin etkisinde olmadığından özgür, çoğulcu ve katılımcıdır, egemenliğin hem sahibi hem de tek kullanıcısıdır.
Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede aşağıdaki yargılardan hangisi söz konusu olamaz?
A) Egemenlik bütünüyle devlete aittir, devredilemez.
B)Siyasal özgürlüğe dayanan demokratik bir rejimin varlığı sağlanmıştır.
C)İnsan hak ve özgürlükleri geliştirilebilir
D)Bireyler özgür, girişimci ve katılımcıdır.
NOT: HER SORUNUN PUAN DEĞERİ KARŞISINDA BELİRTİLMİŞTİR. BAŞARILAR DİLERİM.

CEVAPLAR
1. A
2. B
3. C
4. D
5. D
6. C
7. B
8. A
9. A

www.sorubak.com

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

85 + = 87

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.