8.sınıf inkılap tarihi deneme sınavı ve cevapları açık uçlu 2017-2018

sorubak test çöz, interaktif test çöz, online test çöz, indirmesiz test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Açık Uçlu Değerlendirme Sınavı  “ Adım adım bağımsızlık” konusuna kadar”      

1-) “Birer uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana ili Fransızlar; Urfa, Antep, Maraş İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile

Konya’da İtalyan birlikleri, Merzifon’la Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor.

Her yanda yabancı devletlerin subay ve

görevlileri ve özel adamları çalışmakta. 15 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir’e çıkarılıyor.”

İtilaf devletleri tarafından yapılan bu işgaller hangi antlaşma sonrasında gerçekleşmiştir? Yazınız.

CEVAP:

3-) Sanayi İnkılâbı sonrası sanayileşen Avrupa devletleri ürettikleri fazla ürünler için pazar, sanayileri için de hammadde arayışına girdiler. Bu durum Avrupa devletleri arasında sömürge rekabetini hızlandırmış çıkar çatışmalarına neden olmuştur.

Yukarıda 1. Dünya savaşının hangi nedenden kaynaklandığına vurgu yapılmıştır?

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

2-) Selanik, Batıdaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir Osmanlı kentiydi.

Avrupa’da yazılan ve yayımlanan pek çok gazete, dergi ve kitap bu kentte kolayca elde edilip okunabiliyordu.

Yukarıdaki bilgiler göre Selanik şehrinin hangi yapısına vurgu yapılmıştır? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

4-) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirerek Sıcak denizlere inmeyi ve başkenti İstanbul olan bir Slav imparatorluğu kurmayı planlıyordu. Bunun içinde Osmanlı içerisindeki Ortodoksları isyana teşvik etti.

Yukarıda hangi devletin Osmanlı üzerindeki politikası anlatılmıştır? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

5-) İtilaf devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumda, istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. (7. Madde)

Mondros Ateşkes Antlaşmasının yukarıda verilen maddesi ile İtilaf Devletleri nereyi işgal etmeyi amaçlıyor? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Sınavı – 2
“ Adım adım bağımsızlık” konusuna kadar”

6-) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda ilk cepheyi 1914’ün sonlarına doğru Ruslara karşı açtı. Harbiye Nazırı Enver Paşa; 1878 Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Orta Asya Türk Dünyası ile birleşmek istiyordu. Ancak kış mevsiminde yapılan harekat hava koşulları, teçhizat eksikliği, yiyecek ikmallerinin yapılamaması, bölgedeki Ermenilerin bir kısmının Ruslarla iş birliği yapması gibi nedenlerle başarısız oldu.

Yukarıda 1.Dünya savaşında savaştığımız hangi cepheden bahsedilmiştr? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

7-) İtilaf devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır. (8. Madde)

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes antlaşmasının 8. Maddesi ile Osmanlının hangi imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

😎 Doğudaki Altı vilayette (Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Bitlis) bir karışıklık çıkması halinde, İtilaf devletleri, bu vilayetlerden herhangi bir kısmını işgal edebilecekler. (24. madde)

Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. Maddesi ile İtilaf devletleri Osmanlıda yaşayan hangi azınlıklara bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır?

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

9-) Osmanlı yönetimi işgaller karşısında sessiz kaldı. İşgalleri kolaylaştırmak için elinden gelen çabayı gösterdi. İşgallerin geçici olduğunu ifade etti.

Yukarıda verilen bilgilere Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki tutumu nasıldır? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

10-) Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Yukarıda Milli Mücadele döneminde kurulan hangi yararlı cemiyet hakkında bilgi verilmiştir? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

11-)

Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Sınavı – 2
“ Adım adım bağımsızlık” konusuna kadar”

14-) 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin

Trakya-Paşaeli Cemiyeti, Edirne ve çevresini;
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, İzmir ve çevresini;
Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti de doğu illerimizi işgal etmek isteyen düşmana karşı kurulmuşlardır.
Bu bilgilerden yola çıkarak, sözü edilen cemiyetlerin verdikleri mücadelede

amaçları nedir? Yazınız. CEVAP :

…………………………………………

…………………………………………

ardından 19 Mayıs 1919’da Fatih’te ve 23 Mayıs 1919’da Sultanahmet’te iki büyük miting yapıldı. Mitinglerde millî duyguları coşturan ve işgalleri protesto eden konuşmalar yapıldı. İşgal güçleri mitingleri yasaklasa da yurdun çeşitli yerlerinde mitingler düzenlenmeye devam edildi.

Bu mitingler işgaller karşısında Türk halkının nasıl bir tutum benimsediğini gösterir? Yazınız.

CEVAP :

…………………………………………

…………………………………………

12-) 1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Trak- ya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu.

Yukarıda kuruluş amacı verilen zararlı cemiyetin adı nedir? Yazınız.

CEVAP :

…………………………………………

…………………………………………

13-) Millî varlığa düşman cemiyetlerden bazıları, ülkenin kurtuluşunun yabancı ve güçlü bir devletin himayesine girmekle sağlanabileceğini savunuyorlardı.

Yukarıdaki bilgilere göre millî varlığa

düşman cemiyetler neyi savunuyorlar? Yazınız.

…………………………………………

…………………………………………

15-) Vilayat-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Doğu illerimizde kurulacak Ermeni devletine karşı kuruldu. Gazete çıkararak (Vatan/Fransızca; Hadisat/

Türkçe) propaganda yaptı.

Yukarıda bilgiler verilen milli cemiyet mücadelesinde hangi yolu kullanmıştır? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

16-) Mustafa Kemal Harp Okulu ve Akademisi’nde arkadaşları ile dergi ve gazete çıkarmış, arkadaşlarına konferans niteliğinde ülkenin durumu ile ilgili konuşmalar yapmıştır.

Bu durum Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğinin gelişmesine katkı sağlamıştır?

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Sınavı – 2
“ Adım adım bağımsızlık” konusuna kadar”

17-) Paris Barış Konferansı’nda tartışılan en ciddi konu, daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya vadedilen Anadolu topraklarının Yunanistan’a verilmesiydi.

Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu’da güçlü İtalya’nın varlığını kendileri için tehlikeli gören İngiltere, Yunanistan’ı tercih etti.

Paris Barış Konferansında alınan kararla Yunanistan hangi Anadolu

şehrini işgal etmiştir? Yazınız. CEVAP:

19-) Filistin Cephesinde, Şerif Hüseyin’in ve Arapların İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda bu cephede başarısız olduk.

Bu cephede yaşanan durum Osmanlıdaki hangi düşüncenin yok olduğunu göstermektedir? Yazınız.

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

18-) Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştu. Bu konudaki düşüncelerini arkadaşı Fethi Bey’e:“…Harbin sonu karanlık. Bu harp bizim harbimiz değil.” şeklinde açıklamıştır.

Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine karşı çıkması, onun hangi kişilik

özelliğinin göstergesidir? CEVAP:

20-) Osmanlı Devleti, gelebilecek saldırılara karşı kendini korumak için ittifak arayışları içerisine girdi. Savaş öncesi İngiltere ve Fransa’ya bu doğrultuda yapılan başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya’ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmemişti. Savaşın Avrupa kıtasında yayılma belirtileri üzerine zor durumda kalacak olan Almanya, Osmanlı Devleti’nin ittifak önerisini yeniden gözden geçirdi. Olası bir dünya savaşında İtilaf Devletleri’nin güçleri bölünmeli

ve cepheler genişlemeliydi. Osmanlı Devleti kendi yanlarında savaşa girerse yeni cepheler açarak savaşın alanını genişleteceklerdi. Böylece Almanya’nın İtilaf Devletleri çemberi içindeki yükü de hafifleyecekti.

Buna göre Almanya Osmanlının hangi

özelliğini kullanmak istemiştir? Yazınız.

…………………………………………

…………………………………………

CEVAP:

…………………………………………

…………………………………………

DOKÜMANI VE CEVAPLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. basri kartal dedi ki:

    neden birisi cevapları yazmıyor
    ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 88 = 90

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.