8.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2015-2016

İZMİR BAYRAKLI KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK O.O 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKİ I. DÖNEM II. ORTAK SINAV

1-) I. Harp Okulu
1-) I. Harp Okulu

Harp Akademisi
III. Manastır Askeri İdadisi

IV. Selanik askeri Rüştiyesi

Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü yukarıdaki okullara gidiş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III.-IV.-I.–II. B)-III.-IV.-I.
C)-III.-I.-II. D) IV.-III.-II.-I.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin, Almanya’nın yanında savaşa girme nedenleri arasında gösterilemez?

Osmanlı devlet adamlarının Alman hayranlığı
Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenmesi
Almanya’daki demokratikleşme hareketlerini hızlandırma düşüncesi

2-) Mustafa Kemal’in hayatıyla ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi günümüz Türkiye’sinin sınırlarında gerçekleşmiştir?

İlk görev yerine atandığı yer
Askeri eğitimini tamamladığı Harp Akademisinin bulunduğu şehir
Eğitim hayatının başladığı şehir
İtalyanlara karşı halkı örgütleyerek mücadele verdiği yer
“Bütün cihanın bilmesi lazımdır ki; Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti, uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet gibi varlığının hürriyet ve istiklalinin tanınması talebinde kesin kararlıdır.”

Atatürk’ün bu sözü hangi düşüncesini ortaya koymaktadır?

İnsanlık sevgisini
Ulusal birlik ve beraberlik
Çağdaşlaşma ve batılılaşma
Ulusal bağımsızlık
-) 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunanlılar ilerlemeye başladılar. İşgal karşısında Kuvayı-Milliye birlikleri kuruldu. Yunanlıların saldırısı sonucunda Batı Anadolu’nun bir kısmı elden çıktı. Sivas Kongresi’nde Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye Komutanlığına Ali Fuat Paşa atanmıştı. 24 Ekim 1920 tarihinde onun liderliğindeki bu kuvvetler tarafından Yunanlılara yapılan bir taarruz başarısız oldu. Taarruzun başarısız olmasında Kuvay-ı Milliye birliklerinin dağınık olması ve aralarından işbirliği olmaması etkili olmuştu.

Bu durum Kurtuluş Savaşı’nın ancak hangisi ile kazanılabileceği gerçeğini ortaya çıkardı?

Düzenli ordu kurularak
Kuvay-ı Milliye birlikleri desteklenerek
Tekâlif-i Milliye emirleri yayınlanarak
İstanbul Hükümeti’nden yardım istenerek
-) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri Lozan’da toplanacak barış konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerini birlikte çağırdı. 1921 Anayasasına göre İstanbul Hükümeti’nin Türk milletini temsil etme yetkisi yoktu.

Mustafa Kemal ve TBMM ortaya çıkan bu durum karşısında aşağıdaki önlemlerden hangisini aldı?

Saltanat kaldırıldı.
Cumhuriyet ilan edildi.
Halifelik kaldırıldı.
Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı.

10-) Osmanlı devletinin Mondros’tan sonra başlayan işgallere sessiz kalması üzerine Türk halkı işgallere karşı sessiz kalmayacağını gösterdi. Bu amaçla Anadolu’nun pek çok yerinde cemiyetler kuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin ortak özelliklerinden birisi olamaz?

Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır.
Düşman işgalini önlemeyi ve bağımsız yaşamayı sağlamayı amaçlamışlardır.
Önceleri basın yayın yoluyla sonraları da silahlı mücadeleyi amaçlamışlardır.
Ortaya çıkmalarında Türk milliyetçiliği etkili olmuştur.
11-) Birinci İnönü Zaferinin kazanılması İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını iyice artırdı. Bu nedenle Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplamaya karar verdiler. Bu konferansa Osmanlı Hükümetini çağırdılar. TBMM Hükümetini ise dolaylı yoldan çağırdılar.

TBMM Hükümetinin hiçbir sonuç almayacağını bilmesine rağmen konferansa katılmasında;

Türk ulusunun haklı davasını ve Misak-ı Milli’yi tüm dünyaya duyurmak,
İtilaf Devletlerinin “Türkler, barışa yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar!” şeklinde olumsuz propagandalarını çürütmek,
Türk Milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu ispatlamak,
nedenlerinden hangisi ya da hangileri etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

12-) u Erzurum Kongresi

p Amasya Genelgesi

Ó Sivas Kongresi

œ Havza Genelgesi

Sembollerle gösterilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) p-Ó-œ-u B) Ó-u-œ-p
C) œ-p-u-Ó D) œ-p-Ó-u
* Gümrü Antlaşması

* Moskova Antlaşması

* Kars Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Sovyet Rusya ile imzalanması
Misakımilli’nin tam olarak gerçekleşmesi
Doğu sınırlarımızla ilgili hükümler içermesi
Türkiye’nin aleyhine sonuçlanması
17-) Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi TBMM’de tartışmalara neden oldu. “Ordu nereye gidiyor” denildi. Hatta meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, 5 Ağustos 1921’de TBMM’nin tüm yetkilerini (yasama, yürütme, yargı) alarak 3 ay süreyle Başkomutanlığa getirildi.

Mustafa Kemal’in üç ay süreyle meclisin bütün yetkilerini istemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Orduyu taarruza hazırlamak
Ateşkes görüşmelerini yürütmek
Orduyu Sakarya’nın doğusuna çekmek
Hızlı karar alıp uygulamak
19-) * İlk defa bir Avrupa devleti Misakımilli’yi tanımıştır.

* TBMM ilk siyasi başarısıdır.

* Türk milletinin haklı davası dünyaya duyurulmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan gelişmeler ile aşağıdaki antlaşmalar eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

Afganistan Dostluk Antlaşması
Gümrü Antlaşması
Londra Konferansı
Moskova Antlaşması
21-) TBMM, kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı Hıyanet-i Vataniye Yasası’nı çıkararak İstiklal Mahkemeleri’ni kurmuş ve ayaklananları şiddetle cezalandırmıştır.

Bu durum;

I. Otoritesini kurmaya çalıştığı
II. Demokratik bir ortam oluşturmaya çalıştığı
III. Yargı yetkisini kullandığı

yargılarından hangilerine kanıttır?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III D) II ve III

23-) I. Toplanış bakımından bölgeseldir.

Ulusal kararlar alınmıştır.
III. Mustafa Kemal Paşa kongrenin başkanı seçilmiştir.

Temsilcileri yurdun dört bir yanından katılmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Erzurum Kongresi’nin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Yalnız II B) Yalnız IV
C) I ve III D) II ve IV
25-) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile, İstanbul ve Boğazların idaresi TBMM’ye bırakılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Osmanlı Devleti’nin sona erdiğine
Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiğine
İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına
Sevr Antlaşması’nın uygulanmaya başlandığına

Dosyanın tamamını, cevaplarını ve görselli halini indirmek için tıklayınız

1 Response

  1. irem su dedi ki:

    çok beğendim teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


34 + = 38

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.