7.sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı sınavı 2015-2016

1-) Nüfus sayımlarının yapılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Nüfus artış hızını belirlemek

b)Ülkedeki yeraltı kaynaklarını bulmak

c)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek

d)Nüfusun cinsiyet durumunu belirlemek

2-).Yer şekillerinin eğimli olduğu yerlerde toprak kayması(heyalan) daha çok görülür.

Buna göre yurdumuzda toprak kayması en az hangi bölgemizde görülür?

A-Karadeniz Bölgesi

B-Doğu Anadolu Bölgesi

C-Akdeniz Bölgesi

D-İç Anadolu Bölgesi

3)- Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunu

etkileyen bir unsur değildir?

a-) Tarım alanların verimli olması

b-) Turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması

c-) İklimin yaşama uygun olması

d-) Konut yapı malzemelerinin ucuz olması

4)-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

a)Saltuklular b)Karamanoğulları

c)Danişmentliler d)Artuklular

5-)Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin yapılma sebeplerinden biri değildir?

a)Kudüs’ü almak

b)Selçukluların İstanbul’u ele geçirmesini engellemek

c)Bizans’ı yıkmak

d)Türkleri Anadolu’dan atmak

6-))- Anadolu Selçuklu Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiştir.Moğol idaresine giren Anadolu’da merkezi otorite zayıflamış,Anadolu Selçukluları’nın uç beyliklerinden olan Osmanlı Beyliği ve diğer Anadolu Beylikleri kurulmuştur.Bu beylikler arasında Anadolu hakimiyeti için mücadele başlamış,Anadolu Türk siyasal birliği bozulmuştur.

Yukarda sonuçları verilen ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan savaş hangisidir?

A) Kösedağ Savaşı B) Katvan Savaşı

C) Yassı Çemen Savaşı D) Hıttin Savaşı

7)-Anadolu’nun bir Türk yurdu haline geldiği ve Türklerin Anadolu’dan bir daha asla atılamayacağı hangi savaş sonunda kesinleşmiştir?

a)Miryakefelon b)Kösedağ

c)Malazgirt d)Pasinler

8)-I-Akdeniz limanları önem kazandı.

II-Kiliseye duyulan güven azaldı

III- Derebeylik sistemi çöktü

Yukarıdaki Haçlı seferlerinin sonuçlarını sınıflandırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

I II III

A-sosyal ekonomik dini

B-ekonomik dini beşeri

C-siyasi sosyal ekonomik

D-ekonomik dini siyasi

9)- Türk Devletleri’nin sınır boylarında kurulan

beyliklere………………. Beyliği,

Bizans sınırlarındaki valilere ise……………….. adı verilir?

Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile doldurabiliriz?

A-vali -yönetici B-uç -tekfur

C-bey -kadı D-tekfur- bey

10)- Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri;

I- Anadolu’daki yer isimlerini Türkçeleştirdiler.

II- Anadolu’da pek çok cami,medrese,külliye,darüşşifa ve köprüler yaptırdılar,

III- Bulundukları yerleri Bizans,Gürcü ve Ermeni saldırılarına karşı korudular.

Verilen bilgilere göre ilk Türk beylikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’yu bayındır hale getirdikleri,

B) Anadolu’yu dış saldırılara karşı savunmaya çalıştıkları,

C) Anadolu’yu Türkleştirmeye çalıştıkları,

D) Anadolu’da denizcilik faaliyetlerini başlattıkları

11)-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim yerinde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artıp,daha sonra azalmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

a)Turizm faaliyetleri

b)Yeni fabrikaların açılması

c)Tarım işçi göçleri

d)Üniversitelerin öğretime başlaması

12). -Türkiye Selçuklu Devleti’nde meydana gelen;

I-.Alanya’nın fethedilerek burada bir tersane yaptırılması,

II- Malatya’nın alınarak Danişmentlilere son verilmesi,

III-.Birinci Haçlı Seferi’nde İznik’in kaybedilmesi üzerine ,başkentin Konya’ya taşınması,

IV. Erzurum’un alınarak,Gürcistan seferine katılmayan Saltuklulara son verilmesi,

Gibi gelişmelerden hangilerinin,Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

A)-I ve II B-) I ve III

C-) II ve III D-) II ve IV

13)-“Bir dönem Saltukluların hükümdarlığını yapan Mama Hatun,Erzincan-Tercan’da Türk mimarisinin ilgi çekici eserlerinden biri olan kervansaray,hamam,mescit ve kendi türbesinden oluşan Mama Hatun külliyesini yaptırmıştır.”

Verilen bilgilere göre Saltuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’yu bayındır hale getirmeye çalıştıkları,

B) Anadolu’da Türk kültürünü yerleştirmeye çalıştıkları,

C) Halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıkları,

D) Anadolu’daki Türkleri bir bayrak altında topladıkları

14)-Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri;

 Anadolu’daki yer isimlerini Türkçeleştirdiler.

 Anadolu’da pek çok cami,medrese,külliye,darüşşifa ve köprüler yaptırdılar,

 Bulundukları yerleri Bizans,Gürcü ve Ermeni saldırılarına karşı korudular.

Verilen bilgilere göre ilk Türk beylikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’yu bayındır hale getirdikleri,

B) Anadolu’yu dış saldırılara karşı savunmaya çalıştıkları,

C) Anadolu’yu Türkleştirmeye çalıştıkları,

D) Anadolu’da denizcilik faaliyetlerini başlattıkları,

.

.15)-Ticareti geliştirmek amacıyla hangi mimari eser yapılmıştır?

A-Kervansaray B-Medrese,

C-Darüşşifa, D-İmaret

16). Malazgirt Zaferi’nden sonra ,Türkmenler gruplar halinde Anadolu’ya gelerek yerleşmişler ve Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurmuşlardır.”

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini artırmasına,

B) Anadolu’da Türk kültürünün yayılmasına,

C) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasına,

D) Anadolu’da Türk nüfusunun artmasına,

17) ”Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklular tarafından açılmışlardır”

Bu bilgiye bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bilime önem vermişlerdir

B)Bu medreselerde bir çok bilim adamı yetişmiştir

C)Dünya bilim ve kültürüne katkıda bulunmuşlardır

d ) Savaş tekniklerini geliştirmişlerdir

18). Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?

A) Nüfus miktarı B) Eğitim durumu

C) Meslek durumu D) Kültür durumu

19- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır

Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?

A) Ticaret yolları üzerinde bulunması

B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması

C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi

D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

20) Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında

B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde

C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde

D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.