7.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

…………….. İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNİ BİLGİLER 7. SINIFLAR I. DÖNEM
2. YAZILI SINAV SORULARI www.sorubak.com

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(5×18=90 puan)
Sorumluluk bilincini ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıla-i Rahim B) Birr
C) Takva D) İhsan
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
A) Kur’an doğru ve güvenilir bilgilerle yolumuzu aydınlatır.
B) Kur’an’da Allah inancından bahsedilir.
C) Kur’an’da her türlü bilgi bulunmaktadır.
D) Kur’an Allah’a karşı sorumluluk ve görevlerimizi belirler.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sünnet kavramı için söylenemez?
A) Sünnet, Kur’an’dan sonra gelen ana kaynaktır.
B) İbadet yapmak için sünnete ihtiyaç yoktur.
C) Peygamberimizi örnek almak için onun sünnetini öğrenmek gerekir
D) Sünneti öğrenmekle Kur’an’ı Kerim’i daha iyi anlar ve öğreniriz.
Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi Kütüb-i Sitte’de yer almaz?
A) Sahih-i Buhari B) Sahih-i Müslim
C) Riyazü’s-Salihin D) Sünen-i Tirmizi
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in başlıca konuları arasında yer almaz?
A) İnanç B) İbadet
C) Ahlak D) Salavat
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın faydalarından değildir?
A) Zekât, fakirle zengin arasında köprü olan bir ibadettir.
B) Zenginin malını temizler.
C) Malı azaltır.
D) Zekât hem şükre hem de teşekküre vesile olan bir ibadettir.
80 koyunu olan bir kişi ne kadar koyunu zekat olarak vermelidir?
A) 1 koyun B) 2 koyun
C) 1 koyun bir kuzu D) 1 koyun 2 kuzu

Peygamberimizin hadislerinin toplandığı 6 hadis kitabı ne olarak adlandırılmıştır?
A) Meal B) Tefsir
C) Kütüb-i Sitte D) Sahih
Kur’an ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine.……………; ayetlerin kapsamlı açıklamalarına ise..………………denir.
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Meal / Tefsir B) Tefsir / Meal
C) Tercüme / Hadis D) Vahiy / Tercüme
Peygamberimizin sözleri, davranışları ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına ne ad verilir?
A) Meal B) Tefsir
C) Vahiy D) Sünnet
Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre bilgi kaynakları arasında yer almaz?
A) Vahiy B) Akıl
C) Rüyalar D) 5 Duyu Organı
12. Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
A) Zengin olmak B) Akıllı olmak
C) Müslüman olmak D) Borçlu olmak
“İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şeyin sevabı yazılmaya devam eder. Bunlar ……………. , ……………… ve kendisine dua edecek hayırlı bir nesil bırakmaktır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) Güzel ahlak / Salih amel
B) İbadet / Namus
C) Zekat / Takva
D) Sadaka-i Cariye / Faydalı ilim
“Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir?
A) Nimeti hatırlayıp konuşmak şükürdür.
B) İnsanlara teşekkür etmemiz gerekir.
C) Sahip olduklarımıza kanaat etmeliyiz.
D) İnsanlara teşekkür etmezsek nankörlerden oluruz.
Aşağıdakilerin hangisinden zekat verilemez?
A) Altın ve para B) Toprak ürünleri
C) Ticaret malları D) Ev eşyaları
Aşağıdakilerden hangisi komşularımıza karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
A) Hastalandığında ziyaret etmek
B) Başına bir bela geldiğinde teselli etmek
C) Evde pişirilen yemeği komşuya da ikram etmek
D) Bilgisayar ve interneti görev ve sorumluluklarımızı aksatacak biçimde kullanmak
“Onların (zenginlerin) mallarından zekat al. Onunla kendilerini temizlemiş ve arındırmış olursun” (Tevbe Sûresi 103. ayet)
Yukarıdaki ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir.
B) Zekat Müslümanlar arasında yakınlaşmayı sağlar.
C) Zekat ile zengin malını temizlemiş olur.
D) Zekat İslam’ın şartlarından biridir.
“…Namazı dosdoğru kılarak ve zekatı vererek Allah’a güzel bir borç verin. Kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak gönderdiğiniz şeyleri, Allah katında daha hayırlı ve ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (Müzzemmil Sûresi 20. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen ayette anlatılmak istenen mesajlardan biri değildir?
A) Merhameti bol olan en yüce varlık Allah’tır.
B) Namaz kılmak ve zekat vermek, Allah’a verilen güzel bir borçtur.
C) Namazı kılan ve zekatı veren kimse, karşılığını daha büyük olarak ahirette alacaktır.
D) Namazı dosdoğru kılmak, zekat vermenin bir şartıdır.

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (5 puan)
{Ahlak / Beden / Zengin / 80 / Kur’an / Ziyaret / Mal
/ 40 / Hür / Sıla-ı Rahim / Sünnetullah}
* Zekat…………ile yapılan bir ibadettir.
* Bir Müslümanın……………… sayılması için temel ihtiyaç dışında en az ……gr altın veya onun değerinde malı veya parası olması gerekir.
* ……………………..bizlere iki dünyada da mutlu bir hayatın ölçülerini gösterir.
* Akrabalık bağlarını korumaya………………….denir.

Aşağıdaki cümlelerin başına eğer doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.(5 puan)
(……) İnsan aklı sayesinde her şeyi anlar.
(……) Peygamberimiz Kur’an’ın en güzel açıklayıcısıdır.
(……) İnsan, söz ve davranışlarından sorumlu değildir.
(……) İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olsun olmasın herkes dinin emirlerinden sorumludur.
(……) Annemiz ve babamıza karşı kırıcı ve kötü sözler söylemek, anne ve babamıza karşı sorumluluklarımızdan biridir.

İndirmek İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.