500 Sözleşmeli PTT Personel Alım İlanı

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

Ek-1

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLATİLİÜNİTEUNVANIPOZİSYONUSAYI
TAŞRAİSTANBULİSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNEGİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİİDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ200
TAŞRAİSTANBULİSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNEDAĞITICIİDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ100
TAŞRAİSTANBULİSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNEGİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİİDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ167
TAŞRAİSTANBULİSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNEDAĞITICIİDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ33
TOPLAM500

Ek-2

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ
19319İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
29140İKTİSADİ PROGRAMLAR
33159EKONOMİ
43213İKTİSAT
58208İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
66229İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
75131ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
85105EKONOMİ VE FİNANS
99221EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
105106EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
118312ÇALIŞMA EKONOMİSİ
123141ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
133226İŞLETME / İŞLETMECİLİK
143381MUHASEBE-FİNANSMAN
158207İŞ İDARESİ
165123MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
178334PAZARLAMA
188296YÖNETİM VE ORGANİZASYON
199262FİNANS VE MUHASEBE
204294İŞLETME EKONOMİSİ
214295İŞLETME YÖNETİMİ
223227İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
238210İŞLETME ENFORMATİĞİ
243268MUHASEBE
253269MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
263254MALİYE
278225MALİYE-MUHASEBE
284322MUHASEBE VE MALİYE
294261FİNANS-SİGORTA
303117BANKACILIK
313118BANKACILIK FİNANS
329371FİNANS VE BANKACILIK
336119BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
349218ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
353120BANKACILIK VE SİGORTACILIK
363306SİGORTACILIK
375127SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
389282ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
393103AKTÜERYA/AKTÜARYA
405102AKTÜERYA BİLİMLERİ
419123ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI
424386ULUSLARARASI EKONOMİ
434387ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
443355ULUSLARARASI TİCARET
459353ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
466351ULUSLARARASI FİNANS
474390ULUSLARARASI İŞLETME
488275ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
493356ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
509108ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
519118GÜMRÜK İŞLETME
528222LOJİSTİK YÖNETİMİ
539009ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
544393ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
553354ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK
569110ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
579387LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
585130ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
599217İDARİ BİLİMLER
605143YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
619318İNSAN KAYNAKLARI
628328İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
633237KAMU YÖNETİMİ
643352ULUSLARARASI İLİŞKİLER
653223İSTATİSTİK

Ek-3

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
DAĞITICI
19099POSTA HİZMETLERİ
24312LOJİSTİK YÖNETİMİ
35375ULUSLARARASI LOJİSTİK
48538KARGO / KARGO HİZMETLERİ
51342ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
64392ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
75346LOJİSTİK

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


3 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.