4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı yoklama 2015-2016

A – Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(15 Puan)

1- ( ) Ramazan Bayramı sadece ülkemizde kutlanır.
2- ( ) Belediye başkanları ve muhtarlar 5 yılda bir halk tarafından seçilir.
3- ( ) Yerel yönetimlerin amacı halka hizmettir.
4- ( ) Seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerindendir.
5- ( ) İlleri, kaymakamlar yönetirler.
6- ( ) TEMA vakfı ağaçlandırma ve erozyonla mücadele yapan bir sivil toplum örgütüdür.
7- ( ) Kuzeybatı , ana yönlerimizden biridir.
8- ( ) Pusula zaman ölçmek için kullanılır.
9- ( ) Alışverişten sonra fiş veya fatura almaya gerek yoktur.
10- ( ) Resmi kurumlarda çalışanlar maaş almazlar.
11- ( ) ÇEVKO çevre ile ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür.
12- ( ) İli vali yönetir.
13- ( ) Kaymakamlar seçimle göreve gelirler.
14- ( ) Belediye başkanları devlet tarafından atanır.
15- ( ) Seçmen yaşı on sekizdir.

B – Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (10 Puan)

1 – Aynı toprak üzerinde yaşayan, aralarında dil, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna _____________ denir.
2 – Milletvekilleri ____________________ oylarıyla seçilir.
3 – Halk, egemenliğini seçtiği __________________ aracılığıyla kullanır.
4 – ______________ ildeki en yetkili devlet görevlisidir.
5 – Mahallemizde bir park yapımı için ________________ başvurulmalıdır.
6 – _____________ yerel seçimlerde köy ya da mahallemizi yönetmek üzere seçtiğimiz kişidir.
7- Atatürk’ün _______________ çıkması Millî Mücadele’nin başlangıcı sayılmıştır.
8- Dünya üzerinde birçok ülke vardır ve bu ülkelerde yaşayan insanların farklı_____________ ___________vardır.
9- _________________Türk cumhuriyetlerinde baharın gelişi nedeniyle kutlanır.
10- İnsanların çoğunluğunun ortak görüş veya düşüncesine __________________ denir.

C- Aşağıdaki soruların doğru seçeneği işaretleyiniz. ( 5×15=75 puan)

Okul Orman

Cami Otel
(1, 2 ve 3. soruları yandaki krokiye göre cevaplayınız.)

1- Okul caminin hangi yönünde bulunur?
A) Kuzey B) Güney C) Doğu D) Batı

2- Orman okulun hangi yönünde bulunur?
A) Kuzey B) Güney C) Doğu D) Batı

3- Krokide gösterilen yerlerden hangisi doğal unsurdur?
A) Okul B) Cami C) Otel D) Orman

4- Kamuoyunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belli bir bölgede yaşayan insanların bütününe denir.
B) İletişim ve yayın organlarının bütününe denir.
C) İnsanların ortak bir amaç için kurdukları örgütlere denir
D)Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde halkın benimsediği genel düşünceye denir

5- Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetle¬rini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurum değildir?
A) postane B) hastane
C) pastane D) Okul

6- Yandaki sembol aşağıdakilerden hangisi sevindirir?
A) Çiftçi B) Memur
D) Öğrenci D) Bankacı

7-Çevre Koruma Kulübüne üye olan Ahmet’ten aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez?
A) Ağaçlardaki kuş yuvalarını bozmak
B) Boş arazilere ağaç dikmek
C) Çevreye çöp atanları uyarmak
D) Kuş yemlikleri yapmak

8- Toplumu oluşturan en önemli kurum hangisidir?
A) iş yerleri B) okul
C) sosyal örgütler D) aile

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar bazı ihtiyaçlarını ancak bir araya gelerek giderebilirler.
B) İnsanlar sevgi, saygı ve dayanışma duy-gusunu ailede kazanırlar.
C) insanlar istedikleri takdirde bütün ihtiyaç¬larını kendileri karşılayabilirler.
D) İnsanlar ilk eğitimlerini ailede alırlar.
www.sorubak.com

10- Sosyal örgütlerin temel özelliği nedir?
A) maddi çıkar gözetmeleri
B) yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeleri
C) kendi çıkarlarını gözetmeleri
D) hayatı zorlaştırmak için çaba göstermeleri

11- I. Gönüllü kişiler tarafından kurulur.
II. Yöneticileri hükümet tarafından atanır.
III. Karşılık gözetmeden insanların iyiliği için çalışır.
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal örgütlerin özellikleridir?
A) I-II B) II –III C) I-II-III D) I-III

12- “Çevrelerindeki problemlere duyarlı olan in-sanların bir araya gelmesiyle…………………..
meydana gelir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru tamam¬lar?
A) meclis B) sosyal örgütler
C) komisyonlar D) topluluklar

13- Belediyeler, hizmetlerini yapabilmek için bir gelire ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin gelir kaynakların¬dan biri değildir?
A) halktan toplanan emlak vergisi
B) içme suyu ücreti
C) iş yerlerinden alınan tabela vergisi
D) petrol ürünlerinden alınan vergiler

14- Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumdur?
A) Adalet Bakanlığı
B) Barolar Birliği
C) Tüketici Haklarını Koruma Demeği
D) Türk Diyabet Vakfı

15- “………………alkol, sigara gibi madde bağım¬lısı olan insanlara, madde bağımlılığını bı¬rakmaları konusunda yardımcı olur.” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Yeşilay
B) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı
C) Kızılay
D) Lösemili Çocuklar Vakfı

BAŞARILAR 

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

84 − 74 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.