Eğitimde Öncü Adres

4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

1. Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile¬rinden biri değildir?
A. Uyku düzenini bozar.
B. Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
C. Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
D. Göz sağlığına zararlı olabilir.
2. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişte kullandığı iletişim yollarından biri olamaz?
a) duman b) güvercin
c) davul d) uydu
3.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin bir ürünüdür?
a) internet b) insan
c) ağaç d) at
4.Eski insanlar saat yokken zamanı hangisi ile hesaplarlardı?
a) Ay saati b) Duvar saati
c) Güneş saati d) saat kulesi
5.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir?
a) çamaşır makinesi b) tepegöz
c) araba d) telefon
6.Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasında daha etkilidir?
a) gelişme b) değişim
c) üretim d) ihtiyaçlar
7.Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde kullandığımız bir teknolojik ürün değildir?
a) otomobil b) buzdolabı
c) radyo d) televizyon
8.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?
A-Yer altı kirliliğine neden olur.
B-Mikropların yayılmasına neden olur.
C-Enerji tasarrufu sağlar.
D-Çevreye kötü koku yayar.
9.Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) tren b) bilgisayar
c) uçak d) otomobil
10. Yeni bir ürün tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?
A-Çok pahalı olmasına
B-Çok saçma olmasına
C-Çok komik olmasına
D-Eskiden olmayan bir ürün olmasına
11.Çöplerin kullanıldıktan sonra insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanıma kazandırılmasına ne ad verilir?
a)geri dönüşüm b) ileri dönüşüm
c) yukarı dönüşüm d) aşağı dönüşüm
12.Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından değildir?
a) Uçak b) radyo
c) telefon d) telgraf
13. Plastik, cam ve kağıt gibi maddeleri kullandıktan sonra nereye atmalıyız?
A-geri dönüşüm kutusuna
B-çöp kutusuna
C-sokağa
D-okul bahçesine
14.Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür?
a) televizyon b) tepegöz
c) aşı d) telefon
15.Eski insanlar aydınlanmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmamışlardır?
a) gaz lambası b) balina yağı
c) ateş d) lamba
16.Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?
A-Dumanla haberleşme
B-Postayla haberleşme
C-Boruyla haberleşme
D-Güvercinle haberleşme
17.Aşağıdaki numaralardan hangisi itfaiyenin numarasıdır?
a) 110 b) 112 c) 155 d) 156
18. “İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları, aletleri ve yön¬temleri kapsayan bilgiye………………..denir.”
Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) teknik b- ) icat c- ) buluş d- ) teknoloji
19. “Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar.”
Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) haberleşme b- ) ulaşım
c- ) eğitim d- ) sağlık
20. Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifade¬lerden hangisi yanlıştır?
a- ) Tekerleğin icadından sonra ilk ilkel ara¬balar yapılmıştır.
b- ) Tekerlek, insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkânı vermiştir
c- ) Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı.
d- ) Tekerlek, insanlığın en önemli icatların¬dan birisidir.
21.Uzakta olan sevdiklerimizle görüşebil¬mek için aşağıdaki araçların hangisinden yararlanmayız?
a- ) televizyon b- ) faks
c- ) telefon d- ) İnternet
22. I. saat II. gazete
III. takvim IV. televizyon
İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kul¬lanmışlardır?
a- ) I-III b- ) II – IV
c- ) l-ll d- ) I-III-IV
23.Ağıdakilerden hangisi zamanı ölçmede kullanılmamıştır?
a- ) güneş saati b- ) yemek saati
c- ) kum saati d- ) su saati
24. Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile¬rinden biri değildir?
a- ) Uyku düzenini bozar.
b- ) Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
c- ) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
d- ) Göz sağlığına zararlı olabilir.
25. I. mum II. gaz lambası III. elektrik IV kandil
Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır.
Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağı¬daki seçeneklerin hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
a- ) I-II-III-IV b- ) II – III – I – IV
c- ) IV – II -1 – III d- ) IV-I-II-III
26. Çocukların yaşamında teknolojik geliş¬melerin etkisini nasıl izleyebiliriz?
a- ) giysilerine bakarak
b- ) yaşadıkları çevreye bakarak
c- ) oyuncaklarına bakarak
d- ) beslenmelerine bakarak
27. “Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakların tükenmesini önlemek için yapı¬labilecek çalışmalardan biri de geri dönüşü¬mü olan maddeleri kullanmaktır.” Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?
a- ) ayakkabı boyası b- ) ekmek poşeti
c- ) konserve kutusu d- ) su şişesi
28)-Aşağıdaki takvim çeşitlerinden hangisinde Güneş yılı esas alınmıştır?
A .Hicri B. Miladi C.12 hayvanlı D.Rumi
29-Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisinin icadı diğerlerinden daha eskidir?
A-Telgraf B-Cep Telefonu
B-Televizyon D-Bilgisayar
30- 1-uçak 2-telefon 3-iş makinesi
Yukarıdaki teknolojik ürünlerin alanlarının doğru sıralanışı hangisidir?
1
2
3

A- Ulaşım Eğitim İletişim
B- Ulaşım İletişim Sağlık
C- Eğitim Ev aletleri Ulaşım
D- Ulaşım Eğitim İş makinesi

31-İletişim araçlarından telefonun mucidi kimdir?
A-Graham Edison B-Galilei Galileo
C-Thomas Edison D-Graham Bell

uçak kağnı tren
otobüs Motorsiklet otomobil

32-Yukarıdaki tabloda verilen ulaşım araçlarından kaç tanesi günümüzde kullanılmaktadır.
A-3 B-4 C-5 D-6
33-26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunla takvim ve saat ölçülerinde değişiklik yapıldı.
Bu kanunun kabulüyle kullanılmaya başlanan takvim hangisidir?
A-Rumi takvim B-Hicri takvim
C-Masa takvimi D-Miladi takvim
34-Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinden saatin kaç olduğunu öğrenebiliriz?
A-Ütü B-Cep telefonu C-Teleskop D-Stetoskop
35.Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi ilk insanların kullandığı araçlardan değildir?
A-internet B-Güvercini C-Duman D-Davul
36-Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi dünyayı karanlıktan kurtaran bilim adamıdır?
A-Thomas Edison B-Albert Einstein
C-Graham Bell D-Samuel Morse
37-Hicri takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Ayın hareketine göre düzenlenir
B-Bir hicri yıl 365 gündür
C-Miladi takvimden önce kullandığımız takvimdir
D-Başlangıcı Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretidir
38)-‘Teknolojik ürünler eğlence amaçlı kullanılmaya başlanırsa yaşamımızı olumsuz etkiler.’
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
A.Geç saatlere kadar televizyon izlemek.
B.Uzun süre bilgisayar kullanmak.
C.Tabletlerde sürekli oyun oynamak.
D.Boş zamanlarda radyo dinlemek
39-Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biri değildir?
A-Çevrenin kirletilmesi
B-Teknolojik araçlardan yayılan radyasyon
C-İnternetin hayatımızı kolaylaştırması
D-Toplumsal alanda insan ilişkilerinin azalması
40-Kurtuluş Savaşı yıllarında hangisi daha çok kullanılmıştır?
A-Uçak B-Telefon C-İnternet D-Telgraf
41-İcatlar yapılmasının en önemli sebebi nedir?
A-İnsanların meraklı olması
B-Bilim adamlarının para kazanmak istemesi
C-İnsanların ihtiyaçları
D-Mucitlerin ünlü olmak istemesi
42-Aşağıdaki araçlardan hangisini eğlenmek için kullanmayız?
A-Televizyon B-Bilgisayar
C-Akıllı telefon D-Buzdolabı
43-Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanılmasına örnek oluşturmaz?
A-Otomobille aşırı hız yapmak
B-Ödev için internete girmek
C-Televizyona sürekli ve yakından bakmak
D-Yüksek sesle sürekli radyo dinlemek
44. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik geliş¬melerin önemini anlatmaz?
A. İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.
B. insanların yaratıcılık gücünü engeller.
C. Hayatı kolaylaştırır.
D. İhtiyaçları karşılar.
45. “Atıkların ayrılıp işlenerek yeni malzeme üretiminde kullanılmasına……………………….denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdaki¬lerden hangisi yazılmalıdır?
A. üretim B. pazarlama
C. geri kazanım D. tüketim
46. Teknolojik ürünlerin faydaları olduğu gibi za¬rarları da vardır.
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi¬nin zararı yoktur?
A. ütü B. bilgisayar
C. televizyon D. cep telefonu
47. Teknolojinin doğaya zarar vermesini ön¬lemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A. Doğaya zarar verebilecek atıklar toplan¬malıdır.
B. Geri dönüşümü olan maddeler kullanıl¬malıdır.
C. Teknoloji için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.
D. Fabrika atıkları için arıtma tesisleri yapıl¬malıdır.
48. Aşağıdakilerden hangisi insanları buluş yapmaya yönelten nedenlerden biridir?
A. karşılaştıkları sorunları çözme isteği
B. hoşça vakit geçirme isteği
C. çevresindekilere karşı üstün görünme isteği
D. zengin olma isteği
49. İnsanlar farklı kültürleri tanımaya çok me¬raklıdır. Bu amaçlarına ulaşmak için aşa¬ğıdakilerden hangisini yapmazlar?
A. O ülkelerin coğrafi özelliklerini ezberlerler.
B. Onların müziklerini dinlerler.
C. O ülkeleri anlatan kitapları okurlar.
D. Onların el sanatlarını incelerler.
50. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinç¬sizce kullanmayı anlatan bir davranıştır?
A. alınan ürünün kullanma kılavuzunu oku¬madan ürünü kullanmak
B. bilgilere ulaşmak için İnternet’ten yarar¬lanmak
C. televizyonu, uygun uzaklıktan izlemek
D. telefon konuşmalarını kısa tutmak

BAŞARILAR
HER SORU 2 PUANDIR

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.