4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2015-2016

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

…/ …./ 2 0 16

Adı Soyadı : Sınıf : 4/…. No : Sonuç :
A. Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5×2=10 p.
1. D
2. D
3. Y
4. Y
5. D

Hz. Mu ham med (s.a.v.) 20 Ni san 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Kur’an-ı Kerim’ in en uzun suresi Bakara suresidir.
Kur’an-ı Kerim tek seferde indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’ i baştan sona ezberleyenlere hatim denir. Kur’an-ı Kerim’ de 114 sure vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

5×2=10 p.

evinde – Muhammed – cahiliye – Ebubekir – hanif – Hira Mağarası’nda – Cebrail

1. İslamiyetten önceki döneme …….c.a..h..i.l.i.y.e………… dönemi denir.
2. Kur’an-ı Kerim Hz. ..E..b..u..b..e.k..i.r… zamanında kitap haline getirilmiştir.
3. Hz Muhammed’in doğduğu çevrede putlara tapmayan,Allah’ın varlığına ve birliğine
inananlara ………h..a.n..i.f……… denir.
4. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e ….C..e.b..r.a..i.l…. aracılığıyla indirilmiştir.
5. Hz Muhammed’ e ilk vahiy …H..i.r..a..M…a.ğ..a..r.a..s.ı.’.n..d..a……. gelmiştir.
C. Aşağıdaki kelimeleri doğru yerlere yazarak bulmacayı tamamlayınız.

7×2=14 p.

sure – Fatiha – cüz – ayet – hanif – Nas – Bakara – durak
1. Kur’an-› Kerim’in en uzun 6 4
suresi.

2. Kur’an-› Kerim’in yirmişer say- fadan oluflan her bir bölümüne veri- len ad.

5
1 B A

N F
K A R A

3. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerden oluşan her bir bölümü.
4. Kur’an-› Kerim’in birinci suresi.
5. Sureleri oluflturan Kur’an cüm- lelerine verilen ad.

Y S T
3
S U R E İ

T H

6. Kur’an-› Kerim’in son suresi.
7. Kur’an’daki iki ayeti birbirin- den ay›ran iflaret.

2
C Ü Z

7 D U R A K

Ç. Aşağıdaki şemada karşık olarak verilen kelimeleri doğru yerlere yazarak Kevser Suresini

tamamlayınız.

10p

Kevser Suresi
venhar. flânieke lirabbike
‹nnâ

Bismillâhirrahmânirrahîm

‹nnâ .

Fesalli
a’taynâ Fesalli
‹nne ebter.

D. Kavram haritasını tamamlayınız. 5p

E. Hz. Muhammed’in aile büyüklerini eşleştirin. 6p

114
…………..
suredir.

…3….0…….
cüzdür. KUR’AN-I
KERİM
yaklaşık 6666
…………..
ayettir.

20
30

Abdülmuttalip Abdullah Halime
Âmine

Babas› Sütannesi Annesi
Dedesi

suresi ile biter.
suresi ile başlar.

114
Fâtiha

Fat›ma Amcas›n›n efli

.N……â….s…
Fâ….t..i..h….a..

Nâs
yaklaşık 6666

Ümmü Eymen

Ebu Talip

Amcas›

Dad›s›
F. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Kur’an’ı Kerim ‘in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure hangisidir?

9×5=45 p.

6. Mekkelilerin Hz. Muhammed (sav)’e “El – emin” demesinin sebebi nedir?
A) Kevser B) Alak
C) Fatiha D) Bakara

A.Hoşgörülü olması

C. Güvenilir olması

B. Yardımsever olması

D. Cesur olması

2. Kur’an’ı Kerim ‘in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir ?

7. Hz. Muhammed (sav) babasını ne zaman kaybetmiştir?
A) Ayet B) Mushaf
C) Sure D) Cüz

A. 4 yaşındayken
C. 8 yaşındayken

B. 6 yaşındayken
D. Henüz doğmamışken

3. Kur’an’ı Kerim için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A. Kur’an’ı Kerim ‘in mesajları evrenseldir.

B. Kur’an’ı Kerim ‘in mesajları yereldir.

8. Hz. Muhammed (sav)’in 25 yaşındayken katıldığı,insanların can ve mal güvenliğini korumak ve haksızlıklara karşı çıkmak için kurulan “Erdemliler Topluluğu” adlı toplu – luğun diğer adı nedir?

C. Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
D. Kur’an’ı Kerim bölümler halinde değil,

A. Hafız
C. Mushaf

B. Hacerülesvet
D. Hilfulfudul

bütün olarak bir kerede indirilmiştir.

4. Kur’an’ı Kerim hangi halife döneminde

Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret.Kötülükten

çoğaltılmıştır?

A. Hz. Ebubekir
B. Hz. Ömer

alıkoy.Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol.Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.Küçümseye-

rek

suratasıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde

C. Hz. Osman

D. Hz. Ali

böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. …”

9. Yukarıda gibi oğluna öğütler veren, Kur’an’da

5. Hz. Muhammed (sav) , annesi vefat
ettiğinde kaç yaşındaydı?

adı geçen bilge kişi kimdir?

A. 5

C. 7

B. 6

D. 8

A.Hz. Ebubekir

C. Hz. Ömer

B. Hz. Ali

D. Hz. Lokman

Şahin ÖZ Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.