3. Sınıf Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı (Uzaktan Eğitim) 2020

2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 SINIFLAR 2. DÖNEM SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2019 -2020 

…………… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………../ İSTANBUL

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıflar Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı, 24.06.2020 Çarşamba günü saat 09.30’da online olarak aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

23.06.2020

3.Sınıf Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama
 2. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Toplantı Kararlarının İncelenip Değerlendirilmesi
 3. Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması.
 4. Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.
 5. 2020 -2021Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid 19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.
 6. Dilek ve temenniler
 7. Kapanış

OLUR

05.9.2019

…………….

Okul Müdürü  

  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………… İLKOKULU 3.SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ:24.06.2020
TOPLANTI YERİ:Online
TOPLANTI SAATİ:10.00
TOPLANTI  NO:3
TOPLANTIYA KATILANLAR:

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama
 2. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Toplantı Kararlarının İncelenip Değerlendirilmesi
 3. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi
 4. Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması.
 5. Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.
 6. 2020 -2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid 19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış ve yoklama:

2019/2020 Eğitim – Öğretim yılı 3. sınıflar Sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı  Zoom çevrimiçi uzaktan eğitim aracı vasıtasıyla  24.06.2020 tarihinde saat 09,30’da toplantı ………İlkokulu 3/A Sınıfı öğretmeni ……….., 3/B Sınıfı öğretmeni ……………, 3/C Sınıfı öğretmeni Fatma Tuğba ÖZKAN, 3/D Sınıfı öğretmeni ……….., 3/E Sınıfı öğretmeni İbrahim GÜR, 3/F Sınıfı öğretmeni …………., 3/G Sınıfı öğretmeni ………..,  3/H Sınıfı öğretmeni Esra GÖKER, 3/İ Sınıfı öğretmeni ………, 3/J Sınıfı öğretmeni ……….,  3/K Sınıfı öğretmeni …………. ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereğince, Zümre Başkanı ……….. başkanlığında yapılmıştır.

Açılış yoklamasından sonra yazman olarak da ………. ın yürütmesinin uygun olacağını zümrece oy birliği ile kararlaştırdık.

 1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Toplantı Kararlarının İncelenip Değerlendirilmesi:

3-A sınıf öğretmeni …………., bu yıl eğitim öğretim çalışmalarının 13 Mart 2020 tarihine kadar programa uygun olarak işlendiğini bu tarihten itibaren tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgını sebebiyle 2.ara tatilin öne çekilerek yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.

3/B Sınıfı öğretmeni …………, Tatilin uzayabileceği öngörülerek ev çalışmaları hazırlandı. Öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tatilin uzatılmaya başlandığı tarihten itibaren 3. sınıf zümresi olarak her gün hazırlanan etkinliklerin whatsapp uygulaması üzerinden velilere ulaştırılması çalışmalarına başlandığını söyledi. Ders kitaplarından verilen ödevlerin sene başında hazırlanan yıllık ders planına uygun olarak tüm 3. Sınıf öğrencilerine ulaştırıldığını söyledi.

3/E Sınıfı öğretmeni …………. Classroom uygulamasıyla öğrencilere etkinlik gönderdiğini geri dönüt aldığını cevapların whatsapp üzerinden gönderilerek kontrollerinin sağlandığını söyledi.

3/C Sınıfı öğretmeni ……………, Whatsapp ve Classroom uygulamasındaki ödevler dışında EBA TV ve EBA DERS uygulamalarından öğrencilerin sürekli kontrollerinin yapıldığını söyledi.

3/D Sınıfı öğretmeni ………….., söz konusu çalışmaların yanı sıra pandeminin öğrencilerin psikolojik durumlarına olumsuz etkilerini azaltmak adına öğrencileri ile görüntülü konuşmalar yaptığını  bu görüşmelerin olumlu yansımalarını aldığını dile getirdi.

3/K Sınıfı öğretmeni …………, bunların dışında özellikle öğrencilerin moral motivasyonları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evde yapılabilecek etkinlikleri öğrencilerine yaptırıp çalışmanın video görüntüsünün öğrenci ve velilerine iletildiğini söyledi.

Başarısı düşük öğrencilerle özel whatsapp videoları ile etkileşimde kalındığı söylendi.

 1. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

3/F Sınıfı öğretmeni ………….., 2019-2020 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğunu ifade etti. Gerekli araç gereçlerin zamanında temin edilmeye çalışıldığı ve velilere gerekli açıklamaların zamanında yapılması sebebiyle başarı oranının yüksek olduğunu belirtti. Bu konuda; 3/G Sınıfı öğretmeni …………,  aşağıdaki 08 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’nin ilgili kısmını tüm paydaşlara okudu.

8 Mayıs 2020 CUMAResmî GazeteSayı : 31121
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme

MADDE 7 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) İlköğretim kurumlarında; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

(5) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

 

 1. Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması:

3/İ Sınıfı öğretmeni ………….., 16.03.2020 tarihinden sonra okullarda Covid 19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı için,  geri kalan kazanımların sınıf ortamında yüz yüze eğitimle işlenemediği belirtilerek uzaktan eğitim yöntemiyle EBA TV, Whatsapp, Classroom ve EBA üzerinde işlendiği vurgulanmıştır. Yüz yüze eğitim ortamında işleyemediğimiz derslerin kazanımların belirlenmesi yapılıp ekteki telafi planına işlenmiştir.

Ek: Telafi planı ve haftalık ders programı

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YAPILAN FAALİYETLERE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU

 Uzaktan eğitim sürecinde 3.sınıf zümre öğretmenleri arasında işbirliği yapılmıştır. Bu işbirliği sürecinde gerek EBA, gerek EBA TV, gerek diğer medya iletişim araçlarından öğrencilerle iletişimlerde birlikte hareket edilmiştir.

 1. Tüm öğrencilerimize EBA şifreleri verilmiştir. Nasıl giriş yapacakları ile ilgili olarak tüm velilerle birebir görüşmeler yapılmış olup zaman zaman şifre sorunu yaşayan öğrencilerimize tek kullanımlık şifreleri EBA üzerinden tekrar verilmiştir.
 2. Uzaktan eğitim sürecinde sınıfımdaki öğrenci ve velilerin katılımı ile Whatsapp grupları oluşturulmuş, faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılmış, sürekli iletişim kurulmuştur.

http://www.eba.gov.tr/ , Whatsapp, Classroom gibi internet adresleri üzerinden çalışmalar gönderilmiştir.

 1. MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA TV frekans/kanal bilgileri ile ders programları velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmıştır.
 2. Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
 3. “Türkiye´nin tüm GSM Operatörlerinden Türkiye´nin Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği İş Birliği Protokolü” kapsamında EBA içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabileceklere dair bilgiler ile kampanyadan yararlanabilmek için yapılması gerekenler 3. sınıfların velilerine bildirilmiştir.
 4. Öğrenci velilerine uzaktan eğitim ile ilgili EBA Tv’ de yayınlanacak “Bizden” adlı veli kuşağının her akşam saat 20.00’ de başlayacağı, ilk yayında Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’ un velilere açıklamalarda bulunacağı bilgisi verilmiştir.
 5. Her gün öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili Whatsapp üzerinden soru – cevap, konu anlatımı gibi çalışmalar yapılmıştır.
 6. Her gün öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili ders kitapları ve Eba üzerinden ödevlendirme yapılmıştır.
 7. EBA TV’de işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler, sorular gönderilmiştir.
 8. Veli ve öğrencilerle her daim iletişim içerisinde olarak kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Okul idaresinin iletişim guruplarında paylaşılmasını istediği tüm bilgilendirmeler zamanında yapılmıştır.
 9. Ataşehir MEM tarafından Whatsapp üzerinden gönderilen ve velilere duyurulması istenen tüm çalışmalar hakkında veliler zamanında bilgilendirilmiştir.
 10. Öğrenci velileri evde yapılan çalışmaları fotoğraf veya video olarak öğretmene ulaştırmışlardır.
 11. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini öğrencilerimiz aileleri ile birlikte evlerinden, balkonlarından katılmışlar, görselleri ve videoları okul idaresi ile paylaşılmıştır.
 12. Uzaktan Eğitim Döneminde veli toplantısı yapılmadı. Fakat tüm velilerle sürekli iletişim halinde kalınarak aşağıdaki konular sürekli hatırlatıldı:

1- Öğrencilerin sosyal – duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler

2- Pandemi sürecinde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve aileler arasında sağlıklı iletişimin önemi

3- Velilerin uzaktan eğitim sürecinde okullardan ve öğretmenlerden beklentileri

4- Uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailelerin rolü

5- Çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için gerekli bilgilendirmeler

6- Öğrencilerin EBA TV ve canlı derslere katılmalarının önemi ve bu derslere katılım durumlarının takibi

7- Ders çalışma stratejileri, bireysel/grup rehberliği ve öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler

8- Okulların açılma süreci ve olası telafi eğitimleri ve içerikleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi

Konularında bilgi alış verişinde bulunuldu.

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

 • Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun ev interneti olmadığından velilerine ait cep telefonlarından EBA ya bağlanmaya çalıştıklarından EBA iletişim ağından yararlanma bazen yetersiz kalmıştır.
 • Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun bilgisayar veya tableti olmadığı tespit edilmiştir.
 • EBA üzerinden Canlı Ders bağlantısına katılımın olduğu görülmüştür. Bağlanabilen öğrencilerle iletişimde yaşanan aksaklıklardan ötürü bazen görüntü, bazen ses iletişimi sağlanamamıştır.
 • Okul zamanı düzenli olarak sabah erken kalkmaya alışmış olan öğrencilerimizin evde kaldıkları süreçte uyku düzensizlikleri nedeniyle sabah 8.45 – 09.45 arası dersler bazen verimsiz geçmiştir.

Bu rapor tarafımızca hazırlanmıştır.

 1. Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.

3/J Sınıfı öğretmeni …………, Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi kapsamında alınan tedbirleri aşağıdaki gibi sıralamıştır.

a- Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine;

b- Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli kazanımların öğrencilerimize kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,

c- Yüz yüze eğitimden uzun süre uzak kalan öğrencilerimizin sosyal ortama uyumlarının sağlanması için gerekli uyum eğitimlerinin verilmesine,

d- 2020 -2021 Eğitim Öğretim döneminde eğitim bilişim ağının (EBA) etkin kullanımına,

e- Salgın döneminde uzun süre sosyal ortamlardan uzak kalan öğrencilerimize sosyalleşebilmeleri için fiziksel ve sosyal aktiviteler düzenlenmesine karar verilmiştir.

 1. 2020 -2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid 19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.

3/H Sınıfı öğretmeni ……….., yüz yüze eğitim sürecinde işleyemediğimiz derslerin kazanımlarının normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tamamlayıcı eğitim planı yapılarak belirlenen süre içinde yüz yüze sınıf ortamında işlenmesine karar verilmiş olup işlenmeyen kazanımların üç haftalık sürece göre dağılımının yapılarak tamamlayıcı eğitim planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

 1. Zümre Başkanı 3/B Sınıfı öğretmeni …….. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının hayırlı ve başarılı olmasını diledi.
 2. Zümre başkanı katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi. 

ALINAN KARARLAR

 1. Öğretmen-veli işbirliğine gereken önemin verilmesine,
 2. Pandemi sürecince gündemin takip edilmesine ve velilere bilgilendirmelerin sık sık yapılmasına,
 3. Telafi sürecine kadar okul ve sınıf ortamlarının uygun bir şekilde hazırlanmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına,
 4. Yüz yüze eğitimden uzun süre uzak kalan öğrencilerimizin sosyal ortama uyumlarının sağlanması için gerekli uyum eğitimlerinin verilmesine,
 5. Derslerimizde işlenmeyen kazanımların tespit edilerek yüz yüze eğitim sürecinde işlenmesi için tamamlayıcı eğitim planlarının yapılmasına,
 6. Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine;
 7. Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli kazanımların öğrencilerimize kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,
 8. 2020 -2021 Eğitim Öğretim döneminde eğitim bilişim ağının (EBA) etkin kullanımına,
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

95 − 90 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.