2014 Diyanet Uzmanlık Sınav Duyurusu

osymDiyanet İşleri Başkanlığı, kadrolu çalışan personeli için uzmanlık sınava açtı.

Uzmanlık için 21 Şubat tarihi itibariyle en az 6 yıl, Başmüezzinlik için ise 8 yıl hizmet şartı aranmaktadır.

2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan MeslekiBilgilerSeviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar aday sözlüsınava alınacaktır.

İŞTE İLAN METNİ

D U Y U R U

Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve başmüezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- AtamaYapılacakKadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf ve Adedine Göre Dağılımı

BULUNDUĞU YERSINIFIUNVANIADEDİ
Taşra TeşkilatıD.H.S.Uzman Vaiz100
Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi100
Uzman İmam-Hatip300
Başmüezzin50

II- Başvuru İçin Genel veÖzel Şartlar

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde öngörülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik”şartını taşımak,

3. Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

4. 2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

B) Özel Şartlar

1. Uzman Vaizlik için;

a) Müracaatların bitiştarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

2. Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliğiiçin;

a) Lisans düzeyindedini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiştarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak en az 6(altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veyaBaşkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

3. Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil imam-hatip olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyatalanında yüksek lisans yapmışolmak.

4. Başmüezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri veDiğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerdenBaşkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatındaçalışanlar bağlı bulunduklarıİl Müftülüklerine 06.02.2014 (saat08:00)-21.02.2014 (saat 16:30)tarihi mesai saati bitimine kadar istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınavamüracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerigörevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıtişleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adayaverilecektir.

5. Bu duyurudabelirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21.02.2014(saat16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) Sınav İşlemleri

1. Sınav 24.03.2014 tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih vesınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilenkadro sayısının üç katına kadar aday sözlüsınava çağrılacaktır.

4. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanıeşitolan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ilebirlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaportveya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylarsınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursaolsun ikinci bir sınav hakkıverilmeyecektir.

7. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınmasışarttır.

8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

9. Adaylar, “sınavgiriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

C) Atama İşlemleri

1. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olanadaylar arasından en yüksek puan alandanbaşlanarak başarı sırasına göre atamayapılacaktır.

2. Sözlü sınav puanların eşitliği halinde, MBSTS puanıyüksek olana, MBSTS puanlarının da eşit olması halinde hizmet süresi fazlaolana sıralamada öncelik verilecektir.

D)Diğer Hususlar;

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerdegerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında adaytarafından belirtilen hususlardaadaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alanhususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundansonrakisınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarınınilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslakimzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar,Başkanlığımızca incelenerek karara bağlanacak ve 15 (on beş) gün içinde adayabildirilecektir. Sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) güniçinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları GenelMüdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C.kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail vefaksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı DevletMemurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer BasamaklarındaYükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Sözlü SınavKonuları

a)Uzman Vaiz için;

1)Kur’an-ı Kerim, (25 puan)

2)Arapça, (25 puan)

3)Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), (25 puan)

4)Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 puan)

 

b)Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3)Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

c) Başmüezziniçin;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3)Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

Uzman vaizlik, Kur’ankursu uzman öğreticiliği, uzman imam-hatiplik ve başmüezzinlik sınavınakatılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internetsitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetleriniyürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

 

V- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

A) Uzman vaizlik için;

1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

B) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarınıgösterir tasdiklidiploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkedenalınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

C) Uzman imam-hatiplik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanındayüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

D) Başmüezzinlik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunubitirdiğini gösterir belge.

NOT:

1- Adaylarınbaşvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştirenpersonele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

 

VI- İletişim

Yazışma adresi : Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir