2013 Halk Bankası İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Alımı

HALKBANK İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI VE  İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Bankamız İç Kontrol Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere İç Kontrolör Yardımcısı, BT (Bilgi Teknolojileri) İç Kontrolör Yardımcısı ve diğer birim, bölge ve şubelerinde istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. Genel Hususlar:

• Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı veya Uzman Yardımcılığı unvanlarından yalnızca birini seçerek sınava katılabileceklerdir.

• Unvan seçimi yapıldıktan sonra adaylar; İç Kontrolör Yardımcılığı için Bankamızın ihtiyaç duyduğu bölgelerden 1 tanesini, BT İç Kontrolör Yardımcıları için yalnızca İstanbul’u, Uzman Yardımcılığı için yine ihtiyaç duyulan illerden 1 tanesini seçilebileceklerdir.

• Sınav, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için 10 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Samsun), BT İç Kontrolör Yardımcılığı için 4 merkezde (Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa ve İzmir’de) gerçekleştirilecektir,

• Adaylar görev almak için seçtikleri bölge veya ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir,

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,

• Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

• Yine mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan İç Kontrolör Yardımcıları sadece seçtikleri bölgede, Uzman Yardımcıları sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir bölgeye veya ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, bölge veya il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım- satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

• 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

• İç Kontrolör Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak veya en az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

• Bilgi Sistemleri İç Kontrol Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Matematik, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

• Uzman Yardımcılığı için, üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),

• Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.12.2013 tarihine kadar erteletmiş olmak,

• Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından mesleğe uygun bulunmak,

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,

Şarttır.

Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.

Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişkileri derhal kesilir.

3. Başvuru Süreci

Başvuru sırasından aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

(Sınav için öncelikle 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden itibaren Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle ön bilgiler alınabilir ve ön kayıt yapılabilir.)

I. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

29 Eylül 2013 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 75.- TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır). Sınav ücreti 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 10.00’dan 29 Ağustos 2013 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden itibaren 29 Ağustos Perşembe günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle

yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir.

Başvuru için “İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

• Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

4. Sınav Süreci Sınav Daveti

• Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 23 Eylül 2013 Pazartesi gününden itibaren 29 Eylül 2013 Pazar gününe kadar Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 09.30 ‘da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Sınav Süresi: 180 dakikadır.

• Sınav 150 sorudan oluşacaktır.

• Sınav Konuları:

Genel Yetenek ve Kültür: 30 Soru (Tüm unvanlar için ortak) (Ağırlığı % 20)

Sayısal işlemler, problem çözme, görsel hafıza, sayısal akıl yürütme, grafik-tablo okuma, sözel akıl yürütme, Türkçe okuma-anlama, T.C. İnkılap Tarihi, vatandaşlık bilgisi, güncel sosyo- ekonomik konular, T. Halk Bankası A.Ş. ile ilgili konular.

Yabancı Dil: 40 Soru (Ağırlığı %20)

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri,

Alan Bilgisi: 80 Soru (İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için) (Ağırlığı %60)

Ekonomi 20 soru (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi)

Maliye 10 soru (Türk vergi sistemi, maliye politikası, finansman politikası ve yönetimi)

Hukuk 20 soru (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

Muhasebe 15 soru (Genel Muhasebe, bilanço analizi, mali analiz, denetim ) Bankacılık ve Finans 15 soru

Alan Bilgisi: 80 Soru (Bilgi Teknolojileri – BT İç Kontrolör Yardımcılığı için) (Ağırlığı %60)

Bilgisayar Donanım Bilgisi (15 soru)

İşletim Sistemleri (10 soru)

Ağ, İnternet ve Güvenlik (15 soru)

Kelime İşlemciler, Hesap Tabloları, Sunu Programları (15 soru) Veri Tabanları ve Özel Uygulama Yazılımları (10 soru) Sosyal Ağlar (15 soru) Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme; İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı başvuruları ayrı ayrı olmak üzere adayların tercih ettiği il ve bölgelere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.

• Her il veya bölge için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı sıralaması dikkate alınır. )

• Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

• Mülakata çağrılmak üzere kontenjana giren adaylar 10 – 14 Ekim 2013 tarihleri arasında Bankamızın www.halkbank.com.tr internet adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,

• Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.

5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme

Sınavla ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası AŞ İç Kontrol Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.

İletişim Bilgileri

Web : www.halkbank.com.tr

E-posta : ickontrolsinavi@halkbank.com.tr

Hizmet verilmektedir) Acires : Halkbank Genel Müdürlüğü İç Kontrol Daire Başkanlığı

1) Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 24, PK 06520 Söğütözü /ANKARA

2) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, Kat:11, PK 34746 Ataşehir/İSTANBUL

 

İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER

Adana Bölge, Gaziantep Bölge, Kayseri Bölge, Antalya Bölge, Konya Bölge, Bursa Bölge, Balıkesir Bölge, Eskişehir Bölge, Diyarbakır Bölge, Erzurum Bölge, İstanbul (Avrupa), Trakya Bölge (Çorlu Merkez), İstanbul Anadolu 2 (Gebze Merkez), Samsun Bölge, Trabzon Bölge

BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER

BT İç Kontrolör Yardımcıları yalnızca İstanbul Ataşehir Genel Müdürlük İç Kontrol Biriminde görevlendirilecektir.

UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK İLLER

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu

SINAV MERKEZLERİ

İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı İçin: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Samsun

BT İç Kontrolör Yardımcılığı İçin: Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir

HALKBANK

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahiplerine kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız, 1938 yılından bu yana süre gelen 75 yıllık süreçte, Türkiye Öğretmenler Bankası TAŞ (Töbank), Sümerbank, Etibank, Emlak Bankasının bazı şubeleri ile Pamukbank’ı bünyesine katarak bankacılık sektöründe örnek gösterilebilecek şekilde gelişmiş ve büyümüştür.

Bankamız sermayesinin yaklaşık %49’luk bölümü halka arz edilmiş olup, hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Halkbank 2007 yılında gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen yatırım şirketi East Capital tarafından verilen “En İyi Halka Arz” ödülüne layık görülmüştür. Halkbank, ikincil halka arzı ile BIST tarihinin en büyük, Avrupa’nın ise 2012 yılı içerisindeki üçüncü büyük halka arzını, bugüne kadarki en düşük iskonto oranıyla tamamlayarak ayrı bir başarıya daha imza atmıştır.

Halkbank, 2011 yılında The Banker Dergisi’nin “En Büyük 1000 Banka” sıralamasında sermayeye oranla karlılık açısından dünyanın en büyük altıncı bankası olma başarısını göstermiştir.

Halkbank 840 yurt içi şubesi, 5 yurt dışı şubesi, 1 yurt dışı temsilciliği, 2
özel işlem merkezi, 16 nakit operasyon merkezi ve 14.726 personelinin yanı sıra, 31.12.2012 tarihi itibarı ile 108.282 milyon TL aktif büyüklüğü, 79.974 milyon TL toplam mevduatı, 65.894 milyon TL toplam kredileri, 2.595 milyon TL net kârı ve iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşıdır.

Halkbank Türkiye’deki bankacılık faaliyetleri dışında; Halk Sigorta AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Portföy Yönetimi AŞ, Halk Faktoring AŞ ve Halk Banka AD Skopje/Macedonia olmak üzere 8 bağlı ortaklığı ve bankacılık alanında 6 iştiraki ile finansal süpermarket olma yolunda hızla ilerlemektedir.

İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI

İç Kontrol Daire Başkanlığı olarak temel misyonumuz; Bankanın şube, bölge ve birimleri ile bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu adına kontrol ve inceleme çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra Banka varlıklarının korunması, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yasal ve iç mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama ile bilgi sistemlerinin güvenirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır.

Bankamızda İç Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan personelimiz sınav başvurusunda seçtikleri bölgelere bağlı şubelerin kontrolünde görev alırlar ve bu bölgelerde ikamet ederler. Ancak ihtiyaç halinde geçici olarak diğer bölgelere bağlı şubeler ile Genel Müdürlük Birimlerinde, Bölge Koordinatörlüklerinde, yurtiçi ve yurtdışı şube ve bağlı ortaklıklarda kontrol ve inceleme görevi verilebilir.

İç Kontrolörlerin sabit bir görev yeri olmayıp, şubelerde gezici olarak sürekli kontrol ve inceleme görevi yürütürler. Görev gereği (yoğun olarak) ikamet ettiği ilin dışına çıkanlara en iyi ulaşım ve konaklama imkânları sağlanır, gündelik ödemesi yapılır.

İç Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, kontrol, inceleme konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, İç Kontrol Daire Başkanlığınca belirlenen zaman ve sürelerde teorik ve uygulamalı eğitimler verilir. Bankacılık ve iç kontrol uygulamalarına yönelik verilen eğitimlere paralel olarak iç kontrolörlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.

Yetişme dönemi içerisinde, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatta, iç kontrol çalışma kurallarında, kontrol ve inceleme yöntem ve teknikleri konusunda yeterli düzeye ulaşan ve olumlu performans gösteren İç Kontrolör Yardımcılarına, en az 1 yıllık çalışma süresinin sonunda re’sen kontrol yetkisi verilir ve tek başına kontrol çalışması yapabilirler.

İç Kontrolör Yardımcılığı bankacılığın her alanında çeşitli kariyer olanakları sunmakta olup, personelimiz 3 yıllık çalışma süresinin sonunda İç Kontrolör, 6 yılın sonunda ise Kıdemli İç Kontrolör unvanını alarak sonrasında Bankanın idari kadrolarında yer alma imkânına sahip olmaktadırlar.

UZMAN YARDIMCILIĞI

Bankamızda kariyer grupları arasında yer alan Uzman Yardımcıları; seçtikleri illerde bulunan Bankamız birim, bölge ve şubelerinde görevlendirilirler. Uzman Yardımcılıkları sürecinde ve sonrasında verilen uygulamalı ve teorik eğitimlerle bankacılık alanında uzmanlaşmaları sağlanır.

Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar

Özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan Bankamız personeline, aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde brüt ücretin üç katını aşmamak üzere temettü dağıtılabilir.

İç Kontrolörlerin ve uzmanların ücret, ikramiye, yabancı dil tazminatı, gündelikleri günün ekonomik koşullarına göre belirlenmektedir. Hâlihazırda iç kontrolörler yurt içi dış gündeliği 115.-TL’dir.

İkametinin bulunduğu şehrin dışında görevlendirilen İç Kontrolörlere ve Uzmanlara ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerde iyi koşullarda konaklama imkânını sağlayacak şekilde belirlenen limit dâhilinde konaklama ücreti ödenir. Görev ile ilgili yolculuk giderleri (uçak, otobüs, özel araç) belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 41 = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.