Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

www.sorubak.com

1. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili
bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat Edebıyatı’nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.                                               E) İlk atasözleri kitabını yazması

2. Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
B) Şinasi — Namık Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit

3. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

 1. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
  Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
  A) Şinasi           B Namık Kemal
  C) Ziya Paşa    D) Ziya Gökalp  E) A. Vefik Paşa

5. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’te görülen bir özellik değildir?
A) Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.
B) Oyunları üç birlik kuralına uymaz
D) Shakespeare’in etkisinde kalmıştır.
D) Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.
E) Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.

6. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, söz sanatlarından uzak, arınmış bir şiir getirdiler. Buna …….. şiiri de denebilir. Tanzimat şiirinin büyük öncüleri şiiri sanatlardan kurtararak düşünceyi çıplak olarak vermişlerdir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) İnanç B) fikir C) toplum D) yeni E) Avrupai

 1. ‘Bu dönem sanatçıları edebiyatımıza batılı kavramları yaymışlardır. Kimi realizm, kimi romantizm, kimi de klasizm’in etkisindedir Dilde, biçimde büyük yenilikleri taşıdıklarından gelecek için aydın bir kuşağın yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.” Parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Servet-i Fünun dönemi   B) Fecr-i Ati Dönemi
  C)Yedi Meşaleciler              D)Tanzimat Dönemi                     E)Milli Edebiyat

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı roman ve öykülerinin özelliği değildir?
A) Realizmin etkisi açıkça görülür.
B) Yazarlar kendilerini gizlemezler.
0) Tipler abartılıdır, hep iyi hep kötüdürler
D) Didaktik yanı ağır basar.                                                                            E) Konuları tarihi ve sosyaldir.

9. Aşağıda verilenlerden hangisi Servet-i Fünun edebi döneminin sanatçılarında görülen ortak nitelik değildir?
A) Hepsi hastalıklı, hayattan kopuk içe dönük kişilerdir.
B) Hayal dedikleri “mali ile gerçek dedikleri “siyah kavramlarını ortaya koymuşlardır.
C) Yeni bir dünya düşlerler, titiz ve karamsar kişilerdir.
D) Hepsi de klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
E) Salon edebiyatı, verem edebiyatı diye nitelendirilen bir edebiyat oluşturmuşlardır.

 1. Ayrı edebi dönemin sanatçılar olmalarına karşın edebiyatımızda bu iki sanatçı birçok yönden birbirine benzer. Örneğin her ikisi de Fransız sembolizminin etkisindedir.Her ikisi de em nazım, hem de nesir alanında oldukça güzel yapıtlar vermişlerdir. Her ikisinin de dili ağır anlatımları kaplıdır Sembollerden çok yararlanan şairler teşhis, intak, teşbih ve istiare sanatlarına da bol yer verirler.
  Yukarıda ortak özellikleri verilen bu iki sanatçımız aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Tevfik Fikret – Mehmet Akif
  B) Ziya Gökalp – Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ahmet Haşim – Cenap Şahabettin
  D) Ziya Paşa – Tevfik Fikret
  E) Mehmet Akif- Yahya Kemal Beyatlı

11. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Türk dili ve tarihi üzerine çalışmaları vardır.
B) Eski – yeni tartışmalarıyla dikkat çekmektedir.
C) Oyunlarında eski uygarlıklardan aldığı konuları işler.
D) Şiir ve edebiyat eleştirilerini gazetelerde yayımlar.
E) Dönem sanatçılarının aksine sosyal konulara ağırlık verir.
12.Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in eserlerinden biri değildir? A) Ateşpare  B) Demdeme C) Name – i seher
D) Eşber       E) Pejmurde

13. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?                                                                                    A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat   D) Nijat Ekrem    E) Çok Bilen Çok Y.

14.      ‘Tanzimat birinci dönem tiyatrosu’ için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A)    Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi’nin Şair Ev­lenmesi’dir.

B)    Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.

C)    Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.

D)    Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.

E)    İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki­sinde kalır.

15 .Tanzimat edebiyatında aşağıdaki ‘ikileme’ler­den hangisi görülmez?

A)    Eski dil – Sade dil

B)    Eski – Yeni düzyazı türleri

C)    Yeni – Eski nazım biçimleri

D)    Hece – Aruz ölçüsü

E)    Romanda Doğulu – Batılı yaşam biçimleri

16.      Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa’nın eserlerinden oluşmuştur?

A)    Zafername, Terkib – i bent, Terci – i Bent, Me­raki

B)    Zafername, Harabat, Rüya, Defter – i Amal

C)    Harabat, Rüya, Eşar – ı Ziya, Sergüzeşt

D)    Yeniçeriler, Terkib – i bent, Terci – i bent, Rüya

E)    Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar – ı Ziya

17.      Aşağıdakilerden hangisinin ‘Tanzimat romanı’­nın bir özelliği olduğu söylenemez?

A)    Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.

B)    Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.

C)    Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.

D)    Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.

E)       Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cari­yelerdir.

18) Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in

şiir özelliklerinden biri değildir ?

A) Sade bir dil kullanmaya özen gösterirler.

B)Konularını yerli hayattan ve tarihten seçerler.

C) Ulusal ölçü olan heceyi kullanırlar.

D)Şiirde “Halka doğru “düşüncesi temel alır, ulusal kaynaklara yönelirler.

E)Anadolu’ya ve Anadolu insanına yapmacık bir biçimde yaklaşırlar.

19 ) Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun şairlerinin ortak özelliği değildir?

A) Fransız edebiyatından yeni kavramlar ve imgeler almışlardır.

B) Toplum için sanat anlayışıyla yapıt üretmişlerdir.

C) Divan şairlerinden de ağır bir dil kullanmışlardır.

D) Göz kafiyesi yerine kulak kafiyesi anlayışını benimsemişlerdir.

E) Parnasizmin ve sembolizmin etkisinde kalmışlardır.

20) 1895 yılının sonunda Muallim Naci ve taraftarlarının yazdığı “….” gazetesi ile R.Mahmut Ekrem arasında bir tartışma başlar:”Kafiye kulak için mi,göz için mi olmalı?”Ekrem bey, karşı tarafa verdiği cevapları “….” Dergisinde yayımlar sonra yeni edebiyat taraftarı gençler bu dergi etrafında toplanır. Dergiyi de sanat ve edebiyat dergisi haline getirmesi için “…..” görevlendirilir. Böylece Edebiyat-ı Cedide geleneği ortaya çıkar. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A) Malumat – Servet-i Fünun – Tevfik Fikret

B) Tanin – Serveti Fünun – Ahmet İhsan

C) Sabah – Yedi Meşale – Hüseyin Cahit

D) İrtika – Musavver Fen ve Edep – Mehmet Rauf

E) Tasviri Efkar – Genç Kalemler – Halit Ziya

21) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma

B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma

C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme

D) Toplumsal konulara ağırlık verme

E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

33)    Geldim işte mevsim gibi kapına

Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ

Bu şiirde aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Kapalı istiare            B)Teşbih          C)Tezat

D)Açık istiare                E)Mecaz-ı mürsel

21.Aşağıdakilerden hangisi ‘romantizm’le ‘kal­sizmin’ ortak özelliklerinden biri olabilir?

A)    Dil ve anlatım özellikleri

B)    Kahramanların seçimi, sıradanlığı

C)    Yazarın eserin dışında kalması

D)    Olaylar karşısındaki nesnellik

E)    Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi

22.      Aşağıdaki dizilerden hangisi, bütünüyle ‘par­nasist’ sanatçılardan oluşmuştur?

A)    Baudelaire – Verlaine – TRistan Tzara

B)    Andre Breton – Banville – Aragon

C)    François  Coppee – Gautier – S. Prodhamme

D)    J. Maria de Heredia – Rimbaud – Mallarme

E)    Verlaine – Aragon – Rimbaud

23.Aşağıdakilerden hangisi Fecr – i Ati sanatçıla­rının amaçlarından biri değildir?

A)    Ulusal tarih ve kaynaklardan yararlanmak

B)    Topluluğa özgü seçkin bir kitaplık kurmak

C)    Batının önemli yapıtlarını çevirmek

D)    Yetenekli sanatçıları toplamak, kamuoyunu aydınlatmak

E)       E)      Eserlerini Batı dillerine çevirmek, Batı ürünle­rini tanıtmak

24.      Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A)    Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği

B)    Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu

C)    Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu

D)    Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek­leştirdiği

E)    Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

25.      Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserle­rinden biri değildir?

A)    Nesr – i Sulh

B)    Rübab – ı Şikeste

C)    Haluk’un Defteri

D)    Rubab’ın Cevabı

E)  Tarih – i Kadim

25.      Aşağıdaki eserlerden hangisi türce diğerlerin­den farklıdır?

A)    Dinle Neyden           B)Çoban Çeşmesi

C)    Han Duvarı    D)Yıldız Yağmuru    E)Bir Ömür Böyle Geçti

26.      Aşağıdaki eleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?

A)    Orhan Seyfi Orhun: Akbaba, Papağan, Re­simli Dünya

B)    Halit Fahri Ozansoy: Baykuş, Hayalet, Edebi­yatçılar Geçiyor

C)    Faruk Nafiz Çamlıbel: Suda Halkalar, Akın, Özyurt

D)    Enis Behiç Koryürek: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Göç, Portreler

E)    Yusuf Ziya Ortaç: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi

27 -Yakup Kadri Karaosmanoğlu için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A)    ‘Nirvana’ adlı tek perdelik oyunuyla edebiyata girdiği

B)    Bir ara eski Yunan, Latin kaynaklarından esinlendiği

C)    Natüralizmin yönlendirdiği gerçekçi bir anla­yışla toplumu konu edindiği

D)    Toplumun çeşitli dönemlerini çelişkileriyle verdiği

E)    Dilinin yalın olduğu, yabancı sözcükler kullan­madığı

28.      Aşağıdakilerden hangisi Mehmet A. Ersoy’un bir özelliği değildir?

A)    Şiirlerinde konuşmalar dışında dili ağırdır.

B)    Anlatımı yalındır.

C)    Konuları öyküleyici bir anlatım, gerçekçi bir anlayışla verir.

D)    Şiirlerinde öğretici yan ağır basar.

E)    Epik – lirik türde şiiri yoktur.

29.      Halide Edip Adıvar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    İlk romanlarında kadınsı duyarlıkları, bireysel duyguları işler.

B)    Sonraları kurtuluş Savaşı’ndan etkilenerek toplumsal konulara yönelir.

C)    Vatan sevgisi, Kurtuluş tutkusu öncelik verdiği konular olur.

D)    Ruhsal çözümlemeleri, sevgi yüceltmesiyle döneminde belirginleşir.

E)      Dili yazı dili kurallarına uygun ve özenlidir.

30.      “Fecr – i Ati’ye katılır. Şiirlerinin büyük bir bölümü Servet – i Fünun’da yayımlanır. Sonraları kendine özgü, bağımsız bir yol izler. Bireysel, kendi anlat­tığı şiirleri arayış, kendini bulma, olgunlaşma gibi evrelerden geçer. İlk aşamada Servet – i Fünun etkisindedir. Hayal – gerçek çatışması, bireysel mutluluklar, acıyla dolu geçen çocukluk dönemi görülür bu şiirlerde. Gerçeği, öznel bir tutumla ve­rir. Empresyonizmin, sembolizsmin etkisindedir.”

Yukarıda kendinden söz edilen sanatçı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A)    Tevfik Fikret           B)Cenap Şahabettin

C)    Ahmet Haşim      D)Mehmet Akif Ersoy       E) Yahya Kemal

31.      Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Oktay Rı­fat’ın eserlerinden oluşmuştur?

A)    Vazgeçemediğim – Güzelleme – Yaşayıp Öl­mek

B)    Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler – Perçemli So­kak – Telgrafhane

C)    Teknenin Ölümü – Yenisi – Sözcükler

D)    Yaşayıp Ölmek – Güzelleme – Karşı

E)                Perçemli Sokak – Yaşayıp Ölmek – Güzelleme

  32.    Yahya Kemal için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)    Fransız yazar ve düşünürlerin etkisiyle yeni bir tarih görüşü geliştirdiği

B)    Bir ara Yunan edebiyatından etkilenerek Neo – hellenist denemeler yaptığı

C)    Sonradan ulusal tarihe döndüğü

D)    Neo – klasisizmin etkisiyle divan biçimleri kul­landığı

E)    Şiirde biçimden çok özü önemsediği

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 + = 27

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.