Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

S1.”Eylül ,Mai ve Siyah,Sergüzeşt,İntibah,Araba Sevadası”
Yukarıdaki romanlardan hangisinin aşığıda başkişisi yoktur?
(Lamia,Dilber,Bihruz Bey,Ali Bey”
Cevap:EYLÜL
S2.Aşağıdaki metinde “ağırlıklı” olarak hangi bakış açısı kullanılmıştır.
Nuri, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı.
Cevap:GÖZLEMCİ (MÜŞAHİT)
S3.Aşağıdaki dizeleri metin türü bakımından sınıflandırınız?
YOKLUK OVASI
Yerin üstüne baktım, uykuya dalmışlar;
Altına baktım, çürüyüp toprak olmuşlar.
Yokluk ovasında başka ne var ki zaten:
Daha gelmemişler var, gelip gitmişler var.
Ömer Hayam
Cevap:EDEBİ METİN,COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİN
S4.Talim-i Edebiyat ve Islahat-ı Edebiye adlı eserlerin ortak özelliği nedir?
Cevap:EDEBİ BİLGİLER KİTABI OLMALARI

… Sabah gazetesinde dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “Dekadanlık” sözü yoktu. “Dekadanlık” sözü olmadığı gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten arkadaşları namına vekâleten: “Biz şöyle bir edebiyat okulu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu yolda ilerleteceğiz vs.” gibi bir iddiada bulunmamıştı.
…Dekadanlar makalesini yazan zat: “Bizde birtakım genç edipler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor, bunlara “Dekadan” denir. Çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulunun taraftarları vardır ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara ”Dekadan” derler.”diyordu.”H.C.Yalçın
S5.Yukarıdaki parçada “Genç edipler” sözüyle kimler anlatılmak isteniyor?
Cevap:SERVET-İ FÜNUNCULAR
S6.Aşağıdaki dizeler hangi edebi akımı anlatmaktadır?
Batan güneşlerin ölgün nigahı
Karartıp soldurmuş o kıblegahı
Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı
Viran kubbesinde gölgeler salmış. (Harap Mabed)
Cevap:SEMBOLİZM

S7.Divan ve Servet-i Fünun eebiyatlarının özellikle hangi alanda ortak özelliğe sahip olduğu söylenebilir?
Cevap:DİL VE ÜSLUP

S8.”Zehra romanının başkahramanı , Zehra kıskançlığıyla ön plana çıkar:Önce babsını,sonra da eşini…” Zehra, analatmaya bağlı edebi metinlerin “kişi”özellikleri dikkate alındığında nasıl adlandırılır?
Cevap:KARAKTER

S9.Sen gidince bak neler oldu
Gül büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesinde hangi sanat yoktur?
A. Teşbih B. İstiare C.Teşhis D. Mübalağa E.Hüsn-i Talil
Cevap:TEŞBİH

Elhan-ı Şita
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
Gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar

S10Yukarıdaki şiirde altı çizili olan kelimelerin anlamlarını yazınız?

Cevap:,TİTREYİŞ,SESSİZ

S11.Aşağıdaki dizeden yola çıkarsak Tevfik Fikreti’in diğer Servet-i Fünunculardan hangi yönüyle ayrıldığı söylenebilir?

“Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer”
( Tevfik Fikret )
Cevap:TOPLUMSAL KONULARA DEĞİNMESİ

S12. Elhan-ı Şita şiiri “”tablo şiir” terimine, en uygun düşen eserlerdendir.Bu terim hangi edebi akımın etkisiyle oluşmuştur.?
Cevap:PARNASİZM

S13.Mensur şiir için aşağıdakilerden habgisi söylenemez?
A)Şairane bir söyleyişi vardır.B)Düz yazıdan farkı düşünce aktarımının olmamasıdır.
C)Mensur şiirde söz sanatlarından yararlanılmaz D)Bu tür şiirde seci bulunabilir.
E)Mensur şiirde;dize ,bend,ölçü, uyak vb. bulunmaz.
Cevap:C

S14Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri¬nin özelliklerinden biri değildir?
A)Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır. B)Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
C)Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir. D)Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
E)Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.
Cevap:D

S15.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sa¬natçı özelliklerinden biri değildir?
A)Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı¬rar.B)Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C)Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.D)Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E)Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü¬zellikleriyle belirginleşir.
Cevap:C

S16.Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?
A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediğiB)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğuC)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğuD)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiğiE)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği
Cevap:A
S17Tanzimat gazeteciliği’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu B)Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı C)Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi¬lenmediği D)Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı E)Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu¬oyuna yansıttığı
Cevap:C
I.Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.
IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş,
V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
Cevap:D
S18.Yukarıdaki numaralı cümlelerde,Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) İV. E) V.
S19.II. Abdülhamit zamanında Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli oyunundan sonra izleyicilerin gösteri yapması ve tiyatroların bir süreliğine kapanması edebi eserin hangi yönünü gösterir?
A) Edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi B) Sosyal hayatın edebi esere etkisi C) Edebi eserin düşünce hayatına etkisi
D) Edebi eserin bilime etkisi E) Güzel sanatların edebi esere etkisi
Cevap:A www.sorubak.com

S20.Elhan-ı Şita şiirinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?
Cevap:HEYECAN BİLDİRME

Başarılar dilerim.
İsmail ŞİMŞEK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 8 = 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.