11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Adı ve Soyadı
……………………………
Sınıf ve No: …………………….
2013-2014 Eğitim- Öğr. Yılı Balıkesir Anadolu KM Lisesi
Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi
11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

1. Müslüman Türk dünyasında mimari alnında yaptığı eserlerle meşhur olan ve yaptığı camilerle bilinen büyük mimar kimdir ?
a) Mimar Sinan b) Mimar Ali Paşa
c) Mimar Hayrettin Paşa d) Mimar Mehmet Han

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ortaya çıkmış siyasi ve itikadi görüşlerden birisi değildir ?
a) Haricilik b)Şafiilik
c) Eş’arilik d)Maturudilik

3. Aynı resme bakanların farklı şeyler hissetmesi, aynı kitabı okuyanların farklı yorumlar yapması çeşitli dini anlayışların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenlerden hangisiyle ilgilidir?
a)Kültürel sebepler b)Siyasi sebepler
c) İnsandan kaynaklanan sebepler d)Coğrafi sebepler

4. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
a) İnsanların cahil oluşu
b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
c) Düşüncenin gelişmemiş olması
d) Peygamberin anlatımının yeterli olması

5. Kur’anı Kerimde ki ilk sürenin adı ne denir?
a)Fatiha b)Yasin b)Bakara d)Nas

6. Aşağıdakilerden hangisi, Mezheplerin İslam dünsayında sağlaığı faydalardan birisi değildir?
a) Mezhepler din değil , dinin yorumudur.
b)İslam dünyasındaki düşünce zenginlidir.
c)İslam dünyasında karşılaşılan sorunlara kolay çözüm yoludur.
d) Mezhepler dinlerin yerini alıp, Müslümanları zayıflatmıştır.

7. Günümüz dünyasında Müslüman nüfusun yarısına yakınının ve Türklerin büyük çoğunluğunun mensubu bulunduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hanefilik b) Şafiilik
c)Caferilik d) Malikilik

8. “Lailaheillellah” şeklinde ifade edilen Allah’ı birleme ilkesine ne ad verilir?
a.) Tevhid b) Kelime-i Şehadet c)İhlas d) Şirk

9. Aşağıdakilerden hangisi, peygamberlerin sıfatlarından değildir?
a) Asla yalan söylemezler b) Akıllı ve zekidirler
c) İnsan gibi günah işleyebilirler. d) Güvenilirdirler

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamdaki farklı yorum ve mezhepleri birleştiren unsurlardan birisi değildir ?
a)Tevhid b)Kur’an c)İlim d)Ahiret

11- Hz. Muhammed doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınıyordu. Bu yüzden O’na Mekkeliler bir lakap ile hitap ediyorlardı. Bu lakap nedir?
a) Erdemli b) el-Emanet
c) Doğru d) el-Emin
12. Aşağıda Tevhid ile ilgili cümlelerden hangisi, yanlış bir hükümdür?
a) Mezhepler arasında daha çok tevhid ilkesi tartışılmıştır.
b) Tevhid anlayışı, bütün hak mezheplerde temel esastır.
c) Tevhid inancı, İslam’ın en temel konusudur.
d) İslam bilginlerinin tamamı, tevhid ilkesinde hemfikirdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.) Mezhepler, Peygamberimiz zamanından beri mevcuttur.
b.) Sadece ameli-fıkhi mezhepler haktır, diğerleri batıldır.
c ) Mezhepler, inanç ve ibadet esaslarında değil; ibadetlerin yapılış şekli üzerindeki ayrıntılarda farklılık arz eder.
d.) Mezhepler, tarikatların kollarıdır.

14. Müslümanlarda Estetik alanında olması gereken tutum aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır.
a) Sözde Estetik b) Davranışta Estetik
c) İş ve üründe Estetik d) Gösterişte Estetik

15. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki 4 ana kaynaktan birisi değildir ?
a) Kur’anı Kerim b) Hadisi Şerif
c) İcma-Kıyas d) Örf Adetler

16. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an için doğru değildir?
a) En doğru yolu göstericidir.
b) Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır.
c) Bazı ayetleri zamanla geçerliliğini yitirmiştir.
d) Okunması ve incelenmesi ibadettir.

17. . İslam dünyasında Kur’anı Kerim konusunda şu ifade vardır.”Kuran Mekke’de indirildi. Mısır da okunda ve İstanbulda yazıldı.” Bu ifade ile Müslüman Türklerin Kur’an ve Estetik konusunda hangi sanatta başarılı olduklarını söyleyebiliriz.
a) Minyatür b)Hat c)Musuki d)Tezhip

18. Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
a). Malikilik b). Şafiilik c) Haricilik d) Hanbelilik

19) Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir
b) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur
c) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice’yle evlenmiştir
d) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke’de geçirmiştir.

20- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”
“Sizi şekillendirdi ve şeklinizide güzel yaptı.”
Yukarıdaki Ayeti kerimelerden vurgulanmak istenen en önemli seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrende bir ölçü ve ahenk vardır.
b) Allah insanı en güzel ve mükemmel bir şekilde yaratmıştır.
c) İnsanın yaratılışında bir estetik vardır.
d) İnsan aklı olan ve aklını kullanan tek varlıktır.

21). Kur’anı Kerimde kaç tane süre bulunmaktadır ?
a) 111 b) 114 c) 666 d)

 
22) Aşağıdaki estetik ve sanat alanlardan hangisinde Müslümanlar tarafından eserler pek verilmemiştir ?
a) Mimari b)Musuki c)Heykelcilik d) Hat

23) “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”
Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır.
b) Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamıştır
c) Dosdoğru yol üzere yürüyenlerin kurtuluşa ereceklerini müjdelemiştir
d) Peygamberimizin uyarıları sadece kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir

24- 6666İslam dünyasında “İmam-ı Azam” diye meşhur olan alim hangi mezhebin önderidir ?
a) Caferilik b) Malikilik
c)Hanefilik d) Şafiilik

 

25) “O (Muhammed) , Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncu¬sudur.”
Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmıştır
b) Peygamberimizin vefatından sonra da vahiy gelmeye devam etmiştir
c) Peygamberimizden sonra başka peygamber gönderilmeyecektir
d) Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlik sona ermiştir

26. “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik”
Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kuran’ı anlayabilmemiz için peygamberimizin sözlerine ihtiyacımız yoktur
b) Kuran insanların düşünmeleri için indirilmiştir
c) Peygamberimizin sözleri Kuran’ı anlamamıza yardımcı olmuştur.
d) Peygamberimiz Kuran’ı açıklamıştır.

 

Test sorularını cevaplarını bu Tabloya yazınız. Her doğru cevap 2,5 p. Değerindedir 26 x 2,5 = 65 p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

www.sorubak.com
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeler yazınız. Her doğru cevap 5 p. Değerindedir. 5 x 5 = 25 p.

1. İslamda Kur’anı Kerimden sonra ikinci kaynak olarak bilinen …………….. tir
2. İslam dünyasında süsleme sanatı , kağıt üzerinde süsleme sanatı olarak da bilinen sanata ……………. denir.
3. Hanefilik mezhebinin kurucusu ve önderi ………………………….. dir.
4. İslamda ibadetlerin yapılış şekillerinden kaynaklanan yorum farklılıklarına …………………. denir.
5. Müslümanların güzel yazı yazma sanatı olarak bildiği ve özellikle Kur’an ayetlerini güzel yazı yazma sanatı olarak ortaya çıkan yazı sanatına ……………………………. denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında bulunan boşluğa doğru bir cümle ise D , yanlış ise Y yazınız.. Her doğru 2 p. 5 x 2 = 10 p.

1. ( …….) Hanefilik Mezhebi ülkemizdeki Müslümanların çoğunun bağlı olduğu bir mezheptir.
2. ( …….) Mezhepler de birer din sayılır ve mezhepler arası geçişler kolay değildir.
3. ( …….) Müslümanlar kültür ve medeniyet alanında da asırlarca Batı dünyasına öncülük etmişlerdir. .
4. ( …….) Hanefi mezhebinin önderi İmamı Azam Ebu Hanifenin en önemli eseri Fıkh-ı Ekber dir
5. ( …….) Allahtan başka ilah olmadığı anlayışı olan Tevhit anlayışı mezhepler arasında ihtilaflı bir konudur.

HEPİNİZE BAŞARILAR HALİL BOZKURT
Din K. ve Ahlak B. Öğrt.

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

“11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


65 + = 74

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.