11.sınıf din dersi 2.dönem 2.yazılı sınav 2013-2014

Adı ve Soyadı

……………………………

Sınıf ve No:   …………………….

2013-2014 Eğitim- Öğr. Yılı Turgutlu Lisesi

Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi

11. Sınıflar 2. Dönem 2.Yazılı Sınav  CEVAP ANAHTARI

    A

 

  1. Atatürk, hutbelerin Türkçe okunmasını istemiş ve 7 Mart 1923 günü “Zağanos Paşa Camii”nde Türkçe bir hutbe okumuştur. Atatürk bu hutbeyi nerede okumuştur?

a)Ankara                                 b)Sivas                    c)Amasya                                               d)Balıkesir              e)Erzurum

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ortaya çıkmış siyasi ve itikadi görüşlerden birisi değildir ?

a) Haricilik              b)Şafiilik                 c)Eş’arilik                                               d)Maturidilik                          e)Şiilik

 

3. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’ den sonra yerine geçecek Halifelik konusunda Hz. Ali’nin hakkı olduğunu iddia eden İslami mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a)Şiilik                     b)Sünnilik                   c) Hanefilik                        d)Şafilik                             e)Maturidilik

4. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?

a) İnsanların cahil oluşu

b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması

c) Düşüncenin gelişmemiş olması

d) İslam’ın ilk yılları olması

e) Peygamberin anlatımının yeterli olması

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Mezheplerin İslam dünyasında sağladığı faydalardan birisi değildir?

a) Mezhepler din değil, dinin yorumudur.

b) Mezhepler kolaylıktır.

c)İslam dünyasındaki düşünce zenginlidir.

d) Mezhepler dinlerin yerini alıp, Müslümanları zayıflatmıştır.

e) İslam dünyasında karşılaşılan sorunlara kolay çözüm yoludur.

 

6. -“Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” M. Akif ERSOY’UN bu şiirinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a) Birlik ve beraberlik gereklidir.                   b) Milleti parçalayan ayrılıktır.                                       c) Millet aynı hislere sahip olmalıdır.      d) Vatan ve ülkü birliği önemlidir.

e) Birey her şeyden daha önemlidir.

 

7.  “De ki:O, Allah’tır, bir tekdir. Allah sameddir.(Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muh­taç değildir.) Ondan çocuk ol­mamıştır (kimsenin babası de­ğildir). Kendisi de doğmamış­tır (kimsenin çocuğu değildir).” (İhlas suresi, 1-4)                            Ayetlerde İslam’ın hangi inanç esası dile getirilmektedir?                                        a) Nübüvvet            b) Tevhit                   c)Ahiret                                                                              d) Kıyamet               e)Kur’an

8.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki farklı yorum ve mezhepleri birleştiren  unsurlardan birisi değildir ?                                                                               a)Tevhid                    b)Kur’an                                c)İlim                                                                      d)Ahret                e)Peygamberlik

9- İslam dünyasında gösterdikleri  katı tutum ve diğer Müslümanlara karşı hoşgörüsüz yaklaşımlarıyla tanınan,  Hz. Ali, Muaviye ve taraftarlarnı dinden çıkmış kabul eden mezhep hangisidir ?                                                                    a) Caferilik                          b) Şiilik                    c) Mutezile                                              d) Eş’arilik                            e) Haricilik

10. Aşağıda Tevhid ile ilgili cümlelerden hangisi, yanlış bir hükümdür?                  a.  Mezhepler arasında daha çok tevhid ilkesi tartışılmıştır.                                              b. Tevhid anlayışı, bütün hak mezheplerde temel esastır.                                                 c.  Tevhid inancı, İslam’ın en temel konusudur.                                                                 d.  İslam bilginlerinin tamamı, tevhid ilkesinde hemfikirdir.                                              e) Bütün peygamberlerin ortak hedefi tevhid inancıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.) Mezhepler, Peygamberimiz zamanından beri mevcuttur.

b.) Sadece ameli-fıkhi mezhepler haktır, diğerleri batıldır.

c ) Mezhepler, inanç ve ibadet esaslarında değil; ibadetlerin yapılış şekli üzerindeki ayrıntılarda farklılık arz eder.

d.) Mezhepler, tarikatların kollarıdır.

e) Mezhepler cemaatlerin sonucudur.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki 4 ana kaynaktan birisi değildir ?

a)Kur’anı Kerim                     b) Hadisi Şerif                   c)İcma                                      d)  Kıyas                   e )Örf Adetler

 

13. Namaz vakitleri geldiğinde ezan okuyan, kamet getiren, caminin temizliği ve bakımı görevlerini yerine getiren din görevlisi aşa­ğıdakilerden hangisidir?

a) Vaiz                     b) Cemaat                c) İmam-Hatip

d) Müezzin-Kayyım                                e) Müftüler

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangi­sinde ‘‘İslam’’ sözcüğünün taşı­dığı bazı anlamlar verilmiştir?

a) Barış, huzur, güven, mutluluk                          b) Eşitlik, adalet, hukuk

c) Kulluk etme, ibadet ve dua              d) Hoşgörü, affetmek, bağışlamak

e) Hepsi

 

15. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir

b) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur

c) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice’yle evlenmiştir

d) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke’de geçirmiştir.

e)Peygamberimiz gençliğinde “Hıful-Fudul”adlı derneğe üye olmuştur.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi  Hz. Muhammed’ in Peygamberlik yönüyle ilgili değildir ?

a) İnsanları uyarmak için anlatırdı.                 b)Pazarda alış veriş yapardı.

c)Kur’anı Kerimi açıklardı.                             d) Günahlardan arınmıştır.

e)Allahtan aldığı emirleri insanlara anlatırdı.

 

  1. “O  (Muhammed) , Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncu­sudur.”

Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmıştır

b) Peygamberimizin vefatından sonra da vahiy gelmeye devam etmiştir

c) Peygamberimizden sonra başka peygamber gönderilmeyecektir

d) Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlik sona ermiştir                                                      e)Hz. Muhammed insanları uyaran son elçidir.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in  “barış elçisi” olduğunu doğrulayan örnekler arasında sayılmaz?

a)Allah ile nasıl iletişim kuracaklarını insanlara öğretmesi.

b) “Kabe hakemliği” olayında kabileler arasında uzlaşmayı sağlaması

c) Haksızlıkları gidermeyi amaçlayan Hılful Füdul’a katılması.

d) Medine’de yaşayan kabileleri barıştırması.

e) Medine Sözleşmesi imzalaması.

 

  1. Hz. Ali ile ilgili verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

a)İslam’ın dördüncü halifesidir.

b)İslam’ı ilk kabul edenlerdendir.

c) Peygamberimizin halasının oğludur.

d) Ehl-i Beyt’tendir.

e) Hz. Peygamberin hicretinde onun yerine evinde kalan ki­şidir

 

20. ‘‘İslam, barışa ve birlikte yaşa­maya önem verir.’’ İslam’ın aşağıdaki özelliklerin­den hangisi bu yargıya kanıt oluşturan bir örnek değildir?

a) Farklı düşünce ve inançlara saygılı olmayı öğretmesi

b) Bireyleri birbirleriyle iyi geçin­meye çağırması

c) Dini yaşatmada kolaylık ilkesi­ni öne çıkartması

d) Irk, renk ve dil farklılıklarını ayrımcılık gerekçesi değil birer zenginlik olarak görmesi

e) “…Sizin dininiz size,benim dinim banadır.” Anlayışı vardır.

 

www.sorubak.com

 

 

                                     Test sorularını cevaplarını bu tabloya yazınız. Her doğru cevap 5 puan’dır.

1234567891011121314151617181920
D

 

BAEDEBCEACEDADBBACC

   Ahmet ŞAHİN                                                                                                                                                            Muharrem ZORLU

                Din K. ve Ahlak B. Öğrt.                                                                                                                                                      Okul Md.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


79 + = 83

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.