11.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 1.yazılısı ve cevapları 2014-2015

İÇEL ANADOLU LİSESİ 11 FEN SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI

AD SOYAD: …YANIT ANAHTARI …………………………………. NUMARA: …………………….. SINIF: ………………………

* Bir sanatçının ya da yapıtın olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koyan yazı türüne eleştiri denir.
• Başka bir yerde bulunan birine ya da birilerine duygu ve düşüncelerini bildirmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.
• Anı, bir kimsenin yaşadıklarını kaleme aldığı yazı türüdür.
• Gezginlerin gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara gezi yazısı denir.
1.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımları veri¬len yazın türlerinden birine örnek gösterilemez?
A) Şikâyetname B) Seyahatname C) Tahrib-i Harabat
D) Kırk Yıl E)Şair Evlenmesi
Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kah¬ramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka öz¬gü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçim¬leri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
2.Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Makale B) Deneme C) Eleştiri D) Fıkra E) Günlük
Çocukluğumda yazlık Şark Sineması vardı Mersin’de. Biletleri bir hafta önceden alır, kuyruğa girerdik akşamüstleri. Hal hatır sorup-izzet ikramda bulunulduktan sonra film başlardı. Çıt sesi çıkmazdı koca ve büyük salondan. Daha film başlar başlamaz ağlamaya başlardı teyzeler, halalar. Seyfi Amca her defasında ”film bu be, gerçekten ölmediler! ” demekten kendini alamazdı. Birasını yudumlarken İstanbul’da gördüğü artistleri sayıklardı. Bense kalın döşeğinin altına sakladığı bira şişelerinden en az ikisini makiniste uçururdum. Böylece önümüzdeki haftanın biletini bedavaya getirmiş olurdum.
3.Bu parça, aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine ör¬nek olabilir?
A) Biyografi B) Deneme C) Anı D) Fıkra E) Makale
O gün başımdan ne geçiyorsa sıcağı sıcağına yazıyorum. Yazdıklarım genellikle de sıcak konular oluyor. Onları çarpıtmadan ve samimiyetle yazıyorum. Hatta sanal âlemde tanıştığım kişilerden, o gün kazandığım oyunlardan falan bahsediyorum. Bunları öğrencilerim kınarmış, çocuklarım okurmuş hiç dert etmiyorum. Anlayacağınız özgürlüğümü kaybetmektense kendimi kaybetmeye razıyım.
4.Böyle diyen hocanız aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden bahsetmektedir?
A) Anı B) Deneme C) Fıkra D) Makale E)Günlük
Kalktığımda henüz hava karanlıktı. Sahile indim. Serin bir esinti yüzümü yaladı, ürperdim. Barış Meydanı’na doğru koşmaya başladım. Şafak söktü; martıların sesleri duyulmaya başladı. Ortalık ağardıkça spor yapanlar gelmeye başladı. Korkunç köpekli kadın da geldi. Çevre iyiden iyiye aydınlandı, dalgaların hırçınlığı duyulmaz oldu.
5. Bu parçada bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşitsel öğelere ağırlık verme. B) Görsel öğelere ağırlık verme.
C) Dokunmayla ilgili öğelere ağırlık verme. D) Koklamayla ilgili öğelere ağırlık verme. E) Doğa olaylarını kişileştirme.
6.Tercüman-ı Ahval’in önsözünde yer alan ‘mukaddime’ başlıklı yazı aşağıdaki türlerin hangisinin edebiyatımızdaki ilk örneğidir?
A) Eleştiri Yazısı B) Makale Yazısı C) Deneme D) Mektup E) Fıkra
7. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A) Eleştiri B) Biyografi C) Otobiyografi D) Makale E) Mektup
– Güncel konularda yazılır. – Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz. – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
8.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet B) Anı C) Fıkra D) Deneme E) Makale
Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruş¬turma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bu¬lunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özel-liklerinden yararlanmalıdır.
9. Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Röportaj C) Anı D) Biyografi E) Roman
10.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
A) İçerikte sınırlamaya gidilmez. B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir. C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir. D) Özgünlük ve sübjektiflik vardır. E) Denemeci konuyu seçerken aydın kesiminin isteklerine cevap verir.
11.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yük¬lemden oluşmuştur?
A)Abuk sabuk konuşma B) Soruları çok dikkatli çöz.
C) Sonunda doğruyu buldun. D) Dilbilgisi sorularını severim.
E) Sınıf öğretmenin Erol Hoca mı?
12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “deneme benin ülkesidir” demiştir?
A) Nurullah Ataç B) A. Hamdi Tanpınar C) Suut Kemal Yetkin
D) Halikarnas Balıkçısı E) Falih Rıfkı Atay
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
13.Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Anı B) Makale C) Söyleşi D) Eleştiri E) Röportaj
“Ad tamlamalarında, tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir.”
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur?
A)Erol Hoca’nın beklenmedik soruları B) Hocanın şaşırtıcı soruları bizi zorladı.
C) Aynı yazılının tekrarı D)11 C sınıfının yakışıklı delikanlısı
E)11 D sınıfının geveze kızına tutulmuş
15. “Çok güzel geçen yazılımızı iptal etti, o bize biz de ona çok kızmıştık.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı B) Çatı uyuşmazlığı C) Nesne eksikliği
D) Dolaylı Tümleç eksikliği E) Ad-eylemin yanlış kullanılması
16. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri edebiyatımızda “de¬nemeci” kimliğiyle tanınmışlardır?
A) Cenap Sahabettin – Fuat Köprülü B) Şinasi – Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Rasim – Ahmet Haşim D) Halit Ziya Uşaklıgil – Nurullah Ataç
E) Nurullah Ataç – Suut Kemal Yetkin
……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.
17. Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Betimlemeye B) Öykülemeye C) Anlatmaya D) Teşbihe E)Algılamaya
Öğle zili çalar çalmaz yemekhaneye gittim. Bir de ne göreyim! Alt sınıflardan oluşmuş uzun bir öğrenci kuyruğu… Oturulacak masa bulmakta güçlük çektim.
18.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağfiil B)Birleşik isim C) Sıfat tamlaması D)Sıfat fiil E) İsim fiil
Sarnıç’tan arabamla aşağı doğru inerken Mersin, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Gökdelen uyuyan bir devi, deniz ise maviler giyinmiş bir prensesi andırıyordu. Yolun iki yanındaki badem ağaçları, çiçeklerine elveda demeye hazırlanıyordu. Rüzgâr, kasetteki ” Merhaba Mersin” şarkısının nakaratıyla dans ediyordu. www.sorubak.com
19.Yukarıda parçada ağırlıklı olarak hangi anlatım türleri vardır?
A) Öyküleyici- Betimleyici B)Öyküleyici – Açıklayıcı C) Öğretici-betimleyici D)Tartışma-öyküleyici E)Betimleyici- öğretici
20. Tezkire, hangi edebi türün eski karşılığı sayılır?
A)Otobiyografi B)Hatırat C)Biyografi D)Monografi E)Anı
21.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?
A)Dilin göndergesel işlevde kullanılması
B)Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.
C)Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.
D)Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.
E)Mecazlı ifadeler kullanılmaz.

222.“Bu oğlanın giderek haydutlaştığını görmek beni yıkıyor. “ cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A )Ünlü düşmesi B)Ünlü daralması C)Ünlü türemesi D)Ünsüz yumuşaması E E )Ünsüz sertleşmesi
23. Aşağıdakilerden hangisi 5n1k formülündeki sorulardan biri değildir?
A- Ne zaman B.Neden C.Kim D.Nerede E.Ne kadar
Aya gideceğiz. Yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız da ne olacak? Bunu sormak doğru değildir. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden bilmek ister. Aya gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak başımıza büyük dertlerde açabilir. Olsun, bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumu esirgeyecek miyiz? Böyle düşler arkasında koşacağımıza, bir oturalım da şu toprağımızı bezemeye bakalım mı diyeceksiniz? Ah ne iyi olur! Ah ne iyi olur! Ama ne yapalım ki öyle demek bir yorgunluğu gösterir.
24.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir sohbet yazısından alındığının kanıtıdır?
A)Yazarın ele aldığı konuyla ilgili nesnel yargılar ortaya koyması.
B)Yazarın okurla karşılıklı konuşuyor gibi senli benli bir üslupla yazması.
C)Belli bir konunun ayrıntılı biçimde işlenmemesi.
D)İşlenen konuyla ilgili kişisel düşüncelerin ortaya konması.
E)Tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir konunun işlenmesi.

Belge ve bilgilerden hareketle yazılan bu yazılarda kişiler; yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, yapıtlarıyla, çalışma ve buluşlarıyla ele alınır. Amaç sanat, edebiyat ve siyaset gibi değişik alanlarda tanınmış kişileri değişik yönleriyle inceleyip başka insanlara tanıtmaktadır.
25.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B)Makale C)Eleştiri D)Biyografi E)Makale
26.Anı ve günlük türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Günlükler anı türündeki yazılara göre oldukça kısadır.
B)Günlük yalnız olayları yaşayan kişi tarafından yazıldığı halde, anıları bir başkası da yazabilir.
C)Türk Edebiyatında her iki tür de Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır.
D)Günlükler günü gününe yazılar; anılarda ise yıllar öncesine ait olaylar anlatılabilir.
E)Nurullah Ataç’ın Günce adlı yapıtındaki yazılar günlük türünün örnekleridir.
Bir sanatçının ya da yapıtın olumlu-olumsuz yönlerini ortaya koyan yazı türüne eleştiri denir.
Başka bir yerde bulunan birine ya da birilerine duygu ve düşüncelerini bildirmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.
Anı, bir kimsenin yaşadıklarını kaleme aldığı yazı türüdür.
Gezginlerin gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara gezi yazısı denir.
27.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımları veri¬len yazın türlerinden birine örnek gösterilemez?
A) Şikâyetname B) Seyahatname C) Tahrib-i Harabat D) Kırk Yıl E) Eylül
Şiirin nesirle de olabileceğini sananlar aymazlık içindedirler. Şiir ancak ölçüyle ve uyakla oluşur. Şiir mu¬sikinin kız kardeşidir; şiirin de musiki gibi kendine özgü bir sesi vardır. Olağanüstü güzel bir nesri olan Victor Hugo, nesre “fukara şiiri” derdi. Şüphesiz Hugo’nun bu sözü de böylesine birçok sözleri gibi aşırıdır; biraz kendi zararına olarak da söylenmiştir; yalnız nesri şiirden tam olarak ayırma bakımından doğrudur.
28. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
A) Karşılaştırmaya B) Kişisel düşüncelere C) Tartışma tekniğine
D) Benzetmeden yararlanmaya E) Örneklerden yararlanmaya
Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
29.Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj
30. Aşğ hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
A)Haber yazıları tarafsız olmalıdır. B)Haber yazıları ilginç olmalıdır. C)Haber yazılarında öznellik olmalıdır. D)Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E)Haber yazılarının kaynağı hayattır.
Dönemini yansıtmak gibi bir kaygısı yoktur. Yazarın kendi özel dünyası ile sınırlıdır. Yaşananı benin içine katarak veriri. İçtenlik, doğallık, yalınlık ve gerçeğe bağlılık söz konusudur. Anılarla beslenen, onları içinde taşıyan bir düz yazı türüdür.
31.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Otobiyografi B)Günlük C)Biyografi D)Makale E)Sohbet
Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.
32.Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)”gerçeği” yerine “doğruyu” sözcüğü getirilerek
B)”anlatmamış” tan sonra “herkes” sözcüğü getirilerek
C)”anlatmamış” yerine “söylememiş” getirilerek
D)”onu” sözcüğü atılarak
E)”oyalamıştı” yerine “kaldırmıştı” getirilerek
Yurtiçinde ve yurtdışında gezilip görülen yerlerin ilgi çekici bir şekilde anlatıldığı yazı türüdür. Bu türde Tanzimat’tan önce sayı bakımından az olmakla birlikte önemli örnekler verilmiştir. Piri Reis’în kitabı Bahriye, Keçecizade İzzet Molla’nın Mihnet-i Keşan’ı ilk akla gelenlerdir. Tanzimat Döneminde Ahmet Mithat’ın Avrupa’da Bir Cevelan adlı eseri bu türde yazılmıştır. Cenap Şahabettin, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Haşim bu türde eserler vermiştir.
33.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B)Günlük C)Biyografi D)Makale E)Gezi yazısı
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 81 = 83

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.