11.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi A) Grubu
2014-2015 ll. Dönem 11/A Sınıfı Biyoloji 1. Sınavı
A) Aşağıdaki İfadeler doğru ise D yanlış ise Y Harfi Yazınız.
( )1)Mekanik sindirim sonucu oluşan ürünler hücre
zarından geçebilir.
( ) 2) Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yapabilir.
( ) 3) Otçul memelilerin bağırsakları, oransal olarak
etçil memelilerden daha uzundur.
( ) 4) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.
( ) 5) Karaciğer kapı toplardamarı, karaciğere kan
getiren damardan biridir.
( )6) Pepsin asidik pH da etkili bir enzimdir.
( )7) Pankreas iç ve dış salgı yapabilen karma bir
bezdir.
( ) 8) Havanın nemi arttıkça, terleme hızı da artar.
( ) 9) Balıklarda kalp, bir kulakçık ve bir karıncık
olmak üzere iki odacıklıdır.
( )10) Omurgalıların hiçbirinde açık dolaşıma
rastlanmaz.
B) Boşluklara doğru kelimeleri yazınız.
1) …………… kapalı iletim demetlerine sahip bitkilerde kambiyum bulunmaz.
2) Bitkilerde suyun taşınmasında en önemli faktör ………… ………….. dir.
3) Odun borularında …………… ve ………….. taşınır.
4) Odun ve soymuk demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara ……… ………… denir.
5) Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen canlılara ………… ………… canlılar denir.
6) Sindirimde görevli safranın üretildiği organ …………… dir.
7) Büyük besinlerin, fiziksel olaylarla daha küçük moleküllere parçalanmasına …………… sindirim denir.
8) Ağızda sindirimde görev yapan ……, ……….. ve ………. ……… bulunur.
9) Geviş getiren otçul memelilerde mide; ………., …………., ……………. ve ……….. olmak üzere dört kısımdan oluşur.
10) ………… proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
1) İnsan sindirim sisteminde HCl nereden salgılanır?

2) Mide özsuyunda hangi maddeler bulunur?

3) Onikiparmak bağırsağı sindirim sisteminin neresinde bulunur?

4) Karaciğerin görevlerinden 3 tanesini yazınız.
5) Kolesistokinin hormonu nereden salgılanır? hangi organı etkiler?

6) Bitkilerde terleme hızına etki eden çevresel faktörlerden 3 tanesini yazınız.
7) Terleme ve damlama olaylarını karşılaştırınız.
8) Açık dolaşım nedir? Görüldüğü canlılardan bir örnek veriniz.
9) Stoma hücrelerinin açılmasını sağlayan etkenlerden 3 tanesini yazınız.
10) İnsanda dolaşım sistemi kaç bölümde incelenir? İsimlerini yazınız.

D) Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
1) Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre dışı sindirime rastlanmaz?
A) Böcekçil bitki B) Amip C) İnsan
D) Saprofit bakteri E) Arı
2) Aşağıdakilerden hangisi mide tarafından
salgılanan bir madde değildir?
A) HCl B) Amilaz C) Mukus
D) Pepsinojen E) Rennin
3) Pankreastan salgılanan enzimler aşağıdaki
organik moleküllerden hangisinin sindirimini
sağlayamaz?
A) Nişasta B) Yağ C) Pepton
D) DNA E) Aminoasit
4) İnce bağırsakta emilip kana geçen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol
D) Su E) Vitamin
5) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek açıklıklı sindirim kanalına sahiptir?
A) Toprak solucanı B) Sülük C) Planarya
D) Serçe E) Kelebek
6) Karaciğer, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
A) Safra üretimi B) Sindirim enzimi üretimi
C) Alyuvar üretimi D) Üre Sentezi
E) Kan proteinlerinin sentezi
7) İnsanda besinler monomerlerine kadar parçalanırken sindirim organlarından salgılanan aşağıdaki moleküllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Pityalin B) Gastrin C) Pepsin
D) Tripsin E) Laktaz
8) Bitkilerin topraktan su almasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kütikila B) Stoma C) Emici tüy
D) Diken E) Kaliptra
9) Aşağıdaki canlılardan hangisinin kalbinde sadece kirli kan bulunur?
A) Kefal B) Kurbağa C) Timsah
D) Serçe E) Ayı
10) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde ksilem ve floem madde taşınmasında görev almaz?
A) Çam B) Gül C) Buğday
D) Eğreltiotu E) Karayosunu
BAŞARILAR
Selma KIRAÇ
Atatürk Endüstri Meslek Lisesi B) Grubu
2013/2014 ll. Dönem 11/A Sınıfı Biyoloji 1. Sınavı
A) Aşağıdaki İfadeler doğru ise D yanlış ise Y Harfi Yazınız.
( ) 1) Kimyasal sindirimde enzimler kullanılır.
( ) 2) Kuşların midesi 4 bölümden oluşur.
( ) 3) Gastrin mideden salgılanıp, mideyi etkileyen
hormondur.
( ) 4) Safra içerdiği enzimlerle yağların kimyasal
sindirimini sağlar.
( ) 5) Kalın bağırsakta villus yoktur ve kimyasal
sindirim yapılmaz.
( ) 6) İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği
yere kör bağırsak denir.
( ) 7) Sindirim etkisiyle besinler midede bulamaç
haline gelerek kimus adını alır.
( ) 8) Stoma hücrelerinde turgor basıncının artması
stomaların kapanmasına neden olur.
( ) 9) Kuş ve memeliler sıcak kanlı canlılardır.
( ) 10) Odun ve soymuk boruları arasında kambiyum
varsa açık iletim demeti adını alır.
B) Boşluklara doğru kelimeleri yazınız.
1) Suyun, buhar halinde stomalardan dışarı verilmesine ………….. denir.
2) ……….. dolaşım sisteminde kılcal damar bulunmaz.
3) Kurbağaların kalbi ……. odacıklıdır.
4) ……….. boruları ile su ve mineraller, ………. boruları ile de organik maddeler taşınır.
5) Gerçek anlamda kapalı dolaşımın görüldüğü en ilkel canlı …….. …………. dır.
6) Sindirim sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol …………. kılcallarına emilir.
7) Yemek borusunda …………….. hareket gözlenir.
8) Karaciğer ve pankreas salgılarını onikiparmak bağırsağındaki ……… …………. boşaltır.
9) …………. kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar.
10) Midenin çalışmasını …………. hormonu ve vagus siniri düzenler.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
1) Sindirim kanalının en geniş organı olan midenin görevleri nelerdir?
2) Kimyasal sindirimi tanımlayınız.

3) İnce bağırsakta emilme yüzeyini genişleten
hangi yapılar bulunur?

4) Karbonhidratların kimyasal sindirimi nerelerde gerçekleşir?

5) Sekretin hormonu nereden salgılanır? hangi organı etkiler?
6) Bitkilerde terleme hızına etki eden yapısal faktörlerden 3 tanesini yazınız.
7) Stoma hücrelerinin epidermis hücrelerinden farklarını yazınız.
8) Balıklarda dolaşımı anlatınız.
9) Timsahların dolaşım sisteminin sürüngenlerden farkını yazınız.

10) Terleme- kohezyon kuvvetini açıklayınız.
D) Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
1)Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre dışı sindirime rastlanmaz?
A) Böcekçil bitki B) Amip C) İnsan
D) Saprofit bakteri E) Arı
2) Aşağıdakilerden hangisi mide tarafından
salgılanan bir madde değildir?
A) HCl B) Amilaz C) Mukus
D) Pepsinojen E) Rennin
3) Pankreastan salgılanan enzimler aşağıdaki
organik moleküllerden hangisinin sindirimini
sağlayamaz?
A) Nişasta B) Yağ C) Pepton
D) DNA E) Aminoasit
4) İnce bağırsakta emilip kana geçen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol
D) Su E) Vitamin
5) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek açıklıklı sindirim kanalına sahiptir?
A) Toprak solucanı B) Sülük C) Planarya
D) Serçe E) Kelebek
6) Karaciğer, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
A) Safra üretimi B) Sindirim enzimi üretimi
C) Alyuvar üretimi D) Üre Sentezi
E) Kan proteinlerinin sentezi
7) İnsanda besinler monomerlerine kadar parçalanırken sindirim organlarından salgılanan aşağıdaki moleküllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Pityalin B) Gastrin C) Pepsin
D) Tripsin E) Laktaz
8) Bitkilerin topraktan su almasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kütikila B) Stoma C) Emici tüy
D) Diken E) Kaliptra
9) Aşağıdaki canlılardan hangisinin kalbinde sadece kirli kan bulunur?
A) Kefal B) Kurbağa C) Timsah
D) Serçe E) Ayı
10) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde ksilem ve floem madde taşınmasında görev almaz?
A) Çam B) Gül C) Buğday
D) Eğreltiotu E) Karayosunu
BAŞARILAR www.sorubak.com
Selma KIRAÇ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


82 − = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.