Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

ÇİĞDEMLİ ÇPL 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI II.DÖNEM I.YAZILI 10-A
S1. Aşağıdaki özellikleri ilgili olduğunu düşündüğünüz türün hizasına ( x ) ile işaretleyiniz. (16)
ÖZELLİK GAZEL KASÎDE RUBAÎ MURABBA TERKÎBİBENT
KİTÂBELERİ ŞARKI
Genellikle tasavvufî, hiciv ve ahlakî konuludur.
Beyit nazım birimi ile yazılır.
Sadece Türk Edebiyat’ında görülen bir türdür.
aa – ba — ca…. şeklinde kafiye düzenine sahiptir.
İslâmiyet öncesinden beri var olan bir türdür.
Sadece aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
Tek bentlik nazım türüdür.
Bent nazım birimi kullanılmıştır.

S2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz.(14)
 Sivri dili ile tanınmış olan ……………’nin en önemli eseri hicivlerinin bir araya getirildiği …………………dır. Şâir ………. yüzyılda yaşamış olup 4. Murat’ın himayesinde sanatını icra etmiş fakat ağır eleştirileri yüzünden öldürülmekten kurtulamamıştır.
 ………………… siyasî veya dinî alanda ün yapmış birini övmek amacıyla yazılan divan şiiridir. İlk önce …………. Edebiyatı’nda ortaya çıkmıştır. …….. ile ……… beyit arasında bir uzunluğa sahip olup ……………… şeklinde kafiyelenir. İlk bölümüne …………. adı verilir. Bu bölümden sonra gelen ve esas konuya geçişi sağlayan birkaç beyitlik bölüme ise ……………… denir. Bu türün içinde şâirin kendi isteğine göre eklediği gazel bulunan bölüme ise ……………… denir. Son bölüm olan ……………….. bölümünden önce şâirin adının geçtiği beyte ………… adı verilir. Asıl kısım olan …………………… bölümünden sonra şâir kendisini ……………… bölümünde över.
S3- Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)
Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

Birim değeri : ……………………. Ölçü : ………………… Birim sayısı:………………………………
Uyak düzeni :………………………………… Redifleri:…………………………………………………….

S4-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük.
S5-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10P)
-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
-Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.
-Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.
-Gazelin son beytine………………………………….denir.
-……………………………………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.
S6-Kasidenin bölümlerinden 5 tanesinin adını yazınız.(10p)
1- 4-
2- 5-
3-
S7- Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(10 puan)
1-
2-
3-
4-

KOŞMA
Çırpınıp içinde döndüğüm deniz, S8-Yandaki dörtlükten yola çıkarak Halk Edebiyatı şiir geleneğinde
Dalgalanır coşar rüzgarından dil nasıl kullanılmıştır?Şiir üzerinden örnek vererek açıklayınız10p
Mevce gelip cuşeyleyen aşkımız
Ah ettikçe kaynar gelir derinden.
S-9 Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konularına göre türlerinden biri değildir? (10)
a) Fahriye b) Methiye c) Hicviye d) Tevhid e) münacat

Başarılar…

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.