10.sınıf coğrafya 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÜRGÜP ÇOK PROGRAMLI LİSE 2. DÖNEM 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ
3.YAZILI YOKLAMA SORULARI

1.Ülkemizde hızlı nüfus artışı önemli sorunlara yol açmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?
A) Ekonomik kalkınma hızı azalır
B) İç göçler artar
C) Kişi başına düşen gelirler azalır
D) İşsizlik artar
E) Kadın ve erkek nüfus arasındaki denge bozulur
2. Olumsuz iklim şartları ekonomik faaliyetleri kısıtladığı için nüfus sayısı azalır. Ülkemizde bu durum aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha etkilidir?
A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Akdeniz Bölgesi
3. 2000 yılı verilerine göre, ülkemizde 25,9 milyon olan çalışan nüfusun 12,5 milyonu tarım sektöründedir. Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tarım alanları geniştir
B) Tarımsal verim fazladır
C) Tarım gelirleri en çoktur
D) Tarımda çalışanlar fazladır
E) Tarımda sulama olanakları fazladır
4. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde turizm fonksiyonu ön planda değildir?
A) Antalya                  B) Marmaris                    C) İzmir
D) Ayvalık                     E) Akşehir
5. Ülkemizde köylerin toplu veya dağınık olmasını belirleyen çeşitli faktörler vardır.
Bu faktörler arasında;
I. Yüzey şekillerinin engebelilik özelliği,
II. Su kaynaklarının dağılışı,
III. Köylerin büyüklüğü
bilgilerinden hangisi yada hangileri yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
6. Genel olarak göç veren illerde kadın nüfus sayısı erkek nüfus sayısından fazladır.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır?
A) Ankara                      B) İstanbul                   C) İzmir
D) Rize                         E) Adana
7. Bir ülkenin bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkı iç göçlere yol açar. Göçler genellikle gelişmiş sanayi bölgelerine doğru yöneldiğine göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinin daha çok göç alması gerekir?
A) Kıyı Ege
B) Adana
C) Çatalca-Kocaeli
D) Güney Marmara
E) Antalya
8. Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovasında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi daha fazla görülür?
A) Tuzlu topraklar
B) Kahverengi orman toprakları
C) Çernozyomlar
D) Vertisoller
E) Regosoller
9. Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi en fazla doğal göle sahip iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu tür göller en azdır. Bu durum, iki bölgenin aşağıdaki özelliklerden hangisi yönünden öncelikle farklı olmasından kaynaklanır?
A) Yağış şekli
B) Yer şekilleri
C) Yağış rejimi
D) Akarsu rejimi
E) Buharlaşma
10. Doğal bitki toplulukları bir yerde kendiliğinden yetişen bitkilerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Karadeniz İkliminin doğal bitkilerinden biridir?
A) Zakkum                      B) Keçiboynuzu               C) Defne
D) Kestane                          E) Zeytin
11. Aşağıdaki bölgelerimizden hangi ikisi arasındaki nüfus yoğunluğu farkı en fazladır?
A) Marmara – Güneydoğu Anadolu
B) Karadeniz – Akdeniz
C) Marmara – Doğu Anadolu
D) Ege – Marmara
E) Marmara – İç Anadolu
12. Ülkemizde nüfus dağılımına etki eden faktörlerden biride yer şekilleridir. Aşağıdaki alanlardan hangisinin az nüfuslanması yer şekillerinin olumsuz etkisinden kaynaklanmaz?
A) Yukarı Kızılırmak Bölümü
B) Gelibolu Yarımadası
C) Konya Bölümü
D) Menteşe Yöresi
E) Teke Yarımadası
13. Ülkemizde pamuk, tütün, fındık gibi ürünlerin yetiştirildiği yörelerde ürünün hasat edildiği dönemde mevsimlik işçi göçleri görülür. Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde görülen geçici nüfus artışı bu nedene bağlanamaz?
A) Adana                   B) Giresun                 C) Denizli
D) Antalya                  E) Aydın
14. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde görülen plansız kentleşmenin oluşturduğu sorunlardan biri değildir?
A) Kent içi ulaşım sorunlarının artması
B) Doğum oranının artması
C) Gecekondu semtlerinin oluşması
D) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
E) Şehirlerin tarım alanlarına yayılması
15. Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarının kırsal ve kentsel nüfusun bölgelere dağılımı ile nüfus artış hızlarının belirlenmesinin ayrı bir önemi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu belirlemenin amaçlarından biri olamaz?
A)Olası göç yönlerini belirlemek
B) Devlet hizmetlerinden alınan payı belirlemek
C) Nüfusun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını belirlemek
D) Ülke içi nüfus dağılımını belirlemek
E) Kişi başına düşen gelir miktarını arttırmak
16. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de coğrafi bölgelere göre aritmetik nüfus yoğunluğu verilmiştir.

Coğrafi BölgeYoğunluk
Marmara

241 www.sorubak.com

 

Ege100
Akdeniz98
Güneydoğu Anadolu88
Karadeniz73
İç Anadolu63
Doğu Anadolu42
Türkiye99

Tabloya göre;
I. Bölgelerin yüzölçümü,
II. Bölgelerin nüfus sayıları,
III. Bölgelerin yoğunlukları.
bilgilerinden hangisine yada hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                    B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II                 E) II ve III
17.Çok kısa bir süre içinde birdenbire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli akarsular” denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?
A) İç Anadolu Bölgesi’nde
B) Marmara Bölgesi’nde
C) Ege Bölgesi’nde
D) Karadeniz Bölgesi’nde
E) Doğu Anadolu Bölgesi’nde
18. Aşağıdaki akarsulardan hangisi, kaynağını Türkiye sınırları dışından aldığı halde, Türkiye sınırları içinden denize dökülür?
A) Çoruh                      B) Aras                 C) Fırat
D) Asi                     E) Dicle
19. I. Çernozyom
II. Terra Rossa
III. Alüvyal
IV. Kolüvyal
Yukarıdaki toprak türlerinden hangileri zonal (yerli) topraklar grubunda yer alır?
A) I ve II                    B) I ve III              C) II ve III
D) II ve IV               E) III ve IV
20. Doğu Anadolu’daki ova ve havzalarda yaygın olan bozkırlar, İç Anadolu’ya göre daha geç yeşerir ve daha geç sararır. Bu durum, iki bölgenin aşağıdakilerden hangisi yönünden farklı olmasına bağlıdır?
A) Yükselti
B) Bakı
C) Toprak Türü
D) Yer altı suları
E) Yüzölçümü
21. Türkiye bulunan aşağıdaki göllerden hangileri tektonik göllere örnektir?
A) Van, Çamiçi
B) Tuz, İznik
C) Tortum, Sera
D) Bafa, Mogan
E) Durusu, Köyceğiz
22. Tuz Gölü çevresi, Taşeli Platosu, Menteşe Yöresi, Teke Yarımadası, Hakkari Bölümü ve Tunceli yöresi ülkemizin en seyrek nüfuslu alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanların seyrek nüfuslu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yer şekilleri
B) Karstik arazi
C) Kuraklık
D) Ulaşım zorluğu
E) Aşırı yağışlar
23. Aşağıdaki akarsulardan hangisi, kaynağını Türkiye sınırları dışından aldığı halde, Türkiye sınırları içinden denize dökülür?
A) Kura                          B) Aras                     C) Fırat
D) Meriç                     E) Dicle
24. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?
A) Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
B) Tarım alanlarının bölünmesi
C) Doğal afetlerin görülmesi
D) Kırsal alanda hızlı nüfus artışı
E) Sanayinin gelişmesi
25. Tarımda makineleşmenin etkisiyle köyden kente göçler artar. Aşağıdaki kentlerin hangisinde bu kuralın geçerliliği azdır?
A) Artvin                       B) Çankırı                      C) Yozgat
D) Şanlıurfa                   E) Malatya
26.Keşifler sonrası, Dünya’nın bilinmeyen birçok yerlerine ulaşılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, keşifler sonrası gidilen yerlerden biri değildir?
A) Ümit Burnu
B) Kanarya Adaları
C) Orta Amerika
D) Hindistan
E) Filipinler
27.15. yüzyılda Ümit Burnunun keşfi Hint Okyanusunu önemli bir ticaret bölgesi haline getirirken Akdeniz limanları önemini yitirmiştir.
Buna göre, Akdeniz’in tekrar önemli bir ticaret denizi haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucu olmuştur?
A) Süveyş Kanalının açılmasıyla
B) Baharat yolunun gelişmesiyle
C) Panama Kanalının açılmasıyla
D) Coğrafi Keşiflerin sona ermesiyle
E) Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesiyle
28.Samsun limanından Portekiz’in Lizbon limanına doğru hareket eden bir gemi sırasıyla hangi boğazlardan geçmek zorundadır?
A) İstanbul, Cebelitarık, Çanakkale
B) Cebelitarık, Çanakkale, İstanbul
C) Cebelitarık, İstanbul, Çanakkale
D) Çanakkale, İstanbul, Cebelitarık
E) İstanbul, Çanakkale, Cebelitarık
29.Avrupa, doğunun kaliteli baharat ve ipeği ile tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve Asya ile Avrupa arasında İpek yolu olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır.
Buna göre, tarihi İpek yolu, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içinden geçmemektedir?
A) Çin                    B) Özbekistan                  C) İran
D) Türkiye                    E) Cezayir
30. Dil, bir topluluğa ve bir toprağa ait olmanın göstergelerinden biridir. Güney Amerika’da en çok kullanılan diller İspanyolca ve Portekizcedir. Güney Amerika’da bu dillerin yaygın olmasının temel nedeni İspanya ve Portekiz’in öncelikle hangi özellikleriyle ilgilidir?
A) Güney Amerika’ya turist olarak gitmeleriyle
B) Geçmişteki coğrafi keşiflerde etkili olmalarıyla
C) Ticaretin çok yaygın olmasıyla
D) Güney Amerika’ya yakın olmalarıyla
E) Bu dillerin kolay olmasıyla
31.Bir yerde etkili olan doğal afetlerle o yerin coğrafi özellikleri arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayla çelişir?
A) Depremlerin fay hatları çevresinde etkili olması
B) Tüm denizlerin kıyılarında tsunami dalgalarının görülmesi
C) Yüksek dağlık arazilerdeki kar yağışının çığlara neden olması
D) Yüksek ve ani basınç farklarının olduğu yerlerde fırtınaların oluşması
E) Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçen bölgelerde orman yangınlarının daha sık olması
32.Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkenin ürettiği malları deniz yoluyla Amerika kıtasında yer alan ülkelere en kısa yoldan ulaştırabilmesi için sırasıyla aşağıdaki kanal veya boğazlardan hangilerini geçmesi gerekmektedir?
A)İstanbul-Çanakkale-Cebelitarık
B)Süveyş-Panama-Hürmüz
C)Panama-Cebelitarık-Çanakkale
D)İstanbul-Süveyş-Hürmüz
E)Panama-Süveyş-Çanakkale
33.Türkiye’de karstik yapının yaygın olduğu yerlerde yağışın fazla olmasına karşın yer altına sızmanın çok olması, yer üstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle de bu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır.
Aşağıdaki yerlerin hangisindeki nüfus yoğunluğunun azlığı bu duruma bir örnektir?
A) Taşeli plâtosu
B) Ağrı yöresi
C) Tuz gölü çevresi
D) Iğdır ovası
E) Yıldız Dağları Bölümü

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. nick dedi ki:

    bunun cevapları lazım acil…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.