Sor

4. Sınıf İmanın Şartları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İman Nedir?


Kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine iman denir.

İman, İslam inancında temel bir kavramdır ve Arapçada "inanma" veya "inanç" anlamına gelir. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaderin hayır ve şerrinden oluştuğuna inanmasıdır.

Dinimize göre iman, Müslüman olmanın temel şartıdır ve kişinin kalbiyle inanması ve diliyle ikrar etmesi gereklidir.

İmanın Şartları Nelerdir?


İmanın Şartları Altı Tanedir.

➥ Allah’a (c.c.) iman

➥ Meleklere iman

➥ Kaza ve kadere iman

➥ Kitaplara iman

➥ Peygamberlere iman

➥ Ahirete iman

Allah'a iman: Allah'ın (c.c.) varlığına, birliğine (tevhid) ve O'nun tüm mükemmel sıfatlarına inanmaktır. Allah'ın (c.c.) yaratıcı, kudretli ve bilge olduğuna, O'ndan başka ilah olmadığına ve tüm varlıkların O'na muhtaç olduğuna inanmaktır.

Meleklere iman: Allah'ın (c.c.) yarattığı, görevleri yerine getiren ve genellikle insanlarla ilişkisi olmayan nuranî varlıklar olan meleklere inanmaktır. İslam'a göre melekler, Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getiren ve O'nun iradesine göre hareket eden varlıklardır.

Kitaplara iman: Allah'ın (c.c.) peygamberlerine gönderdiği ilahi kitaplara inanmaktır. İslam'a göre önemli ilahi kitaplar arasında Tevrat (Musa'ya indirilen), Zebur (Davud'a indirilen), İncil (İsa'ya indirilen) ve Kur'an-ı Kerim (Muhammed'e indirilen) bulunmaktadır. Müslümanlar, bu kitapların hepsinin Allah'tan (c.c.) geldiğine ve gerçek ilahi vahiy olduğuna inanır.

Peygamberlere iman: Allah'ın (c.c.) insanlara hidayet ve öğüt vermek amacıyla seçtiği peygamberlere inanmaktır. İslam'a göre peygamberler, Allah'ın (c.c.) emirlerini ve vahiylerini insanlara ileten kusursuz ve güvenilir kişilerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere inanır ve onlara saygı gösterir. İslam inancında son peygamber olarak kabul edilen Hz. Muhammed'e inanmak, imanın önemli bir şartıdır.

Ahiret Gününe İman: Dünya hayatının sona ermesinin ardından, insanların diriltilip hesap vermek üzere Allah'ın (c.c.) huzuruna çıkacağı ve amellerine göre cennet veya cehenneme gideceği ahiret gününe inanmaktır. Ahiret günü, İslam inancının temel unsurlarındandır ve kıyamet, diriliş, hesap, sırat, cennet ve cehennem gibi kavramlarla ilgilidir.

Kaza ve kadere iman: Allah'ın (c.c.) ilmi, iradesi ve hikmeti çerçevesinde her şeyin önceden belirlenmiş olduğu anlayışını ifade eder. Kaza, Allah'ın (c.c.) her şeyi önceden bilip takdir etmesi ve her şeyin O'nun ilmi ve iradesiyle gerçekleşmesidir. Kader ise, her şeyin Allah'ın (c.c.) iradesi doğrultusunda belirlenmiş olan ölçü ve düzenidir.

Kaza ve kadere iman, Müslümanların Allah'ın (c.c.) ilmini, iradesini ve hikmetini kabul edip, her şeyin O'nun bilgisi ve takdiriyle gerçekleştiğine inanmalarıdır.

Kelime-i Tevhid ve Anlamı


Tevhid, Allah'ın (c.c.) tek ve eşsiz olduğuna, O'ndan başka ilah ve yaratıcı olmadığına ve O'na ibadet etmek dışında hiçbir varlığa ibadet edilmemesi gerektiğine inanmaktır. Allah’ın (c.c.) bir olduğu, ondan başka ilah olmadığı; eşi, benzeri ve dengi bulunmadığı inancına tevhid adı verilir.

Kelime-i tevhid, "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah." ifadesine denir. Bu ifade, "Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed onun elçisidir." anlamına gelir.

➤ İlahi kitaplar dört tanedir. Bunlar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.

➤ Allah’ın, evrende olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesine kader denir.

➤ Allah’ın, önceden takdir ettiği şeylerin, zamanı geldiğinde onun takdirine uygun şekilde gerçekleşmesine kaza denir.
1

Yüce Allah'ın, insanlara doğru yol olan ilahi yolu göstermek maksadıyla bazı peygamberlere sayfalar halinde gönderdiği ilahi metinlere ne denir?

 • A ) İlahi kitap
 • B ) Metin
 • C ) Hikaye
 • D ) Suhuf

2

Aşağıda verilen kavramlardan hangileri oruç ibadeti ile ilgilidir?

 • A ) imsak-iftar-sahur
 • B ) Sahur-kamet-ezan
 • C ) iftar-ihtar-fitre
 • D ) teravih-hutbe-fitre

3

İslam dininin beş temel esası vardır. Bunlara İslam'ın şartları denir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A ) Kelime-i şehadet getirmek
 • B ) Kaza ve kadere inanmak
 • C ) Ramazan orucu tutmak
 • D ) Zekat vermek

4

Kur'an-ı Kerim ilk defa ve hangi gecede inmeye başlamıştır?

 • A ) Ramazan Ayı - Kadir Gecesi
 • B ) Safer - Berat Gecesi
 • C ) Şaban Ayı - Cuma Gecesi
 • D ) Ramazan Ayı - Cuma Gecesi

5

Kur'an'ı baştan sona okuyup bitirmeye ne denir?

 • A ) Hafız
 • B ) Hatim
 • C ) Ayet
 • D ) Vahiy Katibi

6

Kur'ân-ı Kerim Hz. Muhammed'e hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir?

 • A ) Mikail (as)
 • B ) İsrafil (as)
 • C ) Kirâmen Katibin
 • D ) Cebrail (as)

7

Kur'an ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;
I. Kur'an'ın bozulmasını önlemiştir.
II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.
III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.
İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) II ve III
 • C ) I ve III
 • D ) I, II ve III

8

İnsanın yapmış olduğu eylemlerden sorumlu tutulmasının nedeni hangisidir?

 • A ) Konuşabilmesi- Yazabilmesi
 • B ) Akıl – irade sahibi olması
 • C ) Üstün yetenekli olması
 • D ) Diğer canlılardan farklı olması

"4. Sınıf İmanın Şartları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Kelime-i Şehadetin Okunuşunu ve Anlamı " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.