Sor

Bilimsel Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara bilgi kaynakları denir.

Bilimsel Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler» Araştırma konusu belirleme: Araştırmanızın odaklanacağı konuyu net bir şekilde tanımlayın. Bu, çalışmanızın yönlendirilmesine ve odaklanmasına yardımcı olacaktır.

» Araştırma kaynakları belirleme: Konuyla ilgili güvenilir ve güncel kaynakları tespit edin. Bu kaynaklar, kitaplar, dergiler, tezler, internet kaynakları ve veri tabanları gibi çeşitli türlerde olabilir.

» Bilgi toplama: Seçilen kaynaklardan gerekli bilgileri toplayarak, araştırmanıza dayanak oluşturun. Bu süreçte notlar alarak, önemli bilgileri ve kaynakları kaydedin.

» Rapor hazırlama: Toplanan bilgileri düzenli ve mantıklı bir yapı içinde sunarak, araştırmanızın sonuçlarını ve bulgularını ortaya koyun. Raporunuzun başlangıç, gelişme ve sonuç bölümleri olması önemlidir.

» Kaynakça belirtme: Araştırmanızda yararlanılan tüm kaynakları, uygun bir biçimde belirtin. Bu, araştırmanızın güvenilirliğini artırır ve okuyucuların ilave bilgilere ulaşmasını kolaylaştırır.

Ek olarak, araştırmanızın etik kurallara uygun olması, çalışmanızın bilimsel değerini ve kabul edilebilirliğini artırır. İyi bir bilimsel araştırma, aynı zamanda objektif, tutarlı ve tekrarlanabilir olmalıdır.

Bilgi Kaynaklarımız


Bilgi kaynakları, bilgi ve öğrenme süreçlerimizde başvurduğumuz ve farklı alanlarda bilgi sağlayan materyallerdir. Başlıca bilgi kaynakları şunlardır:

Kitaplar: Genel veya özel konularda bilgi sağlayan yazılı eserlerdir. Kitaplar, kurgusal ve kurgusal olmayan eserler olarak iki ana kategoriye ayrılabilir.

Gazeteler: Günlük veya haftalık olarak yayımlanan, güncel olaylar ve haberler hakkında bilgi veren yazılı basın ürünleridir.

Dergiler: Belirli aralıklarla (aylık, haftalık, yıllık) yayımlanan, daha çok belirli konulara veya alanlara odaklanan süreli yayınlardır.

Ansiklopediler: Geniş kapsamlı, alfabetik sırayla düzenlenmiş ve çeşitli konuları kapsayan bilgi kaynaklarıdır.

Sözlükler: Sözcüklerin anlamlarını, kökenlerini, yazılışlarını ve kullanımlarını içeren kaynaklardır.

İnternet: Bilgiye anında erişim sağlayan ve sürekli güncellenen dijital bir platformdur. İnternet, web siteleri, veri tabanları ve çevrimiçi dergi ve kitaplar gibi çok çeşitli bilgi kaynaklarını içerir.

Almanaklar: Yıllık olarak yayımlanan, o yılın önemli olaylarını, istatistiklerini ve genel bilgilerini içeren kaynaklardır.

Atlaslar: Coğrafi bilgileri, haritaları ve uydu görüntülerini içeren, dünya veya belirli bölgeler hakkında toplu bilgi sunan kaynaklardır.

Biyografiler: Kişilerin yaşamlarını anlatan ve genellikle başka yazarlar tarafından kaleme alınan eserlerdir.

Otobiyografiler: Kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları eserlerdir.

Akademik dergiler: Belirli bilim ve araştırma alanlarında uzmanlaşmış, hakemli ve süreli yayınlardır. Akademik dergiler, bilimsel araştırmaların yayımlanarak diğer araştırmacılara ve ilgili topluluklara sunulduğu önemli bilgi kaynaklarıdır.

Bu bilgi kaynakları, öğrenme ve bilgi edinme süreçlerimizde önemli bir rol oynar ve yaşam boyu öğrenme ve gelişimimize katkı sağlar.

Kaynakça Nedir? Kaynakça Nasıl Yazılır?Kaynakça, akademik ve bilimsel çalışmalarda kullanılan bir bölümdür. Yapılan araştırma ve çalışmalar sırasında yararlanılan kaynakları belirtir. Kaynakça yazarken bazı kurallar ve standartlar bulunmaktadır.
Kaynakçada Şunlar Yer Almalıdır:
Yazarın soyadı ve adı: Eserdeki yazarın soyadı ve adı belirtilmelidir. Genellikle soyadı önce yazılır.

Kitabın veya eserin adı: Yararlanılan kitabın veya eserin tam adı yazılmalıdır.

Basıldığı yayınevi: Eserin basıldığı yayınevi veya yayımcı kuruluş belirtilmelidir.

Basıldığı yer ve yılı: Eserin basıldığı şehir ve basım tarihi (yıl) yazılmalıdır.

Örnek bir kaynakça girdisi şu şekildedir:
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Kitabın Adı. Basıldığı Yer: Yayınevi.

Süreli yayınlar için ise şu format kullanılabilir:
Yazarın soyadı, Adı. (Yayın Tarihi). Makale başlığı. Süreli Yayının Adı, cilt(numara), sayfa aralığı.

İnternet kaynakları için ise şu format uygundur:
Yazarın soyadı, Adı. (Yayın Tarihi). Başlık. Erişim tarihi, URL

Kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar:

Alfabetik sıra: Kaynakça bölümünde kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik sırayla listelenmelidir.

İmla ve noktalama işaretleri: Kaynakçada kullanılan imla ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

Kaynak türleri: Kitaplar, dergi makaleleri, tezler, raporlar, internet kaynakları gibi farklı türdeki kaynaklar için farklı formatlar kullanılabilir. Kullanılan formatın tutarlı olması önemlidir.

İntihal ve telif hakkı: Başkalarının fikirlerini ve çalışmalarını kaynakça kullanarak doğru bir şekilde atıfta bulunarak kullanmalısınız. İntihal yapmak telif hakkı ihlali olarak kabul edilir ve etik olmayan bir davranıştır.
1

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarından değildir?

 • A ) ansiklopedi
 • B ) internet
 • C ) kitap
 • D ) defter

2

Hazırladığımız bir araştırma ödevinde, elde ettiğimiz bilgileri, nereden elde ettiğimizi aşağıdakilerden hangisinde belirtiriz?

 • A ) kaynakça
 • B ) dipnot
 • C ) önsöz
 • D ) başlık

3

Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur.
Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

 • A ) Gözlemci
 • B ) Sabırlı
 • C ) Tutumlu
 • D ) Şüpheci

4

Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
(.....) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
(.....) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
(.....) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalarıdır
(.....) Araştırmalarımızda Genel Ağ sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

 • A ) DYDY
 • B ) DYDD
 • C ) YYDD
 • D ) DYYD

5

Bir ürünün ilk defa ortaya konulmasına ne ad verilir?

 • A ) icat
 • B ) teknoloji
 • C ) bilim
 • D ) mucit

6

Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • A ) Sorun çözmeye çalışmaları.
 • B ) Tembelliği sevmeleri.
 • C ) Bencil olmaları.
 • D ) Sorumsuz olmaları.

7

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır?

 • A ) Telgraf
 • B ) Televizyon
 • C ) Bilgisayar
 • D ) Cep Telefonu

8

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A ) Meraklı olma
 • B ) Yaratıcı zeka
 • C ) Bencillik
 • D ) Gözlem yapma

"Bilimsel Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Teknolojik Gelişmelerin Sosyal İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.