Sor

5. Sınıf Hava Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hava kirliliği, insanların sağlığını ve çevreyi tehdit eden önemli bir sorundur. Günümüzde giderek artan hava kirliliği seviyeleri, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için ciddi endişe kaynağıdır. Hava kirliliği, insanların ve diğer canlıların yaşadığı atmosfere zararlı maddelerin salınması sonucu ortaya çıkan bir sorundur.

Hava Kirliliğinin Nedenleri


Hava kirliliği, doğal ve insan kaynaklı faktörlerle oluşur.

Endüstriyel faaliyetler: Fabrikalar ve tesisler, enerji üretimi, madencilik ve kimyasal üretim gibi endüstriyel süreçler sırasında hava kirliliğine yol açan zararlı maddeleri atmosfere salarlar.
Fosil yakıtların kullanımı: Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılması, sera gazları ve kirli hava partikülleri açığa çıkararak hava kirliliğine neden olur.
Taşıtlar: Otomobiller, kamyonlar, otobüsler ve diğer motorlu taşıtlar, egzoz gazlarıyla hava kirliliğine katkıda bulunur.
Tarım: Gübre ve pestisit kullanımı, metan ve amonyak gibi zararlı gazların atmosfere salınmasına yol açarak hava kirliliğini artırır.
Orman yangınları: Doğal veya insan kaynaklı orman yangınları, duman ve zararlı partiküllerin havaya karışmasına neden olur.
Enerji üretimi: Termik santraller ve diğer enerji üretim tesisleri, enerji üretimi sırasında sera gazları ve kirli hava partikülleri açığa çıkararak hava kirliliğine katkıda bulunur.
Katı atık yakma: Evsel ve endüstriyel atıkların yakılması, duman ve zararlı gazların atmosfere salınmasına neden olur.
İnşaat faaliyetleri: İnşaat alanlarında toz, ince partikül ve zararlı gazlar açığa çıkarak hava kirliliğine yol açar.
Evsel ısınma: Kömür, odun ve diğer katı yakıtların evlerde yakılması, duman ve zararlı partiküllerin havaya karışmasına neden olur.
Volkanik aktivite: Volkanlar, doğal olarak meydana gelen hava kirliliğine neden olan gazlar ve partiküller açığa çıkarır.

Hava Kirliliğinin Etkileri


Hava kirliliği, insan sağlığı, ekosistemler ve iklim üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Solunum ve kalp-damar hastalıkları, astım, akciğer kanseri ve ölümlere yol açabilir. Ekosistemlerde ise bitki ve hayvan yaşamı üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Ayrıca hava kirliliği, iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazlarının yayılmasına sebep olur.

Hava Kirliliğinin Belirtileri


Hava kirliliğinin varlığı, çeşitli belirtilerle anlaşılabilir. Görünür belirtiler arasında sis, duman ve hava kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda görülen kirli ve soluk görünümlü hava bulunmaktadır. Hava kirliliği yüksek olduğunda, insanlar solunum problemleri, göz yanması, baş ağrısı ve alerjik reaksiyonlar yaşayabilirler.

Hava Kirliliği Sağlık Riskleri


Hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmak, solunum ve kalp-damar hastalıklarına, astıma, kronik bronşite ve hatta akciğer kanserine yol açabilir. Ayrıca, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar gibi hassas gruplar için daha büyük riskler oluşturur.

Hava kirliliği, dünya genelinde yaşayan insanlar ve çevre için büyük bir tehdittir. Hava kirliliğinin nedenlerinin farkında olmak ve bu nedenleri azaltmaya yönelik politikalar ve önlemler benimsemek, hem insan sağlığını hem de ekosistemlerin sürdürülebilirliğini korumak için kritik öneme sahiptir. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi çözüm önerileri, hava kirliliği sorununun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.
1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Çevremizde, canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim halindedirler.
 • B ) Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkabilir.
 • C ) Fosil yakıtların kullanılması doğayı olumlu yönde etkiler.
 • D ) Toprak kirliliği canlıların yașam alanlarını yok ederek biyoçeșitliliği azaltır.

2

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ülkemizde nesli tükenen canlılara kelaynak örnek verilebilir.
 • B ) Bilinçsiz avlanma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler
 • C ) Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları korumak için hayvanat bahçeleri kurulmalıdır
 • D ) Bir canlı çeşidinin neslinin tükenmesi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler.

3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Savaşlar çevre kirliliğine neden olur.
 • B ) Çevre kirlilikleri kısa sürede temizlenebilir.
 • C ) Çevre canlı ve cansız varlıklardan oluşur.
 • D ) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür.

4

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?
I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Suni gübre kullanımını artırmak
III. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

5

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Organik tarımın tercih edilmesi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken tedbirlerden biridir
 • B ) Deterjanların ve kimyasal maddelerin aşırı kullanılması su ve toprakta yaşayan canlıların yaşam alanlarını tehdit eder
 • C ) Biyoçeşitliliği arttırmak için yeni tarım alanları açılmalıdır
 • D ) Kelaynak kuşları ülkemizde nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alır

6

İnsanların yaşamsal faaliyetleri sonucu çevre kirliliği meydana gelebilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tür bir çevre kirliliği değildir?

 • A ) Sanayi atıklarının suları kirletmesi
 • B ) Evlerde kullanılan kalitesiz yakıtların havayı kirletmesi
 • C ) Yanardağ patlaması sonucu zehirli gaz ve küllerin havaya yayılması
 • D ) Fabrikalardan salınan gazların havayı kirletmesi

7

Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
 • B ) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
 • C ) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
 • D ) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.

8

Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) Çevre
 • B ) Biyoçeşitlilik
 • C ) Doğa
 • D ) Ev

"5. Sınıf Hava Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? Maddeler Halinde" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Kasırgalar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.