Sor

5. Sınıf Çevre Kirliliğinin Sonuçları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çevre kirliliği, dünya genelinde yaşanan önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Sanayileşme, nüfus artışı ve doğal kaynakların aşırı tüketilmesi gibi etkenlerle ortaya çıkan çevre kirliliği, insanlar ve doğal ekosistemler üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu makalede, çevre kirliliğinin temel sonuçlarına ve etkilerine odaklanarak, konuya dair bilgi sunmayı amaçlıyoruz.

Fosil Yakıt Kullanımının Azaltılması

Çevre kirliliğinin en önemli sonuçlarından biri fosil yakıt kullanımının azaltılmasıdır. Hava kirliliğine, sera gazı emisyonlarına ve küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların kullanımı, doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel zararlara yol açmaktadır. Bu durum, alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi ve enerji verimliliği uygulamalarını gerekli kılmaktadır.

Ozon Tabakasının İncelmesi

Çevre kirliliği sonucu, ozon tabakasının incelmesi yaşanmaktadır. Ozon tabakası, insan ve doğal yaşamı zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan önemli bir kalkandır. İncelen ozon tabakası, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaparken, iklim değişikliği ve küresel ısınmayı da tetiklemektedir.

Doğal Dengenin Bozulması

Çevre kirliliği, doğal dengelerin bozulmasına neden olmaktadır. Çeşitli kirlilik türleri, ekosistemleri ve türler arası etkileşimleri olumsuz yönde etkileyerek, biyolojik çeşitlilik kaybına yol açar. Bu durum, doğal süreçlerin ve ekosistem hizmetlerinin aksamasına sebep olmaktadır.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biridir. Kirlilik kaynaklı sera gazı emisyonları, atmosferdeki ısıyı artırarak, küresel sıcaklık ortalamalarında yükselmeye neden olur. Bu durum, deniz seviyesinin yükselmesi, hava olaylarının şiddetlenmesi ve ekosistemlerin değişmesi gibi pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getirir.

Su Kaynaklarının Tükenmesi

Çevre kirliliğinin bir diğer sonucu ise su kaynaklarının tükenmesidir. Endüstriyel ve evsel atıkların su kaynaklarına karışması, su kirliliği ve temiz su kaynaklarının azalmasıyla sonuçlanır. Bu durum, özellikle suya bağımlı ekosistemler ve su kıtlığı yaşayan bölgeler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, temiz su kaynaklarının azalması, insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere yol açar.

Deniz Kirliliği ve Plastik Atıklar
Plastik atıklar ve endüstriyel kirlilik, özellikle denizlerde ciddi kirliliğe neden olmaktadır. Deniz canlıları ve kuşlar için ölümcül olabilen plastik atıklar, ekosistemlerin dengesini bozar ve biyolojik çeşitliliği azaltır. Deniz kirliliği, aynı zamanda denizlerden elde edilen besin kaynaklarının kalitesini düşürerek insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yapar.

Gürültü Kirliliği
Gürültü kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için ciddi bir çevre kirliliği sorunudur. Trafik, inşaat çalışmaları ve endüstriyel faaliyetler gibi faktörler, gürültü kirliliğinin temel kaynaklarıdır. Gürültü kirliliği, insanların yaşam kalitesini düşürerek stres, uyku bozuklukları ve işitme kaybı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Toprak Kirliliği ve Verimliliğin Azalması
Tarım ilaçları, kimyasal atıklar ve katı atıkların toprakla temas etmesi sonucunda toprak kirliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, toprak verimliliğinin düşmesine ve tarım ürünlerinin kalitesinin azalmasına yol açar. Ayrıca, toprak kirliliği nedeniyle, insan ve hayvanların beslenme zincirine giren kirletici maddeler, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çevre kirliliği, dünya genelinde yaşanan ve insanların yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir sorundur. Fosil yakıt kullanımının azaltılması, ozon tabakasının incelmesi, doğal dengenin bozulması, küresel ısınma ve iklim değişikliği ve su kaynaklarının tükenmesi gibi çevre kirliliğinin sonuçları, insan ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, bireysel ve toplumsal düzeyde bilinçli adımlar atılması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun yaşam tarzları benimsemek ve doğal kaynakları bilinçli kullanmak, çevre kirliliğinin etkilerini azaltmada ve gelecekte sürdürülebilir bir yaşamın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.
1

Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

 • A ) Tarımda bitkisel ve hayvansal gübre kullanılması.
 • B ) Tarımsal alanlarda zirai ilaç kullanılması.
 • C ) Ulaşım ve enerji üretimi için doğanın tahrip edilmesi.
 • D ) Sanayinin gelişmesi ve birçok fabrika kurulması.

2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dinozorlar, insan faaliyetleri sonucunda günümüzde yaşamamaktadır
 • B ) Sadece belirli bir bölgede yaşayabilen canlı türü o bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlar.
 • C ) Aşırı avlanma, orman yangınları gibi sebeplerle birçok canlı türü ortaya çıkar.
 • D ) Ülkemizde Akdeniz foku, kelaynak kuşu, su kaplumbağası gibi canlı türlerinin nesli tükenmiştir

3

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Egzoz dumanları
 • B ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
 • C ) Soba bacalarından çıkan gazlar
 • D ) Bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar

4

Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir?

 • A ) Oluşan zehirli gazlar akciğer kanserine neden olur.
 • B ) Ormanların yok olması nedeniyle oksijen miktarı azalır.
 • C ) Temiz su bulunamaması sonucu bulaşıcı hastalıklar artar.
 • D ) Şehirlerde plansız kentleşmenin yapılması

5

Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
 • B ) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
 • C ) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
 • D ) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.

6

Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

 • A ) Marmara bölgesi
 • B ) Ege Bölgesi
 • C ) İç Anadolu Bölgesi
 • D ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

7

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

 • A ) Geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması.
 • B ) Güneş enerjisinden daha çok yararlanılması.
 • C ) Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması.
 • D ) Fosil yakıtların kullanımının artırılması.

"5. Sınıf Çevre Kirliliğinin Sonuçları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Deprem Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.