Sor

5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenen Hayvanlar Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Türkiye'de nesli tükenmiş olan bazı hayvanlar

Ülkemizde Nesli Tükenen Hayvanlar


Asya aslanı: Orta Doğu ve Anadolu'da yaşayan bu büyük kedi türü, avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Asya fili: Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde yaşayan bu fil türü, yaşam alanı kaybı ve avlanma nedeniyle yok olmuştur.
Anadolu parsı: Anadolu ve Türkiye'nin doğusunda yaşayan bu büyük kedi türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Kunduz: Türkiye'de tarih öncesi dönemlerde yaşayan bu memeli türü, yaşam alanlarının kaybı ve insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenmiştir.
Anadolu leoparı: Anadolu ve Türkiye'nin güneyinde yaşayan bu büyük kedi türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Mersin balığı: Türkiye'nin tatlı sularında yaşayan bu balık türü, su kirliliği ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle yok olmuştur.
Yakalı toy kuşu: Türkiye'nin doğusunda yaşayan bu kuş türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Kafkas öküzü: Türkiye'nin kuzeydoğusunda yaşayan bu öküz türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Yılanboyun: Türkiye'de tarih öncesi dönemlerde yaşayan bu kuş türü, yaşam alanı kaybı ve insan faaliyetleri nedeniyle yok olmuştur.
Orman horozu: Türkiye'nin ormanlık alanlarında yaşayan bu kuş türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Asya çitası: Türkiye'nin doğusunda yaşayan bu büyük kedi türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Hazar kaplanı: Türkiye'nin doğusunda yaşayan bu büyük kedi türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.
Hubara: Türkiye'nin doğusunda yaşayan bu kuş türü, avlanma ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tükenmiştir.

Bu türlerin nesli tükenmiş olsa da, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yaşayan türlerin korunması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Canlıların Nesilleri Neden Yok Olmaktadır?


Canlıların nesilleri, çeşitli faktörler nedeniyle yok olmaktadır. İşte bu faktörlerin başlıcaları ve nasıl etkiledikleri:

Habitat kaybı: İnsanların tarım, endüstri, kentleşme ve altyapı projeleri için doğal yaşam alanlarını tahrip etmesi, canlıların yaşam alanlarının kaybolmasına ve popülasyonlarının düşmesine neden olmaktadır.

Aşırı avlanma ve kaçak avcılık: Sürdürülebilir olmayan avlanma yöntemleri ve kaçak avcılık, hayvan popülasyonlarının hızla azalmasına ve bazı türlerin neslinin tükenmesine yol açmaktadır.

Kirlilik: Tarım, endüstri ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik, su ve toprak ekosistemlerini olumsuz etkileyerek canlıların yaşam alanlarını ve üreme yeteneklerini azaltmaktadır.

İklim değişikliği: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, ekosistemlerde ve yaşam alanlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu, canlıların uyum sağlayamayacakları hızda yaşam alanlarının değişmesine ve nesillerinin tükenmesine yol açmaktadır.

Yabancı türlerin yayılması: İnsanlar tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak yeni yaşam alanlarına taşınan yabancı türler, yerel türlerle rekabete girerek, yerel türlerin popülasyonlarının azalmasına ve hatta yok olmasına neden olmaktadır.

Doğal afetler: Sel, deprem, orman yangını gibi doğal afetler, canlıların yaşam alanlarına ve popülasyonlarına zarar vererek nesillerinin tükenmesine neden olabilir.

Genetik çeşitlilik kaybı: Küçük ve izole popülasyonlarda, genetik çeşitlilik kaybı ve içe doğru çiftleşme nedeniyle, türlerin uyum yeteneği azalır ve bu da neslinin tükenmesine yol açabilir.

Bu faktörlerle mücadele etmek ve canlıların nesillerini korumak için, çevre politikaları ve eylem planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Halkın bilinçlendirilmesi ve doğal yaşamın öneminin anlatılması, doğal yaşam alanlarının ve canlı türlerinin korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Nesli Tükenmekte Olan Canlıları Nasıl Koruyabiliriz?


Nesli tükenen hayvanlar, ekosistem dengesinin bozulmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına yol açar.

Bu nedenle, mevcut türlerin korunması için şu önlemler alınmalıdır:

Yasal düzenlemeler: Avlanma ve ticaretin sınırlandırılması, koruma alanlarının oluşturulması ve habitatların korunması gibi yasaların güçlendirilmesi gereklidir.

Eğitim ve farkındalık: Halkın ve özellikle çocukların doğal yaşam ve biyoçeşitlilik konularında eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, doğa koruma çalışmalarının başarısı için önemlidir.

Bilimsel araştırmalar: Nesli tükenmekte olan türlerin ve yaşam alanlarının izlenmesi, koruma önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve gelecekteki tehditlerin önceden belirlenmesi için bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.

Doğal yaşam alanlarının korunması: Canlıların yaşam alanlarını ve ekosistemleri korumak için, sürdürülebilir orman ve su yönetimi uygulamaları benimsenmeli ve yaşam alanlarının tahrip edilmesine neden olan projelerin etkileri en aza indirilmelidir.

Yabancı türlerle mücadele: Yabancı türlerin yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılmalı ve yabancı türlerle mücadele stratejileri geliştirilmelidir.

Küresel iklim değişikliği ile mücadele: Küresel iklim değişikliği ve habitat kaybının etkilerini azaltmak için, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği uyum stratejileri geliştirilmelidir.

Topluluk katılımı: Yerel toplulukların doğal kaynakların yönetimine ve korunmasına katılımı teşvik edilmeli ve yerel bilgi ve geleneklere saygı gösterilmelidir.

Tüm bu önlemler, ülkemizde ve dünya genelinde nesli tükenen ve tükenmekte olan canlı türlerinin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir.
1

Canlının beslenme ve barınma faaliyetini gerçekleştirdiği alana ne ad verilir?

 • A ) Evren
 • B ) Habitat
 • C ) Kıta
 • D ) Dünya

2

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan biridir?

 • A ) Kunduz
 • B ) Kelaynak
 • C ) Alageyik
 • D ) Bataklık baykuşu

3

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Biyoçeşitliliğin sağlık, çevre ve ekonomi üzerinde önemli etkisi vardır
 • B ) Bitkiler, tüm canlıların besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar
 • C ) Bitkiler ilaç yapımında, mobilyacılıkta, dokumacılıkta ham madde olarak kullanılır
 • D ) Nesli tükenmekte olan canlıların artması biyoçeşitliliği arttırır

4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Çevremizde, canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim halindedirler.
 • B ) Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkabilir.
 • C ) Fosil yakıtların kullanılması doğayı olumlu yönde etkiler.
 • D ) Toprak kirliliği canlıların yașam alanlarını yok ederek biyoçeșitliliği azaltır.

5

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

6

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ülkemizde nesli tükenen canlılara kelaynak örnek verilebilir.
 • B ) Bilinçsiz avlanma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler
 • C ) Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları korumak için hayvanat bahçeleri kurulmalıdır
 • D ) Bir canlı çeşidinin neslinin tükenmesi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler.

7

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir
 • B ) Bitki sayısı fazla olan bir bölgenin biyoçeşitliliği de kesinlikle zengindir
 • C ) Birçok bitki türü ilaç yapımında kullanılabilmektedir
 • D ) Dünya nüfusunun artması ve aşırı kentselleşme canlı yaşam alanlarını olumsuz etkiler.

8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

 • A ) Geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması.
 • B ) Güneş enerjisinden daha çok yararlanılması.
 • C ) Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması.
 • D ) Fosil yakıtların kullanımının artırılması.

"5. Sınıf Ülkemizde Nesli Tükenen Hayvanlar Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Deprem Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.