Sor

5. Sınıf Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler nelerdir?
Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler, sürdürülebilir ve dengeli bir ekosistem için hayati öneme sahiptir.

Eğitim ve farkındalık: İnsanlar biyoçeşitliliğin önemi ve korunmasına yönelik adımlar hakkında bilgilendirilmeli ve farkındalık yaratılmalıdır.

Yasal düzenlemeler: Biyoçeşitliliği korumaya yönelik yasalar ve düzenlemeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Sürdürülebilir kalkınma: Ekonomik büyüme ve kalkınma, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile dengeli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Ekosistem hizmetlerinin değeri: Ekosistem hizmetlerinin değeri tanınmalı ve bu hizmetlerin sürdürülebilir kullanımı için politikalar geliştirilmelidir.

Koruma alanları: Doğal yaşam alanları ve su kaynakları koruma altına alınmalı ve doğal habitatların yönetimi ve korunması için politikalar uygulanmalıdır.

Kontrollü avlanma ve otlatma: Aşırı ve kontrolsüz avlanma, otlatma ve bitki toplama faaliyetleri önlenmeli ve bu konuda denetimler artırılmalıdır.

Organik tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları: Organik tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türlerin korunması: Tabiat parkları ve doğal yaşam koruma alanları oluşturularak, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler koruma altına alınmalıdır.

Ormanların korunması ve ağaçlandırma: Ormanlar tahrip edilmemeli, ormansızlaşma önlenmeli ve ağaçlandırma faaliyetleri desteklenmelidir.

Kimyasal maddelerin kullanımının azaltılması: Tarım ilaçları, deterjanlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilmeli ve bu maddelerin kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Atık yönetimi: Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları teşvik edilmeli ve çevre kirliliği kontrol altında tutulmalıdır.
1

Canlının beslenme ve barınma faaliyetini gerçekleştirdiği alana ne ad verilir?

 • A ) Evren
 • B ) Habitat
 • C ) Kıta
 • D ) Dünya

2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dinozorlar, insan faaliyetleri sonucunda günümüzde yaşamamaktadır
 • B ) Sadece belirli bir bölgede yaşayabilen canlı türü o bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlar.
 • C ) Aşırı avlanma, orman yangınları gibi sebeplerle birçok canlı türü ortaya çıkar.
 • D ) Ülkemizde Akdeniz foku, kelaynak kuşu, su kaplumbağası gibi canlı türlerinin nesli tükenmiştir

3

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

 • A ) Geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması.
 • B ) Güneş enerjisinden daha çok yararlanılması.
 • C ) Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması.
 • D ) Fosil yakıtların kullanımının artırılması.

4

Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

 • A ) Hava kirliliği
 • B ) Toprak kirliliği
 • C ) Ev kirliliği
 • D ) Su kirliliği

5

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Tarım ilaçlarının toprak kirliliğine etkisi yoktur
 • B ) Kullanılan deodorantlar hava kirliliğine sebep olur.
 • C ) Deniz ve okyanuslara karışan petrol atıkları su kirliliğine sebep olur
 • D ) Atık pillerin rasgele toprağa atılması toprak kirliliğine sebep olur

6

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen insan kaynaklı bir etken değildir?

 • A ) Hızlı nüfus artışı
 • B ) Aşırı avlanma
 • C ) Volkan patlamas
 • D ) Doğal kaynakların aşırı kullanımı

7

Aşağıdaki canlılardan hangisi dünyada nesli tükenen hayvanlardan birisi değildir?

 • A ) Dinazor
 • B ) Arakorya Ağacı
 • C ) Keseli Kurt
 • D ) Göl Soğanı

8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan biridir?

 • A ) Kunduz
 • B ) Kelaynak
 • C ) Alageyik
 • D ) Bataklık baykuşu

"5. Sınıf Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Heyelan Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.