Sor

5. Sınıf Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Biyoçeşitliliği tehdit eden çevresel, beşeri ve insan kaynaklı faktörler nelerdir?
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler, canlı türlerinin ve ekosistemlerin çeşitliliğini azaltarak, doğal düzenin bozulmasına ve sonunda türlerin yok olmasına yol açar.

Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler


Aşırı nüfus artışı: Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynaklara ve yaşam alanlarına talebi artırarak, biyoçeşitlilik üzerinde baskı oluşturur.

Çevre kirliliği: Hava, su ve toprak kirliliği, biyoçeşitliliğe zarar veren faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle su ekosistemlerini tehdit eden atıklar ve kimyasallar, türlerin yaşamlarını tehlikeye atabilir.

Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi: Tarım, madencilik, kentleşme ve altyapı projeleri gibi insan faaliyetleri, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesine ve türlerin yaşama alanlarının daralmasına yol açar.

Doğal kaynakların aşırı kullanımı: Ormanların ve diğer doğal kaynakların aşırı kullanılması, türlerin yaşam alanlarını azaltarak, biyoçeşitliliği tehdit eder.

Sulak alanların kurutulması: Sulak alanlar, pek çok tür için önemli yaşam alanlarıdır. Bu alanların insan faaliyetleri nedeniyle kurutulması, biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Aşırı avlanma: Aşırı avlanma, deniz ve karasal türler üzerinde büyük bir baskı oluşturarak, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği: Küresel sıcaklık artışı ve iklim değişikliği, ekosistemlerin dengesini bozar ve türlerin yaşam alanlarını daraltır.

Erozyon: Toprak erozyonu, toprak verimliliğini azaltarak, biyoçeşitliliğin azalmasına yol açar.

Orman yangınları: İnsanlar ve doğal nedenlerle çıkan orman yangınları, yaşam alanlarını yok ederek biyoçeşitliliği tehdit eder.

Aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması: Aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması, ekosistemlerin dengesini bozar ve biyoçeşitliliğin azalmasına yol açar.

Doğal afetler: Depremler, sel ve kasırgalar gibi doğal afetler, ekosistemlerde önemli tahribatlara ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir.

Nükleer patlamalar: Nükleer kazalar ve patlamalar, radyasyon yayarak canlılar üzerinde ölümcül etkilere sahip olabilir ve biyoçeşitliliği önemli ölçüde azaltabilir.

Asit yağmurları: Sanayi ve enerji üretimi faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliği, asit yağmurlarına yol açar. Bu yağmurlar, toprak ve su ekosistemlerini olumsuz etkileyerek, biyoçeşitliliği tehdit eder.

İstilacı türler: Yerel türlerin yaşam alanlarına giren ve yerleşen istilacı türler, yerel türlerin yaşamlarını ve ekosistemlerin dengesini tehdit edebilir.

Biyoteknoloji ve genetik mühendislik: Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğaya salınması, bilinmeyen ve tahmin edilemeyen sonuçlara yol açarak, biyoçeşitliliği etkileyebilir.

Habitat parçalanması: Doğal yaşam alanlarının insan faaliyetleri sonucu parçalanması, türlerin hareket etme ve üreme olanaklarını azaltarak, biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

İnsan ve vahşi yaşam çatışmaları: İnsanların doğal yaşam alanlarına müdahalesi, vahşi yaşam ile insanlar arasında çatışmaların artmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir.

Zehirli kimyasallar ve pestisitler: Tarım ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılan zehirli kimyasallar ve pestisitler, canlı türleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir ve biyoçeşitlilik üzerindeki baskıyı artırabilir.

Tüm bu faktörler, biyoçeşitliliği tehdit eden karmaşık ve iç içe geçmiş unsurlardır. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi için, bu faktörlerin her birinin etkilerinin anlaşılması ve uygun yönetim stratejilerinin geliştirilmesi önemlidir.
1

Aşağıdaki yapılan uygulamalardan hangisi çevre kirliliğini azaltmaz?

 • A ) Pet şişelerin geri dönüşüm kutularına atılması
 • B ) Meyve kabuklarının toprağa gömülmesi
 • C ) Sanayileşmenin artması
 • D ) Fabrika bacalarına filtre takılması

2

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?
I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Suni gübre kullanımını artırmak
III. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

3

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir
 • B ) Bitki sayısı fazla olan bir bölgenin biyoçeşitliliği de kesinlikle zengindir
 • C ) Birçok bitki türü ilaç yapımında kullanılabilmektedir
 • D ) Dünya nüfusunun artması ve aşırı kentselleşme canlı yaşam alanlarını olumsuz etkiler.

4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Çevremizde, canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim halindedirler.
 • B ) Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkabilir.
 • C ) Fosil yakıtların kullanılması doğayı olumlu yönde etkiler.
 • D ) Toprak kirliliği canlıların yașam alanlarını yok ederek biyoçeșitliliği azaltır.

5

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş canlılardan biridir?

 • A ) Kunduz
 • B ) Kelaynak
 • C ) Alageyik
 • D ) Bataklık baykuşu

6

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A ) Pil
 • B ) Ağaç yaprakları
 • C ) Plastik ürünler
 • D ) Suni gübreler

7

Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.
Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir?

 • A ) Atık yağların lavaboya dökülmesi
 • B ) Kömürün yanması sonucu havaya zehirli gazların salınması
 • C ) Petrol tankerinden kaza sonucu petrolün denize yayılması
 • D ) Çamaşırların yıkanması sonucu oluşan suların kanalizasyona karışması

8

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Savaşlar çevre kirliliğine neden olur.
 • B ) Çevre kirlilikleri kısa sürede temizlenebilir.
 • C ) Çevre canlı ve cansız varlıklardan oluşur.
 • D ) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür.

"5. Sınıf Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.