Sor

UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), uluslararası işbirliği ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan bir Birleşmiş Milletler örgütüdür. UNESCO'nun ana amacı, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında işbirliğini artırmak suretiyle dünya barışını ve güvenliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, UNESCO'nun faaliyet gösterdiği başlıca alanlar şunlardır:

Eğitim: UNESCO, kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişimi artırmayı hedefler. Örgüt, eğitim politikalarının geliştirilmesine, öğretmen eğitimine ve okullaşma oranlarının artırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, ömür boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi programlarına destek verir.

Bilim: UNESCO, bilimsel araştırma ve politika geliştirme alanında işbirliğini teşvik eder. Örgüt, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bilimsel bilgi ve yeniliklerin paylaşılmasını ve uygulanmasını destekler. Bu amaçla, doğal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve su bilimleri alanlarında çalışmalar yürütür.

Kültür: UNESCO, kültürel mirasın korunması ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi konularında faaliyet gösterir. Örgüt, Dünya Mirası Listesi'ni oluşturarak ve somut olmayan kültürel mirası belgeleyerek kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kültürlerarası diyalog ve kültürel endüstrilerin gelişimini destekler.

İletişim ve bilgi: UNESCO, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımını artırmayı ve medya ve bilgi okuryazarlığına yönelik eğitim programlarını desteklemeyi amaçlar. Örgüt, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ile ilgili çalışmalar yürütür ve medyanın bağımsızlığını ve çoğulculuğunu savunur.

Sürdürülebilir kalkınma: UNESCO, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında faaliyetler yürütür. Örgüt, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konularda çalışmalar yaparak, küresel sorunların üstesinden gelmeye yönelik çözümler geliştirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca, yerel ve yerli bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve toplulukların sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katılımını teşvik eder.

Cinsiyet eşitliği: UNESCO, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında cinsiyet eşitliğini teşvik eder. Örgüt, kız çocuklarının eğitime erişimini artırmaya yönelik programlar düzenler ve kadınların bilim ve teknoloji alanlarında temsilini güçlendirmek için çalışır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini politika ve programlarında dikkate alarak, kadın ve erkeklerin fırsatlara eşit olarak erişmesini hedefler.

Gençlik ve spor: UNESCO, gençlerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu desteklemek ve sporun insan hakları, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için kullanılmasını teşvik etmek amacıyla çalışır. Örgüt, gençlerin liderlik, girişimcilik ve beceri geliştirme fırsatlarına erişimini artırmaya yönelik programlar düzenler ve sporun barış ve diyalog inşasında önemli bir araç olarak kullanılmasını destekler.

Acil durum ve krizler: UNESCO, doğal afetler, çatışmalar ve krizler durumunda eğitim, bilim ve kültürel mirasın korunması ve yeniden inşası konularında faaliyet gösterir. Örgüt, bu tür durumlarda zarar gören eğitim sistemlerinin ve kültürel varlıkların onarılması ve yeniden yapılandırılması süreçlerine katkıda bulunur.

UNESCO, bu alanlardaki faaliyetleri sayesinde, küresel düzeyde barış, anlayış ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. Örgüt, üye ülkelerle işbirliği içinde çalışarak, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında daha iyi politikalar ve uygulamaların benimsenmesine ve yayılmasına katkıda bulunur.
1

Ülkemizde buğday üretimi yeterli olmadığı için başka ülkeleden satın alırız.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • A ) iç ticaret
 • B ) ihracat
 • C ) ithalat
 • D ) sanayi

2

Ülkemizden Almanya'ya çok sayıda insanın çalışmaya gitmesinin nedenleri içinde hangisi gösterilemez?

 • A ) Almanya ekonomisinin güçlü olması.
 • B ) Almanya'nın Türkiye'ye yakın olması.
 • C ) Almanya'da sanayinin gelişmiş olması nedeniyle iş gücü açığının olması.
 • D ) Almanya'nın resmi dilinin Türkçe olması.

3

Ege yöremizin erkek halk oyunlarına ne denilmektedir?

 • A ) Uşak
 • B ) Efe
 • C ) Seymen
 • D ) Dadaş

4

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri başka ülkelerden almasına .................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) UNESCO
 • B ) ORTAK MİRAS
 • C ) İTHALAT
 • D ) İHRACAT

5

I- İncir
II- Otomobil
III- Uçak
Yukarıdaki ürünlerden hangisini veya hangilerini Türkiye ithal eder?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız III
 • C ) I ve II
 • D ) II ve III

6

Hz.Mevlana'nın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Nutuk
 • B ) Mesnevi
 • C ) Seyahatname
 • D ) Marifetname

7

Aşağıdakilerden hangisi turizmin uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?

 • A ) Turistik etkinliklerin yapıldığı yerlerde gıda fiyatlarının artması
 • B ) Farklı ülke insanları arasında dostluklar kurulması
 • C ) İnsanlar arası kültürel bağların kurulmasını
 • D ) Dünyada barışın sağlanmasına katkı sunması

8

Side Antik kenti ............................. ilimizdedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) İstanbul
 • B ) İzmir
 • C ) Adana
 • D ) Antalya

"UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Ulaşım Teknolojilerinin Ticarete Etkisi" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.