S:1

Aşağıdaki görevlilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ülkenin denetim ve vergi işleriyle ilgilenirdi?

Aşağıdaki görevlilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ülkenin denetim ve vergi işleriyle ilgilenirdi? sorunun cevabı "Tudun  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? Sabah ezanını diğer ezanlardan ayıran ve ‘‘namaz uykudan hayırlıdır anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi köylüye yardımcı olmak ve tarımı geliştirmek amacına yöneliktir? Bir depoda 86 tane koli, her kolide 12 tane kutu, her kutuda 20 adet dolma kalem bulunduğuna göre; toptancıda kaç adet kalem vardır? Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz ... ... devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakII. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmekIII. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Bir sayının 2 fazlasının 3 katı aynı sayının yarısının 21 fazlasına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plansız, programsız çoğalıyorsa, romanımız da bundan farklı değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artışla yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hangisi iletişim engeli değildir? Aşağıdakilerden hangisi T.C. kimlik kartımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Okuldaki törene 1870 öğrenci, 465 velii, 85 tane de öğretmen katılmıştır. Okuldaki törene kaç kişi katılmıştır? Cahiliye dönemi Mekke halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? -8, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür? TBMM nin çıkardığı ilk kanun hangisidir? Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Anadoluda fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? "Beş milyon beş yüz beş bin beş" okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? K ve L ülkelerinde aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı benzerdir. Yalnızca bu bilgiye göre K ve L ülkelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denin yazımı yanlıştır? Kuran-ı Kerim de adı geçen Peygamber sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öznel anlatım" söz konusudur? Gökhanın yaşının 2 katının 5 fazlası annesinin yaşına eşittir.Gökhan ile annesinin yaşlarının toplamı 71 olduğuna göre Gökhan annesinden kaç yaş küçüktür? Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlaması değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? I- İhtiyaçtan fazla tüketilen proteinler vücutta, karbonhidrat ve yağa dönüştürülerek depolanır.II- Hayvanlar gerekli aminoasitlerin tamamını kendileri sentezleyebilirler.Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir? "Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye....................denir."Cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır? Dünya Şehircilik Günü ne zaman kutlanır? Pirinç, un ve şeker gibi katılar ısıtıldıklarında hangi olay gerçekleşir? Abbasiler Döneminde bilimsel gelişmelerin yaşanmasında; I. Türklerin önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirilmeleri,II. zengin bir kütüphaneye sahip Beytül Hikme adlı araştırma merkezinin açılması,III. idareciler arasında çıkan iktidar mücadelesine son vermek için Emirü-l ümeralık kurumunun kurulması,IV. Eski Yunan medeniyetine ait tıp, felsefe, astronomi alanındaki yazma eserleri Latinceden Süryanice ve Arapçaya çevirmeleridurumlarından hangileri etkili olmuştur? İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? İnsanın en önemli ve en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir.Bu gibi derslerin öğretim programı, aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? Mustafa Kemalin aşağıdaki hangi savaşta elde et- tiği başarılar Anadoluda daha geniş kitleler tarafın- dan tanınmasını sağlamıştır? Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Maddelerden hangisinde taneciklerinin öteleme hareketi yapması beklenmez? Yarışmada şiir okumak için korkan bir arkadaşımıza söylediğimiz hangi söz onu daha da korkutarak , güzel ahlaklı davranmaya yöneltmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir