Sor

5.Sınıf Din Kültürü Allah'ın Sıfatları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır.
1- Zati Sıfatlar
2- Subûti Sıfatlar

Zati Sıfatlar


Zatî sıfatlar, hiçbir sebebin eseri olmayan ve yalnızca Allah Teâlâ'nın hakikatini ortaya koyan sıfatlardır. Bu sıfatlar, Yüce Allah'ın zâtı ve varlığı ile doğrudan doğruya ilgilidirler ve sadece Allah'ın yüce zatına özgüdürler. Dolayısıyla, bu sıfatlar yalnızca Allah'a aittir ve O'nun yüce varlığına ilişkin nitelikleri ifade ederler.
Zatî sıfatlar, hiç bir sebebin eseri olmayan, Allah Teâlâ'nın hakikatını ortaya koyan sıfatlardır
Zatî sıfatlar, Allah'ın özelliklerinin en yücesini ifade ederler ve O'nun varlığına dair derin bir anlayışın kaynağıdırlar.
Vücud: Bu sıfat, Allah'ın var olduğunu ifade eder. Allah'ın varlığı mutlaktır ve O, evrenin yaratıcısıdır.

Kıdem: Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Bu sıfat, Allah'ın ebedi olduğunu, zamanın ve mekanın ötesinde olduğunu vurgular.

Beka: Allah'ın varlığının sonu yoktur. Beka sıfatı, Allah'ın ölümsüz olduğunu ve her şeyin sonunda da var olacağını ifade eder.

Vahdaniyet: Allah birdir. Allah'ın ortağı, eşi ya da benzeri yoktur.

Muhalefetün li-l Havadis: Allah, sonradan olan şeylere benzemez. Bu sıfat, Allah'ın yaratılmış varlıklardan ve onların özelliklerinden tamamen farklı olduğunu ifade eder.

Kıyam Binefsihi: Allah'ın varlığı kendindendir. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir ve kendi varlığını sürdürmek için başka bir güce ihtiyaç duymaz.

Bu Zati Sıfatlar, İslam teolojisinde Allah'ın varlığını ve niteliklerini anlamaya yardımcı olan temel kavramlardır. Allah'ın bu sıfatlarıyla anlaşılması ve kabul edilmesi, imanın temel taşlarından biridir.

Subûti Sıfatlar


Yüce Allah'ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî ve ebedî olan vâcib sıfatlar. Bu sıfatların hepsi Kur'an ayetleriyle sabit oldukları ve bu ayetlerden çıkarıldıkları için ve varlıkları Yüce Allah'ın zatında isbat edilmiş olduğu için, "sübutî sıfatlar" diye isimlendirilmişlerdir.

Hayat: Allah yaşayan ve her şeyi yaşatan bir varlıktır. Kendisi ebedîdir ve ölmez.
İlim: Allah'ın ilmi sonsuzdur; geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilir ve her şeyin en ince ayrıntısına kadar farkındadır.
Semi: Allah her şeyi işitir ve hiçbir şey O'nun duymasından kaçamaz. O'nun işitme yeteneği sınırsızdır.
Basar: Allah her şeyi görür ve gözetler; hiçbir şey O'nun gözünden saklı kalmaz. O'nun görmesi evrenin her köşesine ulaşır.
İrade: Allah'ın iradesi mutlaktır; dilediğini yapar ve hiçbir şey O'nun iradesine karşı koymaz.
Kudret: Allah her şeye gücü yeter, kudret sahibidir. O'nun kudreti sınırsızdır ve tüm evreni yönlendirebilir.
Kelam: Allah'ın söz sahibi olması, O'nun insanlara mesajlarını ilettiği ve iletişim kurduğu anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara gönderdiği son kutsal kitap ve O'nun kelamıdır.
Tekvin: Allah yaratıcıdır; tüm evreni ve içindeki her şeyi yaratmış ve düzenlemiştir. O, her şeyin başlangıcı ve sonudur.

Yüce Allah'ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî ve ebedî olan vâcib sıfatlar, İslam teolojisi açısından büyük öneme sahiptir. Bu sıfatlar, Allah'ın varlığının ve niteliklerinin temel özelliklerini ifade eder. Sübutî sıfatlar olarak adlandırılan bu özellikler, Yüce Allah'ın zatıyla ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilir ve bu sıfatların varlığı, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle doğrulanmıştır.

Bu sübutî sıfatlar, İslam inancında Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini anlamaya yönelik önemli kavramlar olarak kabul edilir.
1

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dua etmek için abdest şarttır
 • B ) Dua sadece camide yapılır.
 • C ) Duada Allah'ın (c.c.) güzel isimleri anılır.
 • D ) ) Duayı sadece hocalar yapabilir.

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinde bulunmaz?

 • A ) Fesalli lirabbike venhar.
 • B ) Kul huvallâhu ehad
 • C ) Lem yelid ve lem yûled
 • D ) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

3

Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A ) Allah her şeyi bilir
 • B ) Allah'ın her şeye gücü yeter
 • C ) Allah her şeyi görür
 • D ) Allah içimizden geçenleri bilmez

4

- Hiçbir varlığa benzemez
- Tektir,eşi ,ortağı yoktur
- Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir ?

 • A ) Peygambere
 • B ) Meleklere
 • C ) Allah'a
 • D ) İnsana

5

Yüce Allah'la ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış bir ifadedir ?

 • A ) Allah her şeyi görüp işitir
 • B ) Allah'ın gücü her şeye yetmeyeblir
 • C ) Evrendeki her şey onun izni ile gerçekleşir
 • D ) Allah bir ve tektir

6

Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?

 • A ) Sure
 • B ) Ayet
 • C ) Suhuf
 • D ) Hadis

7

Aşağıdakilerin hangisi Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle ilgili değildir?

 • A ) Merhamet etmesi
 • B ) Bağışlaması
 • C ) Rızık vermesi
 • D ) Cezalandırması

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır.

 • A ) Yolun açık olsun
 • B ) Rabbim ilmimi artır.
 • C ) Allah yardımcın olsun.
 • D ) Allah zihin açıklığı versin.

"5.Sınıf Din Kültürü Allah'ın Sıfatları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah Görür ve İşitir Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.