Sor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Sosyal Bilgiler 1. Ünite Pekiştiriyorum - 1


» Sosyalleşme → Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine denir.
» Sorumluluk → Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve denir.
» Grup → Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki kişiden oluşan topluluğa denir.
» Yetki → Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine denir.
» Planlama → Bir işi sonuçlandırmak için neyin, ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine denir.
» Sorumluluk → Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine denir.
» Kurum → Daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplardır.
» UNICEF → Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan yardım kuruluşudur.
» Birey → Toplumu oluşturan insanlardan her birine denir.
Vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere → vatandaş
» Tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili bilgiler içeren bir derstir → Sosyal bilgiler
» Bir olayın birden çok nedeninin ve sonucunun olması durumu → Nedensellik
» Toplumu oluşturan insanlardan her birine → birey
» Ortaya çıkan, oluşan her türlü durum, iş → olay
» Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olması sürecine → Sosyalleşme
» Toplumsal yarar sağlamak veya bir ürün üretmek için oluşturulmuş yapılara → Kurum
» Bireyin ait gruplarda ve kurumlarda üstlendiği görevlere → Rol
» Kan bağına dayalı toplum içindeki en küçük birliktir → Aile
» Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara → Hak
» Bir arada yaşayan bireylerin oluşturduğu yapılara → Topluluk
» Dünya çocuk hakları günü olarak kutlanan gün → 20 Kasım
» Çok sayıda insanın tesadüfen bir araya gelmesiyle oluşan topluluk → Kalabalık
» Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan kuruluş → UNICEF
» Her bireyin çocuk sayılma yaş sınırı → 18
» Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki kişiden oluşan topluluğa → Grup
» Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesi → Sorumluluk
» Bireylerin 12 yıl zorunluluğu olan hakkı → Eğitim hakkı
» Dünya üzerinde yaşayan bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara → Çocuk hakları
» Bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine → Planlama
» Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkıları → Emek

Sosyal Bilgiler 1. Ünite Pekiştiriyorum - 2


❖ Derslere zamanında girmek evdeki sorumluluklarımızdandır.
❖ Sosyal Bilgiler dersi sayesinde millet olma bilincimizi geliştiririz.
❖ Hayatımız boyunca çevremizde bulunan pek çok grupta çeşitli roller üstleniriz.
❖ Gruplarımız değişse de rollerimiz aynı kalır.
❖ Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuklarla ilgili bağlayıcı nitelikteki en önemli uluslararası belgedir.
❖ Okulda başarılı olmak için zamanımızı iyi kullanmalı ve planlı hareket etmeliyiz.
❖ Kişilerin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine sorumluluk denir.
❖ Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş denir.
❖ Bir insan olarak doğuştan itibaren var olan haklarımızı bilmenin önemini ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı kavramamızı Sosyal Bilgiler dersinde öğreniriz.
❖ Çevremizde meydana gelen olayların çok sayıda sebebi olabileceği gibi çok sayıda sonucu da olabilir.
❖ Bir insan aynı anda birden çok rol içerisinde bulunabilir.
❖ Çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir.
❖ Sosyal Bilgiler dersi, Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurlarının neler olduğunu öğrenmemizi sağlar.
❖ Dünyada savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenlerle bazı çocuklar yaşama, beslenme, barınma, eğitim gibi haklarını kullanamıyor.
❖ Çocuklar kimi zaman ailelerine maddî destek sağlamak için çeşitli işlerde çalışmalıdır.
❖ Aile hem bir grup hem de bir kurumdur.
❖ Sosyal Bilgiler dersi milli kültürümüzü tanımamızı sağlar.
❖ Çocuk hakları salgın hastalıklarda dâhil hiçbir zaman kısıtlanamaz.
❖ Oy kullanmak vergi vermek etkin vatandaşlığa örnektir.
❖ Bireyler yaşamları boyunca farklı roller edinebilirler.

Sosyal Bilgiler 1. Ünite Pekiştiriyorum - 3


✱ …Sosyal Bilgiler dersi sayesinde ülkemizi ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
✱ …Çocuk Hakları Sözleşmesiyle çocuk hakları güvence altına alınmıştır.
✱ Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olmasına …Boyutluluğu…denir.
✱ Toplumu oluşturan insanlardan her birine …Birey… denir.
✱ …Aile… katıldığımız ilk sosyal gruptur.
✱ Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara …Haklar… denir.
✱ …Sorumluluk… bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir.
✱ …Çocuk Hakları… Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara denir.
✱ Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, …On sekiz… yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
✱ Bireyin ait olduğu grup ya da kurumlarda üzerimize düşen görevlere …Sorumluluk… denir.
✱ Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
✱ Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz.
✱ Bir olayın çok sayıda etkileri olabilir.
✱ Rol üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.
✱ Her çocuğun yeterli beslenme hakkı vardır.
✱ Üyesi olduğumuz gruplarda fikirlerimizi söyleyebiliriz.
✱ Tarihimizin ve kültürümüzün öğrenilmesinde Sosyal Bilgiler dersi önemli bir yere sahiptir.
✱ Aile toplumsal yapının en küçük kurumudur.
✱ Devletimizin yeni okullar açması eğitim hakkının kullanılmasına yönelik bir çalışmadır.
✱ Hastanelerin varlığı sağlık hakkı ile ilişkilendirilebilir.
✱ Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilir.
✱ Bir olayın birden fazla nedeni ya da sonucu olabilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir?

 • A ) Yeşil alanlara zarar vermemek
 • B ) Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmamak
 • C ) Toplu taşıma araçlarına sırayı beklemeden binmek
 • D ) Trafik Kurallarına uymak

2

Bir olayın çok boyutluluğu incelenirken aşağıdaki soruların hangisi gerekli değildir?

 • A ) Kimler etkilenmiştir?
 • B ) Olay olumlu mudur?
 • C ) Sonuçları nelerdir?
 • D ) Nedenleri nelerdir?

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Çocuklar, on beş yaşından sonra yasalar tarafından uygun görülen bazı işlerde çalışabilirler.
 • B ) Planlı çalışmak, işlerimizi düzene koyarak çalışmamızı ve işe ayıracağımız zamandan tasarruf etmemizi sağlar
 • C ) Bir kadın, okulda öğretmen, evde anne, pazarda müşteri olmak gibi çeşitli rollere sahip olabilir
 • D ) Toplum içinde yaşarken toplumsal çıkarlara değil bireysel çıkarlara öncelik verilmelidir

4

Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin okulda sahip olduğu haklardan değildir?

 • A ) Tenefüslerde dinlenmek.
 • B ) Okulun fiziki şartlarından yararlanmak.
 • C ) İyi bir eğitim almak.
 • D ) Derslere istediği zaman girmek.

5

UNİCEF, hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?

 • A ) Eğitimi destekleme amaçlı
 • B ) Tüm hayvanları koruma amaçlı
 • C ) Tüm çocuklara yardım amaçlı
 • D ) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı

6

Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

 • A ) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak
 • B ) Yardımlaşmanın önemini kavramak
 • C ) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak
 • D ) İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek

7

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun ailesine karşı olan sorumluluklarından biri değildir?

 • A ) Anne ve babasına karşı saygılı olmak
 • B ) Ev işlerine yardımcı olmak
 • C ) Odasını düzenli tutmak
 • D ) İstediği zaman eve gelmek

8

Aşağıdakilerden hangisi, öncelikle kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır?

 • A ) Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek
 • B ) Çevreyi kirletenleri uyarmak
 • C ) Büyüklerimizin sözünü dinlemek
 • D ) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak

"5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Çocuk Hakları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.