S:1

Aşağıdakilerden hangisi element değildir?

Aşağıdakilerden hangisi element değildir? sorunun cevabı "NaCl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.Sadrazam BaşbakanKazasker Adalet BakanıDefterdar ......?......Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Mummy :Hi, honey. What present would you like to get on your birthday ?Bertha : Thanks mummy, a smartphone would be great.Mummy : - - - - ? Bertha :Yes, but I want a new one with bigger screen.Mummy :Im sorry, but you dont need it. Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Windowsta yardım menüsünü açan tuş hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük varlığın durumunu belirtmiştir? Işığın bir metal yüzeye çarptığında yüzeyden uygun şartlar sağlandığında elektron koparması olayına ne ad verilir? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? Dünyanın tüm güzelliklerinin........paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? 15 katlı bir apartmanın her katında 4 daire her dairede de 14 cam vardır. Bu apartmanda kaç cam vardır? Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetişen bir tarım ürünü değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilimi `etkinlik´ olarak ele alan yaklaşımın görüşlerindendir? Hz. Muahammed için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kuran-ı Kerimden bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.Buna göre Ahmetin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir? I. TarımII. HayvancılıkIII. HizmetIV. SanayiBir ülkede yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin hangilerinde çalışan kişi sayısının fazla olması ülkenin ekonomik açıdan gelişmiş olduğunu gösterir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 106 fazladır. Erkeköğrencilerin sayısı 1219 ise okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Öğrenme-öğretme ortamında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? ................................. maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, çevrelerine göre yüksekte kalan düzlüklere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının çıkacağının önceden görülen belirtilerinden biri değildir? "Pozitif" kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır? Hangisi ekmek israfını önlemez? Aşağıdakilerden hangisindeserin sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(....) Hac, hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.(....) Hac, yıl içerisinde her zaman yapılabilir.(....) Hacca giden bir kişi için zengin, fakir, siyah, beyaz ayrımı yoktur. Aşağıdakilerden hangisinde kaç sözcüğü kaçmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Bu son maçta nihayet şeytanın bacağını kırdı.Yukarıdaki cümlede şeytanın bacağını kırdı deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin öğrencilere sağladığı faydalardan biri değildir? Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışmakoludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Topkapı Sarayı nerededir? Fırat, Dicle, Nil, İndus gibi büyük ırmaklar herkesin belleğinde bulunan önemli coğrafi simgelerdir. Bunları belleğimizde yaşatan görsel güzellikleri değildir. Bu büyük ırmaklar en eski çağlardan bu yana insan yaşamını kendisine çekmiş ve hayat bu ırmakların çevresinde can bulmuştur. Mısır uygarlığı Nilden, Çin uygarlığı Sarısudan, Hint uygarlığı Ganj ve İndustan ayrı düşünülemeyeceği gibi Mezapotamya uygarlığı da Fırat ve Dicleden ayrı düşünülemez.Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Davut ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ............. is the weather? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir