S:1

Kurân-ı Kerimde yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kurân-ı Kerimde yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "cüz,sure,ayet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Hz. Muhammed, Arabistan’ın …………………………………. kentinde doğmuştur. İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? Ahmet’in yaşının 4 katının 6 fazlası 48’den büyüktür.Buna göre Ahmet’in yaşının en küçük doğal sayı değeri kaçtır?  5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre, Vali muavini tayin edilmek için en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunmak ve bu hizmetin kaç yılını Doğu'da geçirmiş olmak gereklidir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.  Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Kişisel bakımımızı yaparken hangisine dikkat etmeliyiz? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatılanların, konuşulanların ana sınırlarını belirtme, bir hikâyenin bütünü veya bir parçasını kısaltma, bir paragrafın, bir gazete veya fikir yazısının ana fikrinin çıkarılmasıdır?  Aşağıakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan değildir? 20 kg pirinç ve 30 kg fasulye aynı büyüklükteki poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde en az kaç kg poşete konabilir? Bu dinin rahipleri hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Arka arkaya kırk gün perhiz  yaparlar.Bir nevi oruç sayılabilecek olan bu ibadetler hangi dine aittir? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? Hamza ve Ömer, hicretin kaçıncı yılında Müslüman olmuşlardır? ‘‘Perde’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? I- Okul aile birliği üyeliğine seçildim.II- Belediye seçimlerinde oy kullandım.III- Muayene olmak için hastaneye kayıt yaptırdım.IV- Okul futbol takımı kurulacağını duyunca beden eğitimi öğretmenime ismimi yazdırdım.Yukarıdaki konuşmalardan hangileri katılımcı bir vatandaşın özelliklerini yansıtmaktadır? “Vücudumuzun büyüyüp gelişmesini, yaralarımızın iyileşmesini, saçımızın ve tırnaklarımızın uzamasınısağlar. Yapıcı ve onarıcı görevleri vardır.” Sözü edilen besin içeriği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mâni için söylenemez? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "mutlu kılmak" anlamı vardır? Ayrım yapmadan, tüm besin gruplarından yeteri kadar tüketmeye; ne ad verilir? Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, onları korumak ve yaşatmak ne olarak açıklanabilir?  Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?  Celali Ayaklanmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden;I. Temel nedeni ekonominin bozulmasıdırII. Avusturya ve İran’la yapılan savaşlarda devlet zor durumda kalmıştır.III. İsyanlar sonucu iç göçler hızlanmıştırhangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur? Allah cc isimlerinden birisi olan  “Adl”ne anlama gelir? Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak için ilk önce hangi şehre gitmiştir? Ampulün yapımında tungsten adlı çok uzun ve çok ince bir metalin kullanılmasının sebebini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Aslanlı yolun sağ başındaki İstiklal Kulesi’nin iç duvarlarında bulunan kabartmada, ayakta du- ran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal figürü görülmektedir. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklal ve bağımsızlığın sembolü olarak tasvir edilmiştir. Kılıç tutan genç ise istiklali savunan Türk milletini temsil etmektedir.Yukarıdaki metinde “Aslanlı yol” un hangi özel- liği üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir? “ Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. ” atasözünün öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir