Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
He - - - - football two hours ago.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
He - - - - football two hours ago. sorunun cevabı "was playing" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangisini hissederiz? ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? I. Sanatın görevi, dünyayı olduğu gibi kabullenmek değil, ona yön vermektir.II. Sanat, dünyada olup biteni izlenimsel bir yöntemle yansıtmalıdır.III. Gerçekleri olduğu gibi sunmak, sanatı bilimden farksız kılar.IV. Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, onu şekillendiren bir çekiçtir.V. Sanat, yerel olandan hareketle dünya insanına seslenir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez? Başarılı insanların - - - -  yoktur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle  oluşmaz? Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le baş-layan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. 1876’da Meclis-i Mebusan’ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak Abdülhamit’in siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?    İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır  "rectangle" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre ;‘’Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.’’Bu durum insan hak ve özgürlüklerinden en çok hangisi ile ilgilidir?  Avustralya denince akla ilk hangi hayvan gelir?