Sor

Devletin yurttaşlarına karşı sorumlulukları nelerdir? nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Devletin yurttaşlarına karşı sorumlulukları, temelde yurttaşların güvenliği, refahı ve haklarının korunmasıyla ilgilidir.

Öncelikle, devletin en temel görevi halkının yaşam hakkını ve güvenliğini sağlamaktır. Bu bağlamda, devlet, iç ve dış tehditlere karşı vatandaşlarını korumalı ve düzeni sağlayarak suçları önlemeye yönelik tedbirler almalıdır. Ayrıca, devlet sosyal hizmetler ve altyapı sağlayarak vatandaşlarının refah düzeyini arttırmakla yükümlüdür.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve konut gibi temel ihtiyaçların karşılanması devletin sorumluluğundadır. Devlet, yurttaşların anayasal haklarını ve özgürlüklerini koruyarak, demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalıdır.

Ayrıca, devlet, yurttaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını desteklemeli ve eşit fırsatlar sunarak her bireyin yaşam standartlarını iyileştirmeye katkıda bulunmalıdır.

Devletin Yurttaşlarına Karşı Sorumlulukları


Vatandaşların yaşam hakkını ve güvenliğini sağlamak, iç ve dış tehditlere karşı korumak.

Demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak, adil yargılama süreçlerini sağlamak.

Yurttaşların temel haklarını ve özgürlüklerini korumak ve güvence altına almak.

Nitelikli ve erişilebilir eğitim hizmetleri sunarak, yurttaşların eğitim hakkını garanti etmek.

Etkin ve erişilebilir sağlık hizmetleri sağlamak, halk sağlığını korumak ve geliştirmek.

♣ Yurttaşların refahını arttırmaya yönelik sosyal hizmetler ve sosyal güvence sistemleri oluşturmak.

İyi işleyen ve güvenli altyapı ve ulaşım sistemleri inşa etmek ve bakımını sağlamak.

İstihdam fırsatları yaratmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek.

♣ Tüm yurttaşlara eşit fırsatlar sunarak, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltmak.

Çevreyi korumak, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya sağlamak.

Son olarak, devlet, çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalıdır.
1

Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranıştır?

 • A ) Kendi çıkarları için çalışır.
 • B ) Ülkesinin gelişmesi için çalışır.
 • C ) Topluma hizmet etmez.
 • D ) Devletin malına zarar verir.

2

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Uzlaşıya açık olur.
 • B ) Empati yaparlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar.
 • D ) İnatçıdırlar.

3

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

4

Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?

 • A ) Adaleti sağlamak
 • B ) Seyahat etmek
 • C ) Vergi vermek
 • D ) Güvenliği sağlamak

5

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar.
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

6

Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

 • A ) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
 • B ) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
 • C ) Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur.
 • D ) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.

7

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

 • A ) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
 • B ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
 • C ) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
 • D ) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

8

Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi demokrasiye uygundur?

 • A ) Cumhuriyet
 • B ) Krallık
 • C ) Padişahlık
 • D ) Monarşi

"Devletin yurttaşlarına karşı sorumlulukları nelerdir? nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Birlikte Yaşama Kültürüne Sahip Bireylerin Özelliklerine Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.