Sor

İnsanların ortak ve farklı yönleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İnsanların ortak ve farklı yönleri
İnsanlar, hem ortak hem de farklı yönleriyle birbirlerine benzer ve aynı zamanda eşsiz varlıklardır. Ortak yönlerimiz, temel ihtiyaçlarımız, duygularımız ve insan doğamızdaki bazı temel özelliklerdir.

Örneğin, her insan fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için yemek, içmek ve uyumak gibi temel ihtiyaçlara sahiptir. Ayrıca, insanlar sosyal varlıklar olduklarından, sevdikleriyle iletişim kurma, aidiyet ve kabul görme gibi sosyal ihtiyaçları da vardır. Tüm insanlar, sevinç, üzüntü, korku, öfke gibi duyguları deneyimler ve yaşamlarının anlamını ararlar.

Öte yandan, her insanın farklı yönleri de vardır. Bu farklılıklar, genetik yapı, kültürel ve ailevi arka plan, yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri ve yaşam deneyimleri gibi etkenlerle şekillenir.

İnsanlar, farklı beceri ve yeteneklere sahip olabilir, özgün ilgi alanları ve hobileri olabilir. Bireysel değerler ve inançlar da insanlar arasında büyük farklılıklar gösterir. İnsanlar, farklı düşünce ve fikirlere sahip olabilir ve bu düşünceler, siyasi, dini ve sosyal konularda benzersiz görüşlerin ortaya çıkmasına yol açar.

İnsanların Ortak Yönleri


♣ Temel fizyolojik ihtiyaçlar (yeme, içme, uyuma)
♣ Duygular (sevinç, üzüntü, korku, öfke)
♣ Sosyal ihtiyaçlar (iletişim, aidiyet, kabul görme)
♣ İnsan doğası gereği merak ve öğrenme isteği
♣ Yaşamın anlamını arama

İnsanların Farklı Yönleri


➥ Genetik yapı ve fiziksel özellikler
➥ Kültürel ve ailevi arka plan
➥ Yaş, cinsiyet ve cinsel yönelim
➥ Kişilik özellikleri
➥ Beceri ve yetenekler
➥ İlgi alanları ve hobiler
➥ Bireysel değerler ve inançlar
➥ Farklı düşünce ve fikirler (siyasi, dini, sosyal)

Bu ortak ve farklı yönler, insanların birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve toplumlar oluşturarak birlikte yaşamalarını sağlar. İnsanlar, ortak değerler ve hedefler etrafında toplanırken, farklılıklar ise toplumun zenginliğine, çeşitliliğine ve ilerlemesine katkıda bulunur.
1

Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?

 • A ) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
 • B ) İnsanların haklarına saygı göstermek.
 • C ) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
 • D ) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnsanlara eşit ve adil davranmak sağlıklı insan ilişkileri için önemlidir.
 • B ) Hiç kimse kendisine yapılan haksızlığı kabul etmek istemez ama kimi zaman kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapabilir.
 • C ) Bir kişi kendisine adil ya da eşit davranılmadığını düşünürse canı yanar, gönlü kırılır.
 • D ) Bu kişi haksızlık yapana karşı olumsuz duygular beslemeye başlar.

3

Evde bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer bireylerinin hiçbir işe yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A ) Eşitlik
 • B ) Adaletsizlik
 • C ) Demokrasi
 • D ) Ayrımcılık

4

Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir?

 • A ) Sorumluluk
 • B ) Özgürlük
 • C ) Hak
 • D ) Eşitlik

5

Adaletsizliği ortaya çıkaran veya yaşatan durumlarla karşılaşılması bireyi ve toplumu etkilemektedir. Bu tür durumlar toplumda güven duygusunu zedelemektedir. Bu durumu önlemek için aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlış olur?

 • A ) Toplumsal hayatın her aşamasında gerekli ayrımcılık sağlanmalı.
 • B ) Toplumda huzur ve mutlu bir yaşam sağlanmasında güven duygusu çok önemlidir.
 • C ) Güven duygusu adaletin sağlanmasında çok önemlidir.
 • D ) İnsanlar hem adil olmalı, hem de adalet sağlamakla görevli kişilere ve kurumlara güvenmelidir.

6

Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?

 • A ) Anlaşma
 • B ) Sorumluluk
 • C ) Eşitlik
 • D ) Uzlaşı

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Yasalar herkese eşit olarak uygulanır; herhangi bir kişiye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.
 • B ) Demokraside eşitlik, yasalar önünde eşit olmaktır.
 • C ) Eşitlik, kurallar ve yasalar ile güvence altına alınmıştır.
 • D ) ​Eşitlik haklarının kullanılmasında ayrım yapılmasıdır.

8

Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir?

 • A ) Adaletli
 • B ) Taraf tutan
 • C ) Yanlı davranan
 • D ) Ayrımcı

"İnsanların ortak ve farklı yönleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Adalet ve Eşitlik Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.