Sor

Eşitlik ile adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Eşitlik ile adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Eşitlik ve adalet kavramları, toplumda bireylerin haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik önemli ilkelerdir. Her ne kadar bu iki kavram farklı yönleri temsil etse de, birbiriyle yakından ilişkilidir ve birlikte daha adil ve dengeli bir toplum yapısının oluşmasını sağlarlar.

Eşitlik, sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamda her bireyin aynı haklara ve fırsatlara sahip olması ilkesidir. Eşitlik, toplumda herkesin aynı değeri ve saygıyı görmesini amaçlar. Öte yandan, adalet, her bireyin haklarını ve özgürlüklerini koruyarak, hukukun ve ahlakın gerektirdiği davranışlar ve ilkeler çerçevesinde kararlar almak ve uygulamaktır. Adalet, herkesin hak ettiği değeri ve hakkı almasını sağlamayı amaçlar.

Eşitlik ve adalet arasındaki ilişkiyi şu örneklerle açıklayabiliriz:

Eğitim Alanındaki İlişki
Eşitlik: Tüm çocuklara ve gençlere eğitime erişim hakkı sağlanarak, eşit fırsatlar sunulur. Bu, herkesin eğitim alarak kendini geliştirme ve toplumda başarılı olma şansına sahip olmasını sağlar.

Adalet: Eğitimde adalet, her bireyin ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmesini ve kaynaklara erişimini sağlar. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, ihtiyaçlarına göre hizmet sunarak adalet ilkesi uygulanır.

Sağlık Hizmetleri Alanında İlişki:
Eşitlik: Sağlık hizmetlerine her bireyin eşit şekilde erişebilmesi ve hizmetlerden yararlanabilmesi sağlanır. Bu, herkesin sağlık hakkına sahip olduğunu ve aynı hizmeti alabileceğini gösterir.

Adalet: Sağlık hizmetlerinde adalet, her bireyin ihtiyaçlarına göre hizmet alabilmesini ve önceliklendirilmesini sağlar. Örneğin, yaşlılar ve engelliler için sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlayarak, adalet ilkesi uygulanır.

İş Hayatı Alanındaki İlişki:
Eşitlik: İş hayatında eşitlik, her bireyin cinsiyet, yaş, etnik köken ve din gibi faktörlere bakılmaksızın aynı fırsatlara ve haklara sahip olması anlamına gelir. Bu, işe alım süreçlerinde ve iş gücüne katılımda eşitlik ilkesinin uygulanmasıdır.

Adalet: İş hayatında adalet, çalışanların performanslarına ve başarılarına göre değerlendirilmesini ve terfi almasını sağlar. Ücret eşitliği ve çalışma koşullarında adalet, çalışanların haklarını koruyarak motivasyon ve verimliliklerini artırır.

Sonuç olarak, eşitlik ve adalet kavramları, birbirini tamamlayarak toplumda bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruyan ve destekleyen temel ilkelerdir. Eşitlik, herkesin aynı haklara ve fırsatlara sahip olmasını sağlarken, adalet ise her bireyin ihtiyaçlarına ve durumlarına göre adil bir şekilde muamele görmesini garanti eder. Bu iki kavramın bir arada uygulanması, toplumda huzur ve uyumun sağlanmasına ve herkesin daha adil ve eşit bir yaşam sürdürmesine olanak tanır.
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Adalet ve eşitliğin sağlanmasıyla insanlarda olumlu duygular gelişir.
 • B ) Adalet ve eşitlik, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelidir.
 • C ) Adaletsizlik hem bireyi hem de toplumu etkiler.
 • D ) Başkalarının haklarına saygı göstermek adaletin sağlanmasına katkı sağlamaz.

2

Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir?

 • A ) Adaletli
 • B ) Taraflı
 • C ) Yanlı
 • D ) Ayrımcı

3

Bir ülkede insanları bir arada tutan şey ekonomik, siyasi güçten ziyade eşitlik ve adaletli bir ................ anlayışıdır. İnsanlar belki ekonomik koşullara tahammül edebilir, rıza gösterebilirler. Ancak adaletsizlik ve haksızlığı kabul etmeleri mümkün değildir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

 • A ) baskı
 • B ) yönetim
 • C ) ayrımcılık
 • D ) disiplin

4

Oyun oynarken bazı öğrencileri oyuna almamak, oyun kurallarını herkese aynı uygulamamak aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A ) Adaletsizlik
 • B ) Eşitsizlik
 • C ) Demokrasi
 • D ) Ayrımcılık

5

Adalet ve eşitlik toplumsal yaşamı düzenleyen iki temel ilkedir. Bu iki temel ilkenin eksikliği toplumsal hayatı ............ etkiler. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A ) negatif
 • B ) pozitif
 • C ) olumlu
 • D ) olumsuz

6

Evde bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer bireylerinin hiçbir işe yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A ) Eşitlik
 • B ) Adaletsizlik
 • C ) Demokrasi
 • D ) Ayrımcılık

7

Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Devletin koyduğu kurallara uymamak.
 • B ) Dilediğimiz her şeyi yapmak.
 • C ) Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
 • D ) Sınıfta yüksek sesle bağırmak.

8

Aşağıdakilerden hangisine pozitif ayrımcılık yapılmasına gerek yoktur?

 • A ) Çocuklar
 • B ) Cinsiyet eşitsizliği yaşayanlar
 • C ) Engelliler
 • D ) Akademisyenler

"Eşitlik ile adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.