Sor

5. Sınıf Din Kültürü Mimarimizde Dinin İzleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Mimarimizde Dinin İzleri
İslam kültürü, tarihsel süreç içerisinde dünya mimarisine etkili ve belirleyici bir şekilde yön vermiştir. Bu etki, özellikle İslam toplumlarının yaşam tarzı, değer anlayışı ve estetik duyarlılıklarıyla birleşerek, kendine has özelliklere sahip yapılar ortaya çıkarmıştır.

→ Müslümanları ibadet zamanlarında bir araya toplayan büyük yapıya da cami denir.
Camiler ve Bulundukları ~ İller
» Çifte Minare Medresesi ~ Erzurum
» Şadırvan, Yeni Camii ~ İstanbul
» Selimiye Camii ~ Edirne
» III. Ahmet Çeşmesi ~ İstanbul
» Yivli Minareli Camii ~ Antalya
» Divriği Ulu Camii ~ Sivas
» Kocatepe Camii ~ Ankara
» Sultanahmet Camii (Ayasofya'ya yakın olduğu için Ayasofya Camii olarak da bilinir) - İstanbul
» Emir Sultan Camii ~ Bursa
» Konak Camii ~ İzmir
» Süleymaniye Camii ~ İstanbul
» Alaaddin Camii ~ Konya
» Sabancı Merkez Camii ~ Adana
» Hunat Hatun Camii ~ Kayseri

Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dini içerikli konuşmaya denir.
Hatip: Hutbe okuyan din görevlisidir.
Vaaz: Cami ve mescitlerde genellikle namaz öncesi yapılan konuşmadır.
Vaiz: Vaaz veren din görevlisine verine addır.

Camilerde Bulunan Bölümler:
1- İç Bölümler
2- Dış Bölümler

Caminin İç Bölümleri


Minber : Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yere "minber" adı verilir.

Mihrap: Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yere "mihrap" denir

Vaaz Kürsüsü : Camilerin içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yere ise "vaaz kürsüsü" denir. Camilerde vaaz kürsüsü genellikle sol tarafta bulunur

Mahfil : Cami içindeki müezzinlere ait mekândır. Müezzinlerin yanı sıra cami cemaati de orada namaza durur.

Caminin Dış Bölümleri


Kubbe : Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapılara denir.

Minare: Caminin dışında bulunan, müezzinlerin ezan okudukları ince ve uzun yapıdır. Caminin birden fazla minaresi bulunabilir

Şadırvan: Cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine denir.

Şerefe : Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme denir.İslam mimarisi, özünde birlik ve beraberliği önemseyen bir yapıya sahiptir. Bu anlayış, özellikle şehirlerin merkezinde yer alan camiler ve çevrelerinde inşa edilen toplumun faydalanabileceği yapılarla somutlaşmaktadır. Cami ve külliyeler, sosyal yaşamın merkezi olup, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yapılar olarak işlev görmüştür.

Özellikle Osmanlı dönemi cami mimarisinde, İslam kültürünün estetik anlayışı ve değerleri açıkça gözlemlenebilir. Osmanlı mimarisi, genel olarak dikkat çekici kubbeler, minareler ve şerefelerle süslenmiş camilerle ön plana çıkmaktadır. Bu dönemin en ünlü mimarı olan Mimar Sinan, İstanbul'da Şehzadebaşı, Mihrimah Sultan ve Süleymaniye camileri ile Edirne'deki Selimiye Camii gibi başyapıtlarını meydana getirmiştir. Bu yapılar, İslam kültürünün mimariye yansıyan en güzel örnekleri olarak kabul edilir.

Camilerin yanı sıra, İslam kültürünün mimari üzerindeki etkisi medreseler gibi eğitim kurumlarında da görülebilir. Medreseler, İslam toplumlarında bilgi ve ilim üretiminin merkezi olmuşlardır. Türkiye'de bulunan Çifte Minareli Medrese, İnce Minareli ve Karatay Medrese, Gök Medrese ve Gevher Nesibe Sultan Medrese gibi yapılar, İslam kültürünün eğitim ve mimari alanlarındaki etkisini gösteren önemli örneklerdir.

İslam kültürü ve mimarisi, tarih boyunca birbirlerini etkileyen ve besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam toplumlarının yaşam tarzı ve değer anlayışları, cami ve külliyeler başta olmak üzere medreseler gibi yapılarla somutlaşarak, mimari yapılarında kendine has özellikler ortaya koymuştur. Bu yapılar, İslam kültürünün hem estetik hem de işlevsel açıdan zenginliğini ve önemini göstermektedir.

Ayrıca, İslam mimarisinde sıklıkla kullanılan geometrik desenler, bitkisel motifler ve hat sanatı gibi süslemeler, İslam kültürünün güzellik anlayışını ve inançlarını yansıtmaktadır. Bu süslemeler, yapıların sadece işlevsel değil, aynı zamanda görsel ve estetik açıdan da değerli olmasını sağlamaktadır.

İslam mimarisinin başarısı, doğayla uyum içinde ve insana uygun mekanlar yaratma amacını benimseyen bir anlayışa dayanmaktadır. Bu nedenle, İslam mimarisinde kullanılan yapı malzemeleri ve yapı teknikleri, hem coğrafi hem de iklimsel şartlara uyum sağlamayı hedeflemiştir.

Türkiye özelinde ise, İslam kültürünün mimari üzerindeki etkisi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yoğunlaşmıştır. Selçuklu dönemi yapıları, özellikle taş işçiliği ve ahşap süslemeleri ile ön plana çıkmaktadır. Osmanlı dönemi yapılarında ise, kubbeler, minareler ve şerefeler gibi yapı öğeleri ve süslemelerle İslam kültürünün izleri daha belirgin hale gelmiştir.

Sonuç itibariyle, İslam mimarisinde dinin izleri, yapıların estetik ve işlevsel özelliklerinden tutun da, toplumun sosyal yaşamına ve eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. İslam kültürü ve mimarisi, tarihsel süreç boyunca birbirlerini etkilemiş ve bu etkileşim sonucunda bugün dünya mimarisi içerisinde önemli bir yer edinmiştir.
1

Aşağıdakilerden hangisi dini musiki türlerinden biri değildir?

 • A ) Gazel
 • B ) Mevlit
 • C ) Kaside
 • D ) Pop

2

Eşyaları ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatına ne ad verilir?

 • A ) Minyatür
 • B ) Tezhip
 • C ) Hat
 • D ) Ebru

3

Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ..............................................denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kubbe
 • B ) şadırvan
 • C ) mihrap
 • D ) minare

4

Cağaloğlu Hamamı hangi ilimizdedir?

 • A ) Erzurum
 • B ) Konya
 • C ) İstanbul
 • D ) Bursa

5

Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıya ................................denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) minare
 • B ) Kubbe
 • C ) mihrap
 • D ) şadırvan

6

Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir?

 • A ) Resim
 • B ) Mimari
 • C ) Musiki
 • D ) Edebiyat

7

Aşağıdakilerden hangisi dinin örf ve adetlerimize etkisine örnek oluşturmaz?

 • A ) Ramazan Bayramı
 • B ) Sünnet
 • C ) Kandil geceleri
 • D ) Kına geceleri

8

Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümlerinden biri değildir?

 • A ) Mahya
 • B ) Şadırvan
 • C ) Minber
 • D ) Minare

"5. Sınıf Din Kültürü Mimarimizde Dinin İzleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5.Sınıf Din Kültürü Hz. Süleyman Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.