S:1

Maddenin gaz halden çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir?

Maddenin gaz halden çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir? sorunun cevabı "yoğunlaşma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(…….) Cahiliye döneminde toplumda zengin fakir, hür köle şeklinde ayrımlar yapılmazdı. Bunlar aynı haklara sahipti.(…….) Kâbe yakınındaki kuyudan çıkan, müslümanların büyük değer verdiği suya “Madran Suyu” denir.(…….) Mekke’de İslamı rahat bir şekilde yaşayamayan Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine Hicret denir.(…….) Peygamberimiz Medine’ye göç ederken yanında Hz. Hatice vardı.(…….) Peygamberimiz çocukları çok severdi. “Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allah’ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanır- lar…” (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi yemekte uymamız görgü kurallarından biridir?  Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi aşağıda verilen maddelerden hangisini okside ederek elde edebilir? İnsan düşünmeden söylediği laf veya hareketi geriye alamaz. Daha sonra pişmanlık duygusu da bir işe yaramaz.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? My cousin had a terrible accident and was injured last week. He is well but he must use a wheelchair for a while because he is temporarily - - - - . (I) Akdeniz’in kabarık suları iskele seviyesine ulaşmıştı. (II) Ara sıra uçan bir balık havada ateş huzmesi bırakıyordu. (III) Saat üç gibi arkadaşım sahile geldi.  (IV) Oysa öğleden önce yanımda olacaktı. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı (çekimli) fiil kullanılmamıştır? Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan iletişimi hızlandıran teknolojilere ……………………………………………. denir. Boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?  Şimdi tarlalar traktör ile sürülüyor. Eskiden ise tarlalar ............. yardımıyla sürülürdü.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Yüce Allah’ın dinini üstün kılmak için gösterilen her türlü çabaya ne denir?  İlk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilirdi? Television can be a good educator and entertainer but watching too much TV is not good for children. They become overweight because they don’t move much. Some programs can affect children negatively. Young kids are afraid of violent and frightening scenes. They become agressive and feel the world is scary.So, parents should choose the programmes suitable for their children. They should also put a limit to TV- watching hours.They should also educate children about the signs on TV and teach them to pay attention to these signs.What is the best title for the text? Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir? Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır? Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir aşağıdakilerden hangsidir? Birler bölüğünde 845, binler bölüğünde 17 olan sayı hangisidir? Danny : Hello, Danny is speaking.Mike : Hi, Danny, it is David. Is your brother in?Danny : - - - - , please.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır?   “Anne ………………. kapısıdır, girmesini bilene,Baba ………………… kapısıdır, açmasını bilene,”Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi, solunumu durmuş hasta ya da yaralıya yapılacak ilk yardım uygulamasıdır? 85 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden 37 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur? “Hostes, uçağın iniş zamanını bildiriyor.” Cümlesinde eylem ne zaman yapılıyor? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimde plan yapmanın faydalarından değildir?  Araçları, araçlarda bulundurması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,”İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ‘’23-33-43- ?- ?- ?-83’’ örüntüsünde 2. soru işaretinin yerine gelecek sayı hangisidir? Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir?  I. Basit bir elektrik devresi pil ve ampulden oluşur.II. Ampul, basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisini kullanarak ortama ışık verir.III. Elektrik devresi elektriğin kaynaktan başlayarak devre elemanlarını dolaşıp tekrar kaynağa dönmesiyle tamamlanmış olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? I.  Yüzey gerilimimi düşüren sıvı içerisinde kir daha iyi temizlenir.II. Adhezyen kuvvetleri, kohezyon kuvvetlerinden büyük olursa sıvı cam boruda yükselir.III. Bir sıvının yüzey alanını artırmaya karşı gösterdiği dirence yüzey gerilimi denir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde        başvurduğu yollardan birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir