Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında neler görüşülmelidir?

Zümre Öğretmenler Kurulu Kimlerden Oluşur?

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre Öğretmenler Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

Toplantıda hangi konular görüşülmeli? Hangi kararlar alınmalıdır?

Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g)Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

O halde iyi bir zümre öğretmenler toplantı tutanağında şunlar yer almalıdır:

 • Toplantı Tarihi,Günü,Saati,Yeri belirtilmelidir.
 • Zümre toplantı tutanağında mutlaka gündem maddeleri olmalıdır.
 • Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında bir önceki eğitim öğretim yılı değerlendirilmeli ve o öğretim yılına ait zümre kararları okunmalıdır. Eksikler ve aksaklıklar tespit edilmelidir.
 • Zümre toplantı tutanaklarında mutlaka 4-8.sınıflar için sınav tarihleri olmalı ,yapılacak sınavların esas ve usulleri açıkça belirtilmelidir.
 • Zümre toplantı tutanaklarında Proje Çalışmaları ve Performans Görevleri belirtilmeli, öğrencilere verilirken mutlaka yönergeli olarak verilmesine dikkat edilmelidir.Proje ve Performans görevlerin listeleri sınıf duyuru panolarında duyurulmalıdır.
 • Proje çalışmalarının öğrencilere veriliş tarihleri ve teslim alma tarihleri belirtilmeli,sınıf duyuru panolarında öğrencilere duyurulmalıdır.
 • Proje Çalışmaları ve Perfomans Görevlerin Dereceli Puanlama Anahtarları Zümre toplantı tutanaklarında mutlaka belirtilmelidir.
 • Zümre toplantı tutanaklarında eğitim ve öğretim süresince uygulanacak yöntem ve teknikler belirtilmelidir.
 • Zümre toplantı tutanaklarında eğitim öğretim süresince kullanılacak araç ve gereçler açıklanmalıdır.
 • Toplantı tutanaklarında ortak sınav tarihleri belirtilmeli,yapılacak olan sınavların tarihleri ,yapılış usul ve esasları (çoktan seçmeli,doğru yanlış,klasik) açıkça belirtilmelidir.
 • Atatürkçülük konularının Ünitelendirlmiş Yıllık planlara dağıtımı yapılmalı ve kararlaştırılmalıdır.
 • Özellikle Görsel Sanatlar,Beden Eğitimi,Müzik derslerinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili açıklama yapılmalı. Bu derslerde yazılı mı yoksa uygulamalı mı sınava yer verileceği belirtilmelidir.
 • Müzik Dersinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendirilir?

  Görsel Sanatlar Dersinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendirilir?

  Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendir

  Müzik Dersinde Öğrenci Başarısı Nasıl Değerlendirilir?

  Ürün Dosyası,Proje ve Performans Görevleri Nasıl Değerlendirilir?

  13. Zümre Toplantı Tutanaklarına Serbest Etkinlikler Derslerinin Yıllık Çalışma Planlarına yer verilmelidir.

  MEBden Serbest Etkinlikler Dersi İçin Açıklama

  İlköğretimde Serbest Etkinlikler saattlerinde hangi çalışmal

  2010-2011 Serbest Etkinlikler Dersi Aylık Faaliyet Planları (Tüm Sınıflar)

  14. Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95.maddesi okunmalı,toplantı ile ilgili kararlar bu doğrultuda alınmalıdır.

  15. Sınıfların genel başarısı değerlendirlmeli, başarıların artırılması için gereken çalışmalar burada belirtilmelidir.

  16. Özellikler 1.sınıf Zümre Öğretmenleri ortak bir anlayış oluşturmaları açısında İlkokuma Yazma Planı oluşturmalrı ve zümreye ek yapmalıdırlar.

  2010-2011 1.sınıf Haftalara Göre seslerin veriliş zamanları

  17. Sınıflarda bulunması gereken (Grafikler,Oturma Planı,Haritalar..v.b) araç gereçler ortak anlayış oluşturma bakımında değerlendirmeli toplantı tutanağında karara bağlanmalıdır.

  18.Kılavuz kitapların incelenmeli, yıllık planların görüşülmeli, yapılacak gezi-gözlem konularının belirlenerek karara bağlanmalıdır.

  19. Eğitim Öğretim yılına ait iş takviminin incelenerek ünite ve tema sürelerinin belirlenmeli zümre toplantılarında karara bağlanmalıdır.

  20.Sınıf veli toplantı tarihler belirnmelidir.

  21.Haftalık ders çizelgesinde yapılan değişikliklerin incelenerek, serbest etkinlik saatlerinin görüşülmelidir.

  Sorubak.Com

  Eğitim Yöneticisi

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER