Yıl Sonu ŞÖK İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?

Yıl Sonu ŞÖK İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?
12-06-2010
Yıl Sonu ŞÖK İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?

Sorubak Bilgiİlköğretim okullarında Yıl Sonu Şök İşlemleri MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Şube Öğretmenler Kurulu Nasıl Oluşturulur?

İKY in 96. maddesinde "Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. "

Yıl Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin 47/c maddesine uygun olarak yapılır.İlgili yönetmeliğin 47/c maddesinde;

" c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.

Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
ç) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.
d) Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.
e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır." denilmektedir.
Ayrıca;
5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.

Bir öğrencinin sınıfta bırakılmadan önce o öğrenciyle ilgili İKY in 47/b maddesine göre önlemlerin alındığının rapora bağlanması gerekir. Çünkü ilgi yönetmeliğin 47/a ve 47/b maddelerinde; "İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

Buna göre;

a) Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir.

Konuyla İlgili Lütfen Şu Makalelerimizi Okuyun.

 1. İlköğretimde hangi derste kaç not verilmelidir? Tıklayınız...
 2. Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler
 3. İlköğretimde sınıfta öğrenci bırakmadan yapılacak çalışmalar nelerdir?
 4. İKY 47/b maddesine göre yapılacak çalışmalar dosyasını,örneğini ...


Kaynaştırma öğrencileri 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine 24. ve 84. maddelerine uygun olarak yapılmalıdır.

222 sayılı kanuna göre devamları sağlanan öğrenci ile ilgili yukarıda da açıklandığı şekilde devam eden öğrenci gibi işlem yapılmalıdır.

Birinci dönem devam etmeyip 222 sayılı kanuna uygun olarak devamı sağlanan bir öğrenci en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır.

Şube Öğretemenler Kuruluna kalan öğrenci listesine İlköğretim Kurum İşlemleri/Not İşlemleri/Hızlı Not Girişi/ sekmesinden yazıcı simgesi tıklandığında alt taraflarda yer alan rapor çıktısı alınarak ulaşılabilir.

Yıl Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı ikinci dönemin son haftasında yapılmalıdır. Okul idaresi ŞÖK Toplantısından önce aşağıdaki raporları e-okul sisteminden çıktısını alarak kurula götürmelidir.

Bu raporlara İlköğretim Kurum İşlemleri/ŞÖK İşlemleri/ŞÖK Kararları ekranında yazıcı simgesi tıklanarak ulaşılacak.

Raporlar üzerinde ne tür işlemler yapılacak.

Çıktısı alınan raporlardan Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağındaki ilgili alanlar sınıf/şube rehber öğretmeni,Şube Öğretmenler Kurulu veOkul Rehber Öğretmeni tarından doldurulacak. Ve daha sonra ŞÖK Kararları ekranından sınıf seçilerek veriler e-okul sistemi üzerine aktarılacaktır.

Toplantı Tutanakları ise 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4-8.sınıflartda ise şube öğretmenler kurulu tarafından değerlendirildikten sonra ;

Bir Üst Sınıfa Geçirilmesine

veya

Aynı Sınıfı Tekrar Etmesine KARAR VERİLDİ.Seçeneklerinden biri seçildikten sonra isimleri yazılı kişilerce imzalanır.

Şube Öğretmen Kuruluna Kalan Öğrenci Listesi
Not:
1. Kalan öğrencilerin listesi sistem tarafından otomatik olarak getirilmektedir. Bu sebeple notlarda yapılacak olan değişiklikler listeyi otomatik olarak etkilemektedir. Listeden çıkan veya eklenen öğrenciler için yeniden işlem yapılmalıdır.
2. Listeleme sonucu ekrana gelen tüm öğrencileriçin mutlaka kaydetme işlemi yapılmalıdır.
Açıklama: Kırmızı ile gösterilen öğrenciler listede "KALDI" olarak listelenen fakat kaydetme işlemi tamamlanmamış öğrencilerdir. Lütfen tüm öğrenciler için kaydetme işlemi yapınız !!!
16 adet kayıt bulundu.
Okul No Adı Soyadı Zayıf Dersleri Ş.Ö.K Durum Sınıf/Şube Rehber Öğretmenin Görüşü Şube Öğretmenler Kurulunun Değerlendirmesi Okul Rehber Öğretmeninin Görüşü İşlem Durumu
128 Öğrenci Adı YABANCI DİL İşlem YAPILMADI!
153 Öğrenci Adı YABANCI DİL İşlem YAPILMADI!

Çıktısı Alınması Gereken Raporlar

Rapor Kodu Rapor Açıklaması
IOK13001_R1 6,7,8 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı
IOK13001_R2 4,5 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı
IOK13001_R3 1,2,3 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı
IOK13001_R4 Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı

Şube Öğretmenler Kuruluna Kalan Öğrenci Listesi Raporu:

e-okul sisteminin yıl sonu işlemleri yapması için ekran görüntüsü verilen alanlar doldurularak kayıt yapılması gerekir.

IOK10006SK

Şube Öğretmenler Kuruluna Kalan Öğrenci Listesi

Bu Ay İçinde İlginizi Çekebilecek Konular

 1. 2009-2010 haziran dönemi seminer konuları
 2. Yıl Sonu ŞÖK İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?
 3. İlköğretimde hangi derste kaç not verilmelidir? Tıklayınız...
 4. Okul Öncesi Öğretmenlerin Haziran Dönemi Seminer Çalışmaları Hakk
 5. Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler
 6. Yıl sonunda idareye teslim edilecek evraklar
 7. Teşekkür,Takdirname,üstün Başarı,Başarı ve Onur Belgesi Kimlere
 8. Sınava Katılmayan Öğrencilerin Durumu Nasıl Değerlendirilmel
 9. İlköğretimde sınıfta öğrenci bırakmadan yapılacak çalışmalar nelerdir?

Seminer Konularından Örnekler:

 1. Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu) dosyasını ...
 2. örnek olay yöntemi seminer çalışması dosyasını,örneğini,kağıdını ...
 3. proje tabanlı öğrenme sunusu seminer çalışması dosyasını,örneğini ...
 4. proje ve performans görevleri değerlendirme seminer çalışması ...
 5. Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu) dosyasını ...
 6. Alternatif Ölçme ve Değerlendirme (Seminer Çalışması) dosyasını ...
 7. altı şapka tekniği ve balık seminer çalışması dosyasını,örneğini ...
 8. çoklu zeka kuramı sunusu (seminer çalışması) dosyasını,örneğini ...
 9. Proje nedir? Nasıl Hazırlanır?(Seminer Çalışması) dosyasını ...
 10. probleme dayalı öğrenme seminer çalışması dosyasını,örneğini ...
 11. Aktif öğrenme (Seminer Çalışması)
 12. işbirlikçi öğrenme seminer konusu
 13. Öğretim Meteryalleri Hazırlama (Seminer Çalışması)
 14. yaratıcı drama sunusu seminer çalışması
 15. zihin haritaları sunusu seminer çalışması
 16. yaratıcı drama sunusu seminer çalışması dosyasını,örneğini ...
 17. Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 18. İlköğretim Kurumları Yöneltmeliğinde ölçme ve değerle

Daha Fazlası İçin TIKLAYINIZ.

Toplam 1 yorum yapıldı.
  yorum Ersin
  2017-08-13 11:03:19
  Eğitim eşittir i 💩
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.