Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Okullarda Yapılacak İş Ve İşlemler

Okulda Harcama Yetkililerince görevlendirilmiş, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bulunmalı ve görevleri yazılı olarak tebliğ edilmeli (Yönetmelik, md. 6), önceki yönetmeliğe göre atanmış Depo Memuru varsa, bu görev kendisine verilmeli (İY. 80), (Taşınır Mal Yönetmeliği, 18.01.2007/ 26407 sayılı RG),
* Okulda ‘Taşınır Mal Sayım Kurulu oluşturulmalı, kurul görevlerini yönetmeliklerde belirtilen şekilde ve zamanında yapmalı, önceki yönetmeliğe göre atanmış ‘Muayene ve Teslim Alma Komisyonu varsa bu görev o komisyona verilmeli (İY. 101),
* Görevden ayrılan ve göreve atanan idareciler arasında demirbaşların Devir-teslim işlemleri zamanında, usulüne göre tek, tek sayılarak, görülerek ve yazılı olarak yapılmalı,
* Tanzim edilen 3 nüsha tutanağın bir sureti teslim edene verilmeli, bir sureti milli eğitim müdürlüğüne gönderilmeli ve bir sureti de okuldaki dosyada saklanmalı (İY. Ek: 14/ b–14),
* Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelden tayini çıkanlar, zimmetli malzemelerini usulüne uygun olarak, yerine gelen kişiye veya idareye teslim etmeli (Yönetmelik, md. 5/ 3, 4 ),
* Okulda, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşan Devir kurulu kurulmalı,
* Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27.9.2006- 2006/ 11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmalı,
* Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilmelidir (Yönetmelik, md. 5/ 5, 6), (RG. 26324).
Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre aşağıdaki defterler tutulmalı;
a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılmalı,
b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2):
Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılmalı ve her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılmalı,
c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulmalı ve her bir taşınır için ayrı kayıt yapılmalı,
ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulmalı ve her bir taşınır için ayrı kayıt yapılmalıdır (Yönet. 9).
Okullardaki taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre, yönetmelikte geçen belge ve cetvellerden aşağıdakiler tutulmalı;
a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5) İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilâveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere düzenlenmeli, müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılmalı,
* Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenip, her malî yılbaşında 1den başlamak üzere bir sıra numarası verilmeli, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden sonraki bir tarihi taşımalı,
* Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılmalı, düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılmalı (Yönetmelik, md.10),
b) Zimmet Fişi (Örnek: 6 ) Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin, bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde Zimmet Fişi düzenlenmeli,
* Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyip, bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilmeli ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılmalı,
* Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilmeli, bu taşınırlar Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilmeli,
* Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenmeli,
* Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılmalı, fişin birinci nüshası dosyasında saklanmalı, ikinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilmeli,
* Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenip, taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilmeli,
c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7) Ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılmak üzere düzenlenip, talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşımalı,
ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8) Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenmeli, listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulup, diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanmalı,
d) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9) muayene ve kabul işlemi derhâl yapılamayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenmeli, alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilmeli,
* Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için (a) şıkkında tanımlanan Taşınır İşlem Fişi düzenlenip, bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilmeli,
* Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen Taşınır Geçici Alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilmeli, alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılmalı,
e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenmeli,
* Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenmeli, diğer nüshası ise dosyasında saklanmalı,
f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11) yetkililer arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenmeli, tutanak üç nüsha düzenlenip, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilmeli ve üçüncü nüshası dosyasında saklanmalı,
g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12) taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenmeli ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilmeli, Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanmalı ve sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanmalı,
ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13) taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yılsonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenmeli ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilmeli,
* Cetvelin Gelecek Yıla Devir sütununda gösterilen miktar, yılsonlarında sayım tutanaklarının Sayımda Bulunan Miktar sütununda gösterilen miktara eşit olmalı,
h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14) harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından, harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenmeli ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilmeli,
j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17) kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenip, taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilmeli,
k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18) kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ve diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenmeli (Yönet, md. 10),
* Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esas alınmalı (Yönet, md. 11),
* Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilmelidir (Yönet, md. 13).
Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulmalı. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanmalı,
* Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılmalı, taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı, ayrı gösterilmeli,
* Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeli,
* Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılıp, üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılmalı, fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanmalı, üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanmalı,
* Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyip söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınmalı,
* Bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınmalı, fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilmeli veya gönderilmeli,
* Bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilmeli ve Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilmelidir.
Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilmeli, Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılmamalı, tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak ilk giren-ilk çıkar esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılmalı,
* Kamu idarelerince bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılmalı, fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilmeli, devir alan idareden alınan Fiş, düzenlenen Fişin ekine bağlanmalı, ayrıca ‘taşınır devrine ilişkin protokol yapılmalı (RG. 26637),
* İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar; Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilip, satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanmalı,
* Tüketim malzemelerinde oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılmalı,
* Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların, yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de aynı hüküm uygulanmalı,
* Bu hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilip 5 inci madde hükmüne göre işlem yapılmalı (Yönet, md. 27/3),
* Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya hizmet dışı bırakılması gerektiği oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilmeli,
* Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenmeli,
* Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı parasal değeri, Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar; harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise; kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılmalı (Maliye B. 2007/ 1 nolu Genelge, 6. md, RG. 26456),
* Harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından, çeşitli nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilmeli, imha, komisyon veya uzman kişiler tarafından yapılmalı, bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenmeli,
* Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılmalı, fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanmalı,
* Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından; kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında, ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alınanların giriş işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası, ödeme emri belgesi ekinde, diğer şekillerde alınanların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası, en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmeli,
* Muhasebe kayıtlarındaki tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmemeli, bunların yerine, üç ayı geçmemek üzere tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, muhasebe birimine gönderilmeli,
* İhtiyacı olan idarelere Bedelsiz devir edilmek istenen taşınırlar Bakanlıkça belirlenmeli, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla, beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç kalmamış olmalı,
* Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde beş yıl şartı aranmamalı (RG. 8.9.07/ 26637),
Kamu idarelerine ait taşınırlar; yetkililerin görevlerinden ayrılmalarında ve yılsonlarında sayılmalı, sayımlar, harcama yetkilisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılmalı,
* Sayım Kurulu öncelikle, ambarda bulunan taşınırlara ilişkin işlemleri yapmalı, Sayım Tutanağının Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar sütunu, defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılmalı ve bulunan miktarlar Sayım Tutanağının Ambarda Bulunan Miktar sütununa kaydedilmeli,
* Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılmalı ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilmeli. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar sütunundaki bilgiler dikkate alınmalı,
* Sayımda fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanmalı, yine farklı çıkarsa bu miktar Fazla veya Noksan sütununa kaydedilmeli,
* Taşınırların kayıtlı miktarlardan eksik olduğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanmalı,
* Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilmeli,
* Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenmeli, cetvel, kurul ile kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanmalı. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yılsonu hesabını oluşturmalı,
* Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, sorumluluğu altındaki taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine gelenlere devretmek, yeni yetkililer de söz konusu kayıt ve belgeleri almak zorunda olduğunu bilmeli,
* Taşınırları ve işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilmeli (Yönet, md. 33),
* Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek, Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilmeli,
* Harcama yetkilisi tarafından, usulüne göre hazırlanan taşınır yönetim hesabı ve eki cetvellerin bir sureti Sayıştaya, bir sureti konsolide görevlisine gönderilmeli, bir sureti de kurumda saklanmalıdır (Yönet, md. 34).
* Uygulamada tek birimde kayıtlı (Birleştirilmiş Sınıflı Okullar) ilköğretim okullarının bilgileri (tek saymanlık birim kodunda kayıtlı olanlar) ilçe ve il merkezlerinde girilecektir. Bu okullarda görevli kişilerden Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirilecektir (MEB. Sit. G. DB. 27.03.2007/ 1481 sayılı yazı).
Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmeli, bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde yapılmalı,
* Sicil numarası üç grup rakamdan oluşmalı, birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşmalı (Yönet, md. 35),
* Okullarda bulunan malzemelerin durumuna göre, tutulması gereken defterlerden olan Tüketim Malzemeleri Defteri (örnek–1), Dayanıklı Taşınırlar Defteri (örnek–2), Müze Defteri (örnek–3), Kütüphane defteri (örnek–4) ve ilgi çizelgeler, doldurulma talimatları esas alınarak doldurulmalıdır.
Açıklama; Eski yönetmelikte A, B, C demirbaş ve yoğaltım malzemeleri olarak dört grupta sayılan malzemelerin, yeni yönetmelikte A ve B olarak iki grupta sayıldığı, ancak aynı grupta sayılmasına rağmen kütüphane ve müze malzemeleri için ayrı defter tutulması gerektiği dikkate alınarak, hangi cins demirbaş eşyanın hangi deftere kaydedileceği hususunda yanlış ve farklı uygulama yapmamak için taşınır kod listesi iyi incelenmeli, kod numaralarında yanlışlık yapılmamalı,
Öğretim kurumlarında bulunan malzemelerin kullanım amacına göre listelendiğine, örneğin bir kitabın sürekli kullanım için olduğunda dayanıklı donatım, büro, mobilya ve mefruşat malzemeleri gibi B grubu mal sayılacağı ve (örnek–2) dayanıklı taşınırlar defterine kaydedilecek malzemeler kapsamında olarak kütüphane defterine kaydedileceği, değişim, bağış ve satış amaçlı olduğunda ise tüketim malzemeleri kapsamında olarak (örnek–1) Tüketim Malzemeleri defterine kaydedileceği gibi ayrıntılar gözden kaçırılmamalı,

Bunun için okullardaki demirbaşlar yeniden gözden geçirilip, ayrıştırıldıktan sonra yeni defterlere geçilmeli ve yenilenen defterlerin eskileri de okul arşivinde veya uygun bir yerde saklanmalı,
Eşya veya malzemeler defterlere kaydedilirken ismi yalın olarak, başına veya sonuna bir özelliği eklenmeden -örneğin Ayna, Masa, Koltuk şeklinde- yazılmalı, eşyanın özellikleri ise ilgili sütuna ayrıca -örneğin Ayna için; 50 x 120 Cm, metal çerçeveli, kristal v.s.gibi- yazılmalıdır)
Demirbaş numaraları; eşyaların uygun bir yerine, eşyanın boyutları ile orantılı tarzda, çirkin görünmeyecek ve kayıp olmayacak şekilde yazılmalı veya plâket şeklinde çakılmalı,
* Etiket, bant gibi kolayca kopup düşebilecek veya sökülerek değiştirilebilecek malzemeler yapıştırılarak numaralandırma yapılmamalı,
* Eşyalara yangından kurtarılma önceliğini belirten renkli etiketler yapıştırılmalı,
Açıklama; Eşyalara yazılacak numaraların silinmeyecek boya ile yazılmasına dikkat edilmeli, çünkü hırsızlık olaylarında çalınan eşyanın kolayca satılamaması, eşyayı satın alacak kişinin bu malın şahsî eşya olmayıp, çalıntı mal olduğunu anlayabilmesi için, numaranın silinememesi gerekir. Ancak eşyaların göze en önce çarpan kısımlarına, akmış, çirkin ve orantısız yazılarla yapılan numaralandırma işlemi yakışık almayacağından, numaralar eşyanın arkası, altı veya yan tarafı gibi bir yerine, bakıldığında herkes tarafından fark edilebilecek büyüklükte ve düzgün olarak yazılmalıdır.

Eşyalar üzerine, yangından hangi öncelik sırasına göre kurtarılacağını gösteren kırmızı, mavi ve yeşil renkli etiketler yapıştırılmalı, ayrıca bu etiketlerdeki renklerin ne anlama geldiğini belirten tanıtım panoları, okulun muhtelif bölümlerine asılarak öğrenciler ve personel bilgilendirilmeli,
Okullarda tutulan; Öğrenci aday kayıt defteri, Kayıt (Kütük) defterleri, Sınıf geçme defterleri, Diploma defterleri, Belge defteri, Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu karar defteri, Personel sicil defteri, İzin defteri, Personel devam-devamsızlık defteri, Teftiş defteri, Senet ve fatura defteri, Ödenek defteri, Öğretmenler kurulu karar defteri, Sınıf ve şube öğretmenleri karar defteri, Okul aile birliği karar defteri, Aile birliği gelir-gider defteri, Ana sınıfı karar defteri, Ana sınıfı işletme defteri de görev değişikliklerinde devir-teslim yapılmalıdır).

Yatılı okullarda ayrıca; pansiyondaki malzemelerin kaydedilmesi için gerekli defter ve dosyalar da tutulmalı (Okul Pansiyonları Yönetmeliği),
* Özel okullarda yeni taşınır mal yönetmeliği henüz uygulanmaya başlamadığından; Demirbaş eşya sayım, icmal ve düşüm işlemleri, her takvim yılı başında, ayniyat talimatnamesine uygun olarak yapılmalı, A, B,C Demirbaş eşya defterleri usulüne uygun tutulmalı, malzemeler defterlere yalın adları ile yazılmalı, isimden önce ön ad ve özellik belirtilmemeli, özellikler ismin altına ayrıca yazılmalı. ( A ) demirbaş defteri için İcmal, ( B ) demirbaş defteri için Yardımcı, ( C ) demirbaş defteri için Periyodik eserler defterleri de tutulmalı,

* Sarf edilen malzemeler için yoğaltım defteri tutulmalı, fiyatı belli olmayan malzemelerin fiyatları sayım komisyonu tarafından belirlenerek defterlere işlenmeli, eşyalara demirbaş numaraları çıkmayacak-silinmeyecek boya ile yazılmalı, bütün bölümlere demirbaş eşya listeleri asılmalı, mümkün olursa Tebliğler Dergileri ciltlenerek C demirbaş defterine kaydedilmeli,
* Ayrıca; Demirbaş defterine geçirilmemiş eşya, okul adına fatura edilmeli ve görevliler arasında devir-teslimi yapılmalıdır (RG. 26407), (MEB. 2007/ 24, 2007/ 60 nolu Genelgeler, 27.03.2007/ 1481 sayılı yazı), (Maliye Bakanlığı 2007/ 1 nolu Genelge, RG. 26479).