Sözleşmeliler Artık Kadrolu.Şart Yok.

KHK ile 657 sayılı kanuna bir geçici madde eklenmiştir. Bu maddede, 7 fıkra yer almaktadır. Aşağıda bunlar tek tek açıklanacaktır.

SADECE 4/B VE 4924LÜLER KAPSAMA ALINDI

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR 30 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAK, 60 GÜN İÇİNDE ATANACAK

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR AYNI BİRİME ATANACAK

İlgili hüküm

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma -geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

MEMURLAR.NETİN YORUMU

Yukarıda yer alan hükme göre düzenleme sadece 4/B ve 4924e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsamaktadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle çalışmakta olanlar, 30 gün içinde yazılı olarak kurumlarına başvuracaktır. Başvuru yapanlar çalıştıkları yerlere 60 gün içinde atanacaktır. Burada sadece bazı kişiler için aynı unvanlı kadroya atanamama gibi bir sorun oluşacaktır. 4/Bdeki her unvanın karşılığı memuriyette bulunmamaktadır. Bu durumda, sözleşmeli personelin hangi unvanlı memur kadrosuna atanacağına Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı karar verecektir.

ASKERLİK VEYA DOĞUM NEDENİYLE İZİNLİ OLANLAR

İlgili hüküm

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Askerlik veya doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar için bu 30 günlük başvuru süresi, geri dönüşlerinden itibaren başlayacaktır. Örneğin şuan askerde bulunan 4/Bli eğer 15 Eylül 2011de dönecekse, bu kişi 15 Eylül 2011den itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuracak ve atanacaktır.

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇENLER

İlgili hüküm

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

4/Bli veya 4924e tabi olarak çalışırken aile hekimliğine geçenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır.

SÖZLEŞMELİLİKTE GEÇEN SÜRELER MEMURİYETTE GEÇMİŞ SAYILACAK

İlgili hüküm

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

MEMUR KADROLARINA ATANANLARA İŞ SONU TAZMİNATI VERİLMEYECEK

İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEYEN SÜRELER EMEKLİ İKRAMİYESİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

İlgili hüküm

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İPTAL EDİLECEK

İlgili hüküm

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine UYGUN olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

SORUNLARI ÇÖZMEDE, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ

İlgili hüküm

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER