Sosyal Kulüpler Dosyasında Hangi Dökümanlara Yer Verilmelidir?

Sosyal Etkinlikler; Ders programlarının yanında, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet yapılan öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmaları olarak düzenlenmeli,

* Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları, ‘Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde sıralanan amaç ve ilkelere uygun yapılmalı (İY. 13), (TD. 2569, 2576), (RG: 25699, 25904, 25917),
* Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Plânı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine, bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar vermeli,
Spor Kulübü, Kooperatifçilik Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü ve Sivil Savunma Kulübünün kendilerine özel iç yönetmelikleri, yönerge ve sözleşmeleri olduğundan bu kulüplerde görevli olanlar, tüzüklerini yazdırırlarken bu düzenlemelere göre yazdırmaya dikkat etmeli (Okul spor K. Yönetmeliği, TD. 2336, RG. 20832, 22977), (Okul Kooperatifi Ana Sözleşmesi), (MEB. Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği; TD. 2529, 2588 ve Okul Küt. Standartlar Yönergesi, TD. 2590), (Sivil Savunma dosyası içeriği; RG. 9931, 11757, 26735, MEB. S. S. Denetim Rehberi),
* Spor, Kooperatifçilik ve Kütüphanecilik ve Sivil Savunma kulüplerinin rehber öğretmenleri, bu kulüplerin kendilerine has gelir-gider defterleri, para makbuzları ve faturalarını da tutmalı,
* Çalışmaların proje şeklinde yapılmak istenmesi hâlinde, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanmalı ve çalışmaların sonunda da Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenletilmeli,
* Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulmalı,
* Öğrencilerin, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat, 4–8 inci sınıflarında 10 saat toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları sağlanmalı,
* Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/ şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formuna (EK–8) göre değerlendirilip bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenmeli, sosyal etkinlikler ders gibi not ile değerlendirilmemeli,
Açıklama; Okullarımızdaki idareciler, eskiden kalma yanlış alışkanlıklarını devam ettirip, kulüp çalışmalarına dair her ay rapor isteyerek öğretmenlere gereksiz yere külfet çıkarmamalı, çünkü sosyal etkinliklerin yukarıda açıklanan Ek: 7 ve 8 değerlendirme formlarından başka, aylık rapor diye bir raporla değerlendirilmesi söz konusu değildir. Dosyanın, aşağıda tarif edildiği gibi, tamamlanıp idareye teslim edilmesi dışında, bu çalışmalar sadece ikinci dönem başında ve yılsonundaki öğretmenler kurulunda işleyiş açısından değerlendirilirler.)
Okullarda, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul aile birliğini temsilen iki veliden oluşan bir Sosyal Etkinlikler Kurulu kurulmalı,
Öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak Gönüllü Velilerin belirlenmesi amacıyla, öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin sosyal etkinlik çalışmaları ile ilgili görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, gönüllü velilerin seçimleri yapılmalı, (Yönetmelik, md. 8, 9),
* Mümkünse her öğretmene sosyal etkinliklerde görev verilmesine, kulüp çalışması olmayan öğretmenin kalmamasına dikkat edilmeli,
* Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Plânı; yönetmeliğin ekindeki Ek–3 çizelgeye göre, her ay ve her hafta yapılacak etkinlikleri, etkinliklerin amacını, etkinlik yapılacak belirli gün ve haftaları ayrıntılı olarak gösterecek şekilde, geniş ve kapsamlı hazırlanmalı,
* Belirli gün ve haftalarla ilgili faaliyetlerin sınıf içinde değil, tören alanında ve bütün öğrencilere sunulmak suretiyle yapılmasına çalışılmalı,
Her kulüp için, kulüp rehber öğretmeni tarafından, içine; kulüp tüzüğü, yıllık çalışma programı, görevli öğrencilerin listesi, faaliyetlere ait dokumanın konulduğu ‘Öğrenci Kulüp Dosyası düzenlenmeli, çalışmalara ait dokuman yıl içinde idareye verilmeyip, kulüp evrak dosyasında düzenli şekilde saklanıp denetimlerde ilgililere gösterilmeli,
* Kulüp dosyaları öğretim yılı sonunda, doküman ve belgelerle birlikte idareye teslim edilmeli, idareciler, kendilerine teslim edilen bu dosyaları, gelecek yıllarda faydalanılmak üzere, okul idaresinde tutulan Sosyal Etkinlikler Dosyasına koyarak saklamalı,
* İdarî denetim yapan müfettişe, idarede saklanan önceki yıllara ait bu kulüp çalışma dosyaları gösterilmeli, yeni yıla ait kulüp çalışma dosyaları ise, ilgili danışman öğretmenlerin ders denetimlerini yapan müfettişler tarafından görülüp değerlendirilmeli,
* Gelecek yıllarda da aynı kulüpler tekrar kurulurlarsa, yeniden karar defteri ve diğer evrakın hazırlanmasına gerek olmadan, önceki defter ve evrak kullanılmaya devam edilmeli (İY. Ek: 14/b-11),
Açıklama; Sosyal etkinlikler dosyası ayrı, törenler dosyası ayrı dosyalardır. Bunlar birbirine karıştırılmamalıdır (İY. Ek: 14/b-11,).
Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için kulübün özelliğine göre; kulüpte çalışacak ve faaliyetleri aralarında bölüşüp, üstlenecek yeter sayıda öğrencinin olması, dolayısıyla da bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az 15–30 öğrencinin bulunması gereklidir.
* İki öğretmenli ve birleştirilmiş sınıflı okullarda en çok iki kulüp kurulabilir. Okulda törenler kapsamında yapılacak çalışmalar bir kulübe, anma ve kutlamalar kapsamında yapılması düşünülen çalışmalar diğer kulübe verilir. Sosyal etkinlikler yıllık plânına alınmayan diğer belirli gün ve haftalarla ilgili bilgilere ise, zamanı geldikçe, sınıf içindeki derslerde değinilerek öğrencilere gerekli bilgiler verilir.
Sınıf okutan müdür yetkili öğretmen bir kulüpte, diğer öğretmen ise diğer bir kulüpte çalışma yapar. Müdür yetkili öğretmen, okulda yapılacak törenleri de organize edeceğinden ‘Kültür ve Edebiyat Kulübü ile birleştirilerek oluşturulacak bir kulübü kendisinin alarak, tören faaliyetlerini organize etmesi, diğer öğretmene de okulun konumuna göre kurulacak başka bir kulüpte görev verilmesi uygun olur.
* 3–5 öğretmenli ve sadece 1–5. sınıfları olan okullarda, her öğretmen için mutlaka ayrı bir kulüp kurulması gerekmez. Okulun ihtiyacına ve konumuna uygun olarak kurulacak 2, en çok 3 kulüpten her birinin, yapacakları çalışmaların ağırlığına göre, birden çok öğretmen tarafından ortaklaşa yürütülmesi uygun olur.
Aynı öğrenci kulübünde birlikte çalışan birden fazla danışman öğretmen ayrı, ayrı faaliyet dosyası tutmaz, ayrı çalışmalar yapmaz, her biri kulübün yaptığı faaliyetlerle ilgili belgeleri çoğaltarak yanlarında taşımazlar. Tüm belgeler tek dosyada toplanır ve bu dosya danışman öğretmenlerin ortak kulüp çalışmaları dosyası olarak okulda saklanır.
Belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetlerle ilgili görevlerin öğrenci kulüplerine değil de bizzat isim belirtilerek öğretmenlere paylaştırılması yanlıştır.
Köy okullarımızda veya kadrosunda çok ücretli öğretmen bulunan okullarımızda, sosyal etkinlikler kapsamındaki görevlerin kadrolu öğretmenlere değil de, ücretli öğretmenlere verilmesi yanlış olduğundan bu duruma dikkat edilmelidir.
Ve son olarak Kulüplerde sadece Kulüp Temsilcisi seçmeliyiz Sayman,sekreter ve başkan yardımcısı seçmemeliyiz..(Spor Kulübü, Kooperatifçilik Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü ve Sivil Savunma Kulübünün kendi yönetmelikleri olduğunda bu külüpte yönetmeliğe uygun seçimler yapılmalı)
Sorubak.Com
Eğitim Yöneticisi
İLGİLİ BELGE VE DÖKÜMANLAR
2010-2011 sosyal etkinlikler kurulu yıllık çalışma planı
Bilinçli Tüketici kulübü toplum hizmeti çalışması
2010-2011 kızılay ve yeşilay kulübü yıllık çalışma planı
Çevre koruma ve gezi turizm kulübü yıllık çalışma planı
Bilinçli Tüketici Kulübü Yıllık Çalışma Planı
Gezi tanıtım ve inceleme kulübü toplum hizmeti çalışma planı
kültür edebiyat kulübü toplum hizmeti çalışma programı
TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER