S:1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? sorunun cevabı "Cam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 960 sayısından başlayarak 100er ritmik saydığımızda 4. Sayı kaç olur? İnsandan anlamak deyiminin anlamı hangisidir? Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde kurulmuştur? I. Yaraları iyileştirmekII. Enerji elde etmekIII. Yaşamsal faaliyetleri yapmakVerilenlerden hangileri niçin besleniriz? sorusuna cevap olarak verilebilir? Üst ve ast makamlara dağılımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur? Aşağıdaki birim çevirmelerden hangisi doğrudur? Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen konu, diğerlerine göre en az sınırlandırılmıştır? Its my friends birthday tomorrow. I - - - - get her a present. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad ve sıfat tamlamaları bir arada kullanılmıştır? Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.I. Kuşbakışı görünümII. Belirli oranda küçültmeIII. Düzleme aktarmaBuna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? 32 harften oluşan ilk Türk Alfabesini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Abdestin farzları şunlardır:1. ...........................2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak3. Başın dörtte birini mesh etmek4. Ayakları topuklarla beraber yıkamakYukarıda boş bırakılan maddeye aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çeşitli mutfak aletlerinin ve dekorasyon malzemelerinin ana yapım maddesidir. Başta füze ve uçak yapımı olmak üzere pek çok alanda bu element kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan hammaddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır? The film was ............ than we expected. Osmanlı Devletinde gelirleri orta dereceli memurlara verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? İlk çağlarda yaşayan insanların;1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları2- Ateşi kullanmış olmaları3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmalarıyukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir? Bir mağaza elinde bulunan 20 parça ürünü beşerli paketler hâlinde satacaktır. Bir paketin satış fiyatı 9 liradır. Buna göre bu ürünlerin tamamını satan mağazanın kazancı kaç liradır? Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Türklerin bir demirci ustasının fikriyle demir dağını eritip dünyaya yayılmalarını anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? ... İş konusunda onlarla müşavere et...(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? Aşağıdakilerden hangisi mat görünüşlüdür? Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına ........................ enerji kaynakları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir? Dilekçenin yazılış amaçlarından biri değildir? Bilgili ve erdemli kişi çok konuşmaz, bilgiçlik taslamaz. Pek çok kültürde, çok ve gereksiz konuşan insanların durumu farklı şekillerde anlatılmıştır. Bizim kültürümüzde bu durumu anlatmak için ‟- - - - atasözü kullanılır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Kişiliği açıklayan psikodinamik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimiz Sizden biriniz kapısı önünde akan ve hergün içinde beş defa yıkandığı ırmak gibidir diye tanımladığı ibadet hangisidir? Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafı, daha önce mevcut olan medeniyete çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fiziki dünyaya, fiziki çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması;fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi... Ama bunun aksini ileri sürenler de var. Onlara göre medeniyet, toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder;akılcıdır. Emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür, o da toplum yaşayışının daha manevi yönlerini kucaklar;saf düşüncenin, hassasiyetin, idealizmin meyvesidir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretmen Elife Hac konusunda doğru (D) yanlış (Y) testi uygulamış ve Elif şu cevapları vermiştir.• Hac farz, umre ise sünnettir. (D)• Kâbeyi 7 kez dönmeye şavt denir. (Y)• İhram, haccın farzlarındandır. (Y)Bu cevaplara göre, Elif hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir kenarının uzunluğu 19 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir sahanın çevresi kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir