S:1

Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir ?

Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir ? sorunun cevabı "Meleklere iman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır ? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi iş fiilidir? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kanta göre ‘‘deneysiz kavramlar boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmaksızın kördür.Kant bu sözüyle hangi düşünceleri birleştirmeye çalışmıştır? İhtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar olarak ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçtır? Sınıfımızın boyu 17 adım, eni 13 adımdır. Sınıfımızın boyu, eninden kaç adım fazladır? 340 sayısından 260 çıkardığımızda sonuç kaç olur? KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, bu benim, yalnız benim! diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? İslamda kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ''Telefonu arızalandı bu yüzden kimse ona .................... '' cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Hamdullah Suphi Bey : Paşam!Mustafa Kemal Paşa : (Dalgın, düşünceli bir hâli vardı.) Buyrun.Hamdullah Suphi Bey : Vaktinizi almayacağız... Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankarada toplanacak. İki yüzden fazla öğretmen katılıyor. Fakat Fevzi Paşayı dinleyince tereddüde düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim.Mustafa Kemal Paşa : Hayır, hayır ertelemeyin... Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.Mustafa Kemal Paşanın Hamdullah Suphi Beye verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisanda kutladığımız bayramdır? Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit .....................devresi denir. Aşağıdakilerden hangisi cahiliyye dönemi Arap yarımadasının özelliklerinden biri değildir? Picasso her dalından başka bir meyve sarkan büyük bir ressamdı. Öğleye kadar portre; öğleden sonra beş gözlü, dokuz kollu bir insan resmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı.Bu metindeki altı çizili sözle Picassonun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Düğün sahibi, gelen konukları büyük bir misafirperverlikle köyün girişinde karşılıyordu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Kösedağ Savaşından sonra Anadoluda siyasi birlik parçalandı. diyen bir öğrenci bu iddiasını, savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisine dayanarak savunabilir? I. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.II. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.III. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik mesleği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir? Yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının taşıması gereken özelliklerden değildir? Günlük planımızda aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıyız ? Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde ver almaz? Evde, aile bireylerinden biri aniden bayıldığında ne yapmalıyız? Aynı topraklar üzerinde hayat süren, birbirlerine ortak değerlerle bağlı olan insan topluluğudur.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir? Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Tanzimat Dönemini hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında zihniyet değişikliği yatmaktadır. Serveti fünun Edebiyatının ortaya çıkmasında eski-yeni çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri Servetifünun Edebiyatının oluşumunu sağlamıştır. Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler, Batıdaki edebî topluluklara özenerek bir araya gelmişlerdir. Bu sanatçılar kendilerini ‘‘Sanat şahsi ve muhterimdir sözleriyle ifade etmektedir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir? Çevresi 36 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? 5 638 - 1699 işleminin yüzler basamağına yuvarlama yaparak tahmin eden Emre ‘nin bulduğu sonuç kaçtır? Amerika Birleşik Devletlerinin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılması gereken virgül kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir