S:1

Kelam âlimleri iman esaslarını usûl-i selâse denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Kelam âlimleri iman esaslarını usûl-i selâse denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? sorunun cevabı "Kıssa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
(I) Köktürk Döneminde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Döneminde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyeti kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi hadis nakleden ravilerden değildir? Karahanlılar döneminde yetişen en önemli bilim insanlarındandır. Divan-ı Lügat-it Türk adlı ilk Türkçe sözlüğü yazmıştır.Bu özellikler aşağıdaki Türk İslam bilginlerinden hangisine aittir? Kuvayımilliye birlikleri tek merkezden yönetilmeyen, dağınık halk hareketidir.Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faaliyettir? Henry : Can we play hopscotch?Clara : No, we cant. - - - -.Henry : Get well soon. Tarih boyunca İnsan Hakları da sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sebeplerinden biri değildir? 10, 8, ?, 4, 2 örüntüsünde soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Bilinçsiz su tüketimi sorununa dikkat çekmek isteyen bir öğretmen, sınıfını gruplara ayırmış ve bir çalışma planına göre her grubun su sorununa yönelik araştırmalar yapıp bilgilendirici broşür, poster veya kısa film hazırlamasını istemiştir.Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı yöntem, teknik veya model aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Şair, bu olağanüstü manzarayı gördüğünde - - - -Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamla- nırsa öge dizilişi ‘‘Özne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem şeklinde olur? Sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? 20 ile 30 arasındaki 7 nin katı olan sayıların çarpımı kaçtır? Toplumu ilgilendiren konuları yine onun dilini kullanarak eserlerinde işleyen sanatçı - - - -.Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa farklıbir anlam kazanır? Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize el- Emin denilmesinin sebeplerinden biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyle Devlet memurluklarına atanabilirler? Kuran-ı Kerimde sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.)in Medine Döneminde toplantı için kullandığı mekân hangisidir? 96 kişilik tiyatro grubunu 4 gruba ayırdık. Her grupta kaç kişi olur? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi fosillerden oluşmuş bir yakıt türü değildir? Bir market sahibi 1800 kg şeker aldı. Şekerin yarısını 2 kglık, diğer yarısını da 3 kglık olacak şekilde paketlemek istiyor. Bu iş için kaç poşet kullanması gerekir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allahın her şeyi planlı biçimde yarattığını göstermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir? Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır. cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 32 litre kolonya 250 mL lik şişelere eşit konulacaktır.Kaç adet şişeye ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopta incelenmesine ne ad verilir? Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli (sesteş) bir kelime yoktur? Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.Atatürkün bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece kalın ünlüler kullanılmıştır? Su, yağ ve benzeri maddeler nasıl maddelerdir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hepimiz sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? Yeni doğan kardeşimin de gamzeleri var ( ) Onun adını da mı Gamze koyacaksınız şimdi ( ) Hangimize seslendiğinizi nasıl anlayacağız ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir