S:1

- - - - name is Ayşegül.

- - - - name is Ayşegül. sorunun cevabı "Her" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek ne sağlayabiliriz? - - - - Onu konuşma eyleminden ayıran şeylerden biri de budur. Yazdığınızda hem geriye hem de ileriye doğru iz bırakırsınız. Halbuki konuştuğunuzda sadece yaşadığınız an’a iz bırakırsınız. “Söz uçar, yazı kalır.” denmesinin nedeni de budur.Düşüncenin akışına göre bu metnin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yağların kimyasal sindirimi aşağıdaki organlardan hangisinde başlar? Bir koşucu 6.000 m uzunluğundaki bir pistin çevresini 8 kez koşmuştur.Atletin koştuğu yol toplam kaç km’dir ? Şans başarısını en aza indirmeyi hedefleyen bir öğretmen, hazırlayacağı sınavda aşağıdaki madde çeşitlerinden hangisini kullanmalıdır? Aşağıda verilen cümlerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(....) Öğüt vermek iletişimi pekiştirir.(....) İletişimin en önemli becerilerinden biri de iyi bir dinleyici olmaktır.(....) Konuşmacıyı dinlerken göz teması kurmazsak ta olur.(....) İletişim de sen dili bir engel oluşturmaz.(....) Herzaman son sözü söylemek için çaba sarf etmeliyiz. Allah pek çok canlı ve cansız varlık yaratmıştır. Yarattığı varlıklar içerisinde insana farklı ve üstün özellikler vermiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir? “Yedi yüz elli altı bin” sayısının rakamla yazılışı hangisidir? Günümüzde üretilen ürünlerin çok uzak ülkelere kısa sürede ve güvenli bir şekilde taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? ”Yer alma, gonşi al”Yukarıdaki atasözü hangi ülkenin lehçesi ile yazılmıştır? 4 birlik 5 onluktan oluşan sayı kaçtır? A: I’m hungry, let’s go to the restaurant over there.B: - - - - ?A: You are right, home is the best. I. Ahmet şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesini kaldırarak en yaşlı ve en akıllı şehzadenin padişah olmasını sağlamıştır.Bu kuralın uygulanmasının en önemli olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Hangisi sorumluluk sahibi bir öğrencinin davranışı olabilir? Edebî ve öğretici metinler birbirlerinden farklı özellikler göstermektedir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edebî ve öğretici metinlerin özellikleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi için dayanak oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi algoritma kullanmamızın nedenlerinden değildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? “Kahverengi üç ayrı şişede ayrı ayrı su, kolonya ve benzin bulunmaktadır.”Bu maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?  Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biridir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Bilgi, bir yanıyla nesneden, bir yanıyla da özneden kaynaklanır. Nesnelere ait duyumlar, bilginin hammaddesidir. Akıl da bu hammaddeyi işleyerek, kavramlarüreten bir makinedir. Duyumlar olmasa, akıl boş bir makine; akıl olmasa duyumlar şekilsiz bir hammadde olarak kalır.Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1 saat 40 dakika süren bir yarışma programı, saat 14.00’da başlarsa kaçta biter?  Bilgisayarda olan metin veya resim şeklindeki verileri kâğıda aktaran donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi doğrudur?  ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde “yergi” söz konusudur?   Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin okunuşu yanlıştır? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir?   (1) Nasrettin Hoca’nın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen “kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek…” gibi birçok söz de deyimleşmiştir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Allah’ın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? Diğer adı Yeni Ahit’tir. Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna yazıtları ile bilinir, dili İbranicedir. Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Özellikleri verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?  “…Kim sabırlı davranırsa, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.” (Hadis-i şerif)Buna göre aşağıdakilerden hangisi sabretme ile ilişkilendirilemez? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinde doğal nüfus artışı daha fazladır? I. İklim koşullarının olumsuz etkileriII. Hayvanlarda görülen salgın hastalıklarIII. Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklarYukarıda verilenlerden hangileri Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında gösterilebilir? 543. GünMilliyet Sanat’a uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğü’’nü yollamış. TV’de, sekiz otuz haberlerinde, birden, Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut’ta bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı için,I. Sonucunda bakteri sayısı artmaz.II. Oluşan bakteriler genetik olarak birbirinin  aynısıdır.III. Oluşan bakteriler ortam koşullarına karşı  dayanıksızdır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Gece ve gündüz süreleriIII. Sıcaklık ortalamalarıYukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? Muhammed: Can I have ........... fruits?Yiğit: No, I don’t want to have ......... fruits. I want to have .......... vegetables. "Bütün varlıkları, en ince ayrıntılarına kadar tanıtmaya, yazı veya sözle insan belleğinde resim olarak şekillendirmeye (...) denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir