S:1

I. Tokat Niksarda Anadolunun ilk tıp okulu kabul edilen Yağıbasan Medresesini açtılar.
II. Diyarbakır Silvanda Anadolunun ilk taş köprüsü olan Malabadi Körüsünü yaptılar.
Buna göre sözü edilen ilk Türk beylikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I. Tokat Niksarda Anadolunun ilk tıp okulu kabul edilen Yağıbasan Medresesini açtılar.II. Diyarbakır Silvanda Anadolunun ilk taş köprüsü olan Malabadi Körüsünü yaptılar.Buna göre sözü edilen ilk Türk beylikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? sorunun cevabı "Danişmentliler - Artuklular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
"Sınıfımızda otuz kız öğrenci var." cümlesinde hangisi sıfat (ön ad) görevindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın biçimini bildirir? Tarımı geliştirmek için Şamran adı verilen su kanalını yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi ilimizde Karadeniz iklimi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi caminin işlevlerinden biri değildir? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? Onu birden karşımda görünce elim ayağım dolaştı.Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 27 : 9 . 3 + 3 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ne denir? Emir'in derste dikkati dağılmış , pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyretmiştir.Emir hangi duyu organını kullanmıştır? Roman, tarihe en bağlı edebî türdür. Toplumsal, politik olaylar ve gelişmelerle de yakın ilişkidedir. Romanın tarihe bağlı oluşu, çok köklü bir geçmişi olmayan yeni bir sınıfın, yani burjuvazinin kendine tarih içinde bir geçmiş ve gelecek kurma çabasından doğmuş olmasında yatar. 18. yüzyıl romanlarının çoğu, öncekilerden farklı olarak burjuvazinin aristokrasiye karşı mücadelesinde kullanılmak üzere kaleme alınmış metinlerdir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? I. Din değişikliği: İslamî inanca bağlı olarak yeni dünya görüşünün ifadesi olan bir edebiyat dönemi başlamıştır.II. Lehçe ve şive farklılıkları: Yakut ve Çuvaş Türkçeleriyle Türkiye Türkçesi arasında büyük ses, kelime ve şekil farklılıkları mevcuttur.III. Kültürel değişim: Tanzimat Döneminde Batının etkisiyle edebî eserlerin şeklinde ve muhtevasında büyük değişmeler olmuştur.IV. Coğrafi değişim: Farklı coğrafyalarda ve deği- şik kollar hâlinde gelişen dilimizin bugün Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Balkan Türkçesi gibi birçok şivesi vardır.V. Sanat anlayışı: Sözlü dönemde yazılan eserlerde toplumu derinden etkileyen olaylar ozanlar tarafından etkili bir biçimde anlatılmıştır.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçüt- lerle ilgili yukarıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır? Ben bilgisayarda yer alan verileri kağıda aktarırım. Benim sayemde yazılarını ve fotoğraflarını bilgisayardan çıkartabilirsin. Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık,ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır.Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu Devletinde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir? Karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğu dörtgene ne denir? Aşağıdakilerden hangisi kalıcı bağışıklığın oluşmasını sağlar? Karbondioksit + Su → Organik besin + ?Yukarıda verilen fotosentez tepkimesinde ? ile gösterilen bölüme hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Mutfağının geleneksel yemeklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklılık vardır? A=5,3B=3,4C=1,03Yukarıda verilere göre (A+B)+C işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin in- sanlardan seçilme nedenini açıklar? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin tamamı kalın ünlüdür? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan ulusal sivil toplum kuruluşlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir? ( ) Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.( ) Her insan değerlidir( ) Başkalarının düşüncelerine saygı duymalıyız.( ) Bütün çocuklar haklarını tam olarak kullanabiliyorYukarıdaki cümlelerin başına Doğru, Yanlış yazılacak ise sıralama nasıl olur? I. EşitlikII. TarafsızlıkIII. Açıklık4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan yukarıdaki hangi ilkelere uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilebilir? İslam tarihinde ilk ok atma şerefi kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi hem 3 hem de 4 ile tam bölünür? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Donna :My father is a bomb disposal expert.Sandra: Oh, my God! It is - - - -.Donna : I know but he likes his job. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir